ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enough

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enough-, *enough*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enough(n) จำนวนที่พอเพียง, See also: ความพอเพียง, Syn. abundance, adequacy, sufficiency
enough(adj) พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough(adv) พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
enough(int) พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุด!
Enough is enough.(idm) พอแล้ว, See also: ไม่เอาอีกแล้ว
enough is as good as a feast(idm) ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enough(อีนัฟ') adj., adv. พอ, พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง, ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate

English-Thai: Nontri Dictionary
enough(adj) พอเพียง, พอ, พอต้องการ, เพียงพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง, อย่างพอ, อย่างเพียงพอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.และฉันมั่นใจว่าไม่มีรัง อาจจะใหญ่พอสำหรับฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can't earn enough to pay her rent.งานที่เธอทำก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำ The Great Dictator (1940)
We're in enough trouble!เรามีปัญหาไม่มากพอหรือยังไง The Great Dictator (1940)
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง Pinocchio (1940)
I've had enough of this.ฉันเคยพอนี้ Pinocchio (1940)
Enough for weeks! Here's a big one.นี่คือหนึ่งใหญ่ Pinocchio (1940)
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่ Rebecca (1940)
The trouble is, with me laid up like this, you haven't had enough to do.เพราะว่าฉันนอนป่วยเเบบนี้ เธอเลยไม่ค่อยได้ทําอะไร Rebecca (1940)
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย Rebecca (1940)
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ Rebecca (1940)
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
- Isn't that enough for you?- ไม่ว่ามากพอสำหรับคุณหรือไม่ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enoughAbility alone is not enough.
enoughA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
enoughA green banana is not ripe enough to eat.
enough"Ah, a raw egg for me!" "Is one enough?" "Yep, if I need more I'll top it up."
enoughAll the money put together still won't be enough.
enoughA mere glance is not enough for us to tell one from the other.
enoughAmericans are frank enough to say what they think.
enoughAnd there is not even enough water.
enoughApart from being unlucky enough to get ALS, I have been fortunate in almost every other respect.
enoughA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
enoughAre there enough chairs to go around?
enoughAre there enough chairs to seat 12 people?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเพียงพอ(adv) sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
เพียงพอ(adv) enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai Definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
พอ(adv) enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอทำพอกิน(adv) enough, See also: just enough for each day, Example: ชาวไร่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอทำพอกิน พอเลี้ยงตัวได้, Thai Definition: พอกินไปวันหนึ่งๆ
พอเพียง(adv) enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
พอแล้ว(adv) enough, Syn. เหมาะแล้ว, ควรแล้ว, Example: ชีวิตของเธอลำบากมาพอแล้ว น่าจะสบายเสียที
เอาอยู่(adv) enough, Thai Definition: พอสมควร
จุ(adv) much, See also: enough, sufficiently, amply, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ, Ant. น้อย, เล็กน้อย, Example: เห็นว่าหล่อนตัวเล็กอย่างนี้เถอะทานจุชะมัดเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
หาญ[hān] (v) EN: be bold enough ; dare  FR: faire preuve de courage ; oser
อิ่ม[im] (v) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied  FR: être rassasié ; être repu
จุ[ju] (adv) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot  FR: largement ; beaucoup
คุ้ม[khum] (v) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth  FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[khumkhā] (v) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover  FR: valoir ; mériter
หลับไม่อิ่ม[lap mai im] (v, exp) EN: not get enough sleep
มีเงินพอ[mī ngoēn phø] (v, exp) EN: afford ; have enough money  FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[mī ngoenthun phø] (v, exp) EN: afford ; have enough money  FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
หน่าย[nāi] (v) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of  FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
enough
enough
enough's
enough's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enough

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足够[zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ,   /  ] enough; sufficient #2,366 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] enough #54,201 [Add to Longdo]
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ,    ] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath #331,477 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mehr als genugenough and to spare [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) #1,756 [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf, prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) #2,672 [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na, n-adv, n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) #6,451 [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) #12,187 [Add to Longdo]
果たして(P);果して[はたして, hatashite] (adv) (1) as was expected; just as one thought; sure enough; as a result; (2) really? (in questions); ever?; (P) #13,024 [Add to Longdo]
年頃(P);年ごろ[としごろ, toshigoro] (adv, n) (1) (See 年の頃) approximate age; apparent age; (2) marriageable age (esp. of a woman); age of independence; age of adulthood; (3) (after modifying phrase) appropriate age (to ...); old enough (to ...); (n, n-adv) (4) (arch) (See 年来) for some years; (P) #14,838 [Add to Longdo]
足る[たる, taru] (v5r, vi) to be sufficient; to be enough; to be worthy of; (P) #16,441 [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp, v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enough \E*nough"\, n.
   A sufficiency; a quantity which satisfies desire, is adequate
   to the want, or is equal to the power or ability; as, he had
   enough to do take care of himself. "Enough is as good as a
   feast."
   [1913 Webster]
 
      And Esau said, I have enough, my brother. --Gen.
                          xxxiii. 9.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enough \E*nough"\ ([-e]*n[u^]f"), a. [OE. inoh, inow, enogh, AS.
   gen[=o]h, gen[=o]g, a. & adv. (akin to OS. gin[=o]g, D.
   genoeg, OHG. ginoug, G. genug, Icel. gn[=o]gr, Sw. nog, Dan.
   nok, Goth. gan[=o]hs), fr. geneah it suffices (akin to Goth.
   ganah); pref. ge- + a root akin to L. nancisci to get, Skr.
   na[,c], Gr. 'enegkei^n to carry.]
   Satisfying desire; giving content; adequate to meet the want;
   sufficient; -- usually, and more elegantly, following the
   noun to which it belongs.
   [1913 Webster]
 
      How many hired servants of my father's have bread
      enough and to spare!           --Luke xv. 17.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enough \E*nough"\, adv.
   1. In a degree or quantity that satisfies; to satisfaction;
    sufficiently.
    [1913 Webster]
 
   2. Fully; quite; -- used to express slight augmentation of
    the positive degree, and sometimes equivalent to very; as,
    he is ready enough to embrace the offer.
    [1913 Webster]
 
       I know you well enough; you are Signior Antonio.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thou knowest well enough . . . that this is no time
       to lend money.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In a tolerable degree; -- used to express mere
    acceptableness or acquiescence, and implying a degree or
    quantity rather less than is desired; as, the song was
    well enough.
    [1913 Webster]
 
   Note: Enough usually follows the word it modifies.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 enough \e*nough"\, interj.
   An exclamation denoting sufficiency, being a shortened form
   of it is enough.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enough
   adv 1: as much as necessary; "Have I eaten enough?"; (`plenty'
       is nonstandard) "I've had plenty, thanks" [syn: {enough},
       {plenty}]
   adj 1: sufficient for the purpose; "an adequate income"; "the
       food was adequate"; "a decent wage"; "enough food"; "food
       enough" [syn: {adequate}, {decent}, {enough}]
   n 1: an adequate quantity; a quantity that is large enough to
      achieve a purpose; "enough is as good as a feast"; "there
      is more than a sufficiency of lawyers in this country"
      [syn: {enough}, {sufficiency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top