Search Tips
Abbreviation Explanation
Pronunciation Guide

เทคนิคในการค้นหา

 1. ท่านสามารถใส่คำที่ต้องการค้นหาได้ในภาษาต่างๆ ดังนี้: ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน และ ญี่ปุ่น.
 2. ท่านสามารถใส่เครื่องหมายดอกจันทน์ '*' เพื่อค้นหาแบบเป็นหมู่ (wild-card-match) เช่น 'cat*' จะแสดง ทุกรายการที่ขึ้นต้นด้วย cat ส่วน'*cat*' จะแสดง ทุกรายการที่มีคำว่า cat อยู่ข้างใน ไม่ว่าตำแหน่งไหน
 3. คำอธิบายสำหรับบริการต่างๆ:
  • Auto-select: ลองดูจะเดาบริการที่ท่านต้องการจากคำที่ท่านป้อนเข้ามาเอง กล่าวคือ เดาว่าต้องการเปิดพจนานุกรม ถ้าท่านป้อนคำศัพท์ และเดาว่าท่านต้องการใช้งาน PopThai ถ้าท่านป้อน URL
  • Dictionary: ค้นความหมายของคำศัพท์ในพจนานุกรมต่างๆ
  • PopThai: ติด pop-up window แสดงความหมายของคำต่างๆ ในข้อความ (text) หรือ web (URL) โดย pop-up window นี้จะโผล่มา เวลาท่านเคลื่อนเมาวส์ไปอยู่บนคำนั้นๆ
  • Vocabulary: แสดงรายการคำศัพท์ที่ปรากฎในข้อความ (text) หรือ web (URL) พร้อมความหมาย
  • Pronunciation: แสดงข้อมูลสัทศาสตร์ (ข้อมูลการออกเสียง) ของคำต่างๆ ในข้อความ (text) หรือ web (URL) โดยจะแสดงอยู่เหนือคำ (ขณะนี้ ใช้ได้กับ browser IE เท่านั้น -- เนื่องจาก browser ตัวอื่น ยังไม่สนับสนุน extension ที่เรียกว่า Ruby นี้)
 4. สำหรับคำภาษาญี่ปุ่น ท่านสามารถป้อนคำได้โดยใช้ตัวอักษรคันจิ, ฮิรากานะ หรือ โรมาจิ ทดลองใส่คำเหล่านี้ 'oishii' หรือ 'doraemon'.
 5. สำหรับภาษาเยอรมัน ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่สามารถป้อนอักษรพิเศษ umlaut หรือ esset (ä, ö, ü, ß) ท่านสามารถป้อน ae, oe, ue, และ ss แทน ลองค้นหาคำว่า Strasse, Muenchen เป็นต้น
 6. ถ้าท่านใส่ข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วย https:// หรือ ที่มี จุด อยู่ข้างใน ระบบจะนำท่านไปสู่บริการ PopThai ให้โดยอัตโนมัติ

Abbreviation Explanation

English Language
noun: คำนาม
verb (trans): transitive verb สกรรมกริยา
verb (intrans): intransitive verb อกรรมกริยา
adj.: adjective คำคุณศัพท์
adv.: adverb: คำวิเศษณ์
prep.: preposition คำบุพบท
conj.: conjunction คำสันธาน
phrase: วลี
jargon: ศัพท์เทคนิค
colloqial: ภาษาพูด
slang: ภาษาพูด สำหรับคนบางกลุ่ม, ภาษาตลาด, คำมีความหมายซ่อนเร้น
vulgar: คำหยาบคาย
abbreviation/acronym: อักษรย่อ
name: ชื่อคน
organization: ชื่อหน่วยงาน
unique name: ชื่อเฉพาะ

German Language
etw.: etwas บางสิ่ง
jmd.: jemand บางคน สรรพนามบุรุษที่ 3
jmdn.: jemanden บางคน สรรพนามบุรุษที่ 3 ในรูปของกรรมตรง
jmdm.: jemandem บางคน สรรพนามบุรุษที่ 3 ในรูปของ Dativ
pl.: Plural พหูพจน์
A: Akkusativ กรรมตรง
D: Dativ กรรมรอง
G: Genetiv ประเภทของคำที่มีการแสดงความเป็นเจ้าของ
gespr.: gesprochen oder Umgangssprache ภาษาพูด
Adj: Adjektiv คำหรือส่วนขยายนาม
Adv: Adverb คำหรือส่วนขยายกิริยา
techn.: technisch (Fachwort) คำศัพท์ทางเทคนิค
Abk.: Abkürzung คำย่อ
Präp.: Präposition บุพบท
Konj.: Konjunktion คำเชื่อมประโยค
Sg.:   Singular   คำนามเอกพจน์
Artikel: คำนำหน้านาม
Pron.: Pronomen สรรพนาม
Rel.pron.: Relativ Pronomen เป็นสรรพนามสำหรับวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก
Ind-pron.:       Indefinitpronomen      คำสรรพนามที่ไม่จำเพาะ
Dem.pron. Demonstrativpronomen คำสรรพนามที่บ่งชี้เฉพาะว่าเป็นสิ่งนั้นเท่านั้น

French Language
qc: quelque chose   สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
qn: quelqu'un คนใดคนหนึ่ง
v/pr: verbe pronominal กริยาที่กระทำต่อตนเอง


ข้อมูลสัทศาสตร์ (การอ่านออกเสียง)

ตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบสัทอักษรในรูปแบบ IPA, Oxford OALD dictionary และ Arpabet CMU dictionary พร้อมแสดงตัวอย่าง
ตัวเลข 0, 1, 2 ที่ต่อท้ายแต่ละพยางค์ ระบุระดับการเน้นเสียงของพยางค์ : 0=ไม่เน้นเสียง, 1=เสียงเน้นหลัก, 2=เสียงเน้นรอง

Vowels

IPAOxfordArpabet (CMU)Examples
æaAEat, cat, bad
aaAA Rcart, calm, father
auauAWcow, how, found
aiAYhide, my, price
e or ɛeEHEd, bed, net
ə@AH(schwa) about, away, comma
ɜːʴ@@ERhurt, nurse, her
ɛɪeiEYdate, fate, day
ɪiIHit, sit, bit
iiIYeat, meet, see
ɒoAAodd, hot, wash
ɔːooAOport, ought, four
ɔɪoiOYtoy, boy, choice
ououOWno, goat, show
uuUHbook, put, hood
ʌuhAHhut, cup, fun
uuUWtwo, boot, rule
ɛəʴe@ (r)EH (R)where, hair, air
ɪəʴi@ (r)IH (R)near, here, pier
uəʴu@ (r)UH (R)pure, tourist, sure

Consonants

IPAOxfordCMUExamples
bbBbe
chCHcheese, chip, chin
ddDdog
ðdhDHthen, this, thee
ffFfee
ggGgreen
hhHHhe
ʤjhJHjam, judge, large
jyYyet, use, yellow
kkKkey
llLlee
mmMme
nnNknee, now, not
ŋngNGsing, ring, long
ppPpee
rrRread
ssSsea
ʃshSHshe, ship, show
ttTtea
θthTHthin, thick, think
vvVvee
wwWwe
zzZzee, zoo
ʒzhZHpleasure, vision, seizure

อ้างอิง:

 • Arpabet
 • The sounds of English and the International Phonetic Alphabet
 • Go to Top