ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tl*dr

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tl*dr-, *tl*dr*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
TL;DR(phrase, slang) ย่อมาจาก too long; didn't read เป็นคำศัพท์ที่ใช้กันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อระบุว่า ข้อความที่ตามมาจะเป็นการสรุปเนื้อหาสั้นๆ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาอ่านทั้งบทความ (ซึ่งมักจะต้องใช้เวลานาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kettledrum(เคท'เทิลดรัม) n. กลอง ก้นกลมหน้าเดียว ส่วนล่างทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดง, See also: kettle-drummer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
kettledrum(n) กลองใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
เค้าโครง[khaokhrōng] (n) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan  FR: ébauche [ f ] ; esquisse [ f ] ; vue d'ensemble [ f ] ; synopsis [ m ]
เป็นตุเป็นตะ[pen tu pen ta] (adv) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically
ร่าง[rāng] (n) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance  FR: ébauche [ f ] ; esquisse [ f ] ; brouillon [ m ] ; projet [ m ] ; plan [ m ] ; canevas [ m ] ; corps [ m ] ; structure [ f ]
ร่าง[rāng] (v) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate  FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
เต็มอัตราศึก[tem attrā seuk] (x) EN: in full battle dress   FR: en tenue de combat
ทหารเต็มอัตราศึก[thahān tem attrā seuk] (n, exp) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers  FR: soldat en tenue de combat [ m ]
เหยาะ[yǿ] (v) EN: add little by little ; add a small quantity ; add some more ; add drop by drop ; sprinkle  FR: ajouter peu à peu ; saupoudrer ; ajouter très peu

Japanese-English: EDICT Dictionary
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na, n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) #3,111 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
肩書(P);肩書き(P)[かたがき, katagaki] (n) title; degree; address (on letter); criminal record; (P) #11,985 [Add to Longdo]
おつむ[otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
がさがさ[gasagasa] (adj-na, adv, n, vs, adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
しとしと[shitoshito] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) gently (raining); drizzling; (adj-na) (2) (on-mim) moist; damp; (P) [Add to Longdo]
びしっと[bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
むずむず足症候群;むずむず脚症候群[むずむずあししょうこうぐん, muzumuzuashishoukougun] (n) Restless Leg Syndrome; RLS [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
キープボットル[ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
コップ酒[コップざけ, koppu zake] (n) sake sold in a cup rather than a bottle; drinking sake from a regular-size cup rather than from a small sake cup [Add to Longdo]
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv, adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain) [Add to Longdo]
皆相撲が好き[みんなすもうがすき, minnasumougasuki] (exp) sumo wrestlers who prefer drawn-out bouts [Add to Longdo]
噛み付き亀;噛付亀[かみつきがめ;カミツキガメ, kamitsukigame ; kamitsukigame] (n) (uk) snapping turtle (Chelydra serpentina) [Add to Longdo]
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1, vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something [Add to Longdo]
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful [Add to Longdo]
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher [Add to Longdo]
強弓[ごうきゅう, goukyuu] (n) tightly drawn bow [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1, vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる, 嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
御洒落(P);お洒落[おしゃれ(P);オシャレ, oshare (P); oshare] (adj-na, adj-no) (1) (uk) (See 洒落・しゃれ) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; (n) (2) someone smartly dressed; (vs) (3) to dress up; to be fashionable; (P) [Add to Longdo]
諸子[もろこ;モロコ, moroko ; moroko] (n) (1) gentlemen; you; (all of) you or them; (2) (See 諸子百家) Hundred Schools of Thought [Add to Longdo]
小千鳥[こちどり;コチドリ, kochidori ; kochidori] (n) (uk) little ringed plover (Charadrius dubius) [Add to Longdo]
床山[とこやま, tokoyama] (n) (actors' or sumo wrestlers') hairdresser [Add to Longdo]
水かけ論;水掛け論;水掛論[みずかけろん, mizukakeron] (n) endless argument; pointless argument; arguing over whose field to water (e.g. during a drought) [Add to Longdo]
凄味[すごみ, sugomi] (n) weirdness; ghastliness; dreadfulness [Add to Longdo]
正覚坊[しょうがくぼう, shougakubou] (n) large sea turtle; heavy drinker [Add to Longdo]
清穆[せいぼく, seiboku] (n, adj-no) gentle and pure (used in letters to celebrate the health and happiness of the addressee) [Add to Longdo]
送水口[そうすいこう, sousuikou] (n) water supply pipe inlet; outlet (esp. on standpipes and dry risers) [Add to Longdo]
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n, vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P) [Add to Longdo]
点々;点点[てんてん, tenten] (adv, adv-to) here and there; little by little; sporadically; scattered in drops; dot; spot [Add to Longdo]
屠蘇機嫌[とそきげん, tosokigen] (n, adj-no) feeling a little drunk with the New Year's sake [Add to Longdo]
努努;夢夢;努々;夢々[ゆめゆめ, yumeyume] (adv) (1) (努努, 努々 only) (usu. in expressions of prohibition) certainly; absolutely; (2) (usu. with negative verb forms) (not even) a little bit; (3) diligently; (n) (4) (夢夢, 夢々 only) dreams [Add to Longdo]
買い薬;買薬[かいぐすり, kaigusuri] (n) (See 売薬) over-the-counter drug; medication bought directly from the drugstore without a prescription [Add to Longdo]
薄着[うすぎ, usugi] (n, vs, adj-no) (See 厚着) lightly dressed; (P) [Add to Longdo]
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r, vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to [Add to Longdo]
落とし蓋;落し蓋[おとしぶた, otoshibuta] (n) lid resting directly on food; wooden drop-lid for simmering [Add to Longdo]
和痛分娩[わつうぶんべん, watsuubunben] (n) (See 無痛分娩) delivery with little pain (i.e. use of pain-reducing drugs) [Add to Longdo]
洒落[しゃれ(P);シャレ, share (P); share] (adj-na, n) (1) joke; pun; witticism; (adj-na) (2) (See お洒落) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; refined; (P) [Add to Longdo]
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top