ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

He ( HH IY1) puts ( P UH1 T S) addictive ( AH0 D IH1 K T IH0 V) chemicals ( K EH1 M IH0 K AH0 L Z) in ( IH0 N) chicken ( CH IH1 K AH0 N) making ( M EY1 K IH0 NG) you ( Y UW1) crave ( K R EY1 V) it ( IH1 T) fortnightly ( F AO1 R T N AY2 T L IY0),

smart ( S M AA1 R T)-ass ( AE1 S)!

 


  

 
He
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
puts
 • /P UH1 T S/ [CMU]
 • (v) /p'uts/ [OALD]
 • (v) /p'ʌts/ [OALD]
  [put]
 • วาง: ตั้ง [Lex2]
 • ส่งไปอยู่อีกที่หนึ่ง[Lex2]
 • กำหนดให้ไปทำ[Lex2]
 • ถ่ายทอดบางสิ่ง เช่น ความรู้สึก ออกไป[Lex2]
 • (พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ [Hope]
 • (vt) วาง,ตั้ง,จัด,บรรจุ,ใส่,เก็บ,ยื่น [Nontri]
 • /P UH1 T/ [CMU]
 • (v) /p'ut/ [OALD]
 • (v) /p'ʌt/ [OALD]
addictive
 • ซึ่งทำให้ติดยาได้[Lex2]
 • (อะดิค' ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้ติดยาได้ [Hope]
 • /AH0 D IH1 K T IH0 V/ [CMU]
 • (j) /'əd'ɪktɪv/ [OALD]
chemicals
 • ยากล่อมประสาทที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี เช่น แอมเฟตามีน[Lex2]
 • /K EH1 M IH0 K AH0 L Z/ [CMU]
 • (n) /k'ɛmɪklz/ [OALD]
  [chemical]
 • ทางเคมี[Lex2]
 • สารเคมี[Lex2]
 • (เคม'มิเคิล) n. สารเคมี'-adj. เกี่ยวกับวิชาเคมีหรือสารเคมี [Hope]
 • (adj) ทางเคมี,เกี่ยวกับสารเคมี [Nontri]
 • (n) วัตถุเคมี,เคมีภัณฑ์,สารเคมี [Nontri]
 • /K EH1 M IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (n) /k'ɛmɪkl/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
chicken
 • ไก่[Lex2]
 • ขี้ขลาด: ขี้กลัว [Lex2]
 • คนที่ขี้ขลาด[Lex2]
 • เนื้อไก่[Lex2]
 • เด็กหนุ่ม (เกย์ใช้เรียกเด็กผู้ชาย)[Lex2]
 • ขี้ขลาด[Lex2]
 • (ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว ###S. sissy [Hope]
 • (n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์ [Nontri]
 • /CH IH1 K AH0 N/ [CMU]
 • (n) /tʃ'ɪkɪn/ [OALD]
making
 • การผลิต: การสร้าง, การสร้างสรรค์ [Lex2]
 • เหตุผลของความสำเร็จ[Lex2]
 • ซึ่งสร้างไว้: ซึ่งทำไว้ [Lex2]
 • (เมค'คิง) n. การกระทำ,การสร้าง,โครงสร้าง,ส่วนประกอบ,การเสริมแต่ง,สมรรถนะ,สิ่งที่สร้างขึ้น, [Hope]
 • /M EY1 K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪkɪŋ/ [OALD]
  [make]
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
crave
 • ปรารถนา: ต้องการ [Lex2]
 • (เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ ###S. ask,desire [Hope]
 • (vt) อยาก,เงี่ยน,กระหาย,ต้องการ,อ้อนวอน [Nontri]
 • /K R EY1 V/ [CMU]
 • (v) /kr'ɛɪv/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
fortnightly
 • (ฟอร์ท'ไนทฺลี) adj.,n.,adv. (สิ่ง) ซึ่งเกิดขึ้นทุก 2 อาทิตย์. [Hope]
 • /F AO1 R T N AY2 T L IY0/ [CMU]
 • (j) /f'ɔːtnaɪtliː/ [OALD]
smart
 • ฉลาด: สมาร์ต, เฉียบคม, หลักแหลม [Lex2]
 • เนี้ยบ: สะอาดและประณีต, น่ามอง, นำสมัย [Lex2]
 • (สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล [Hope]
 • (adj) ฉลาด,องอาจ,โก้เก๋,ผึ่งผาย,ปราดเปรื่อง,เก่ง [Nontri]
 • (vi) เจ็บแสบ,ปวดร้าว,เสียว,เจ็บปวด [Nontri]
 • /S M AA1 R T/ [CMU]
 • (v) /sm'aːt/ [OALD]
ass
 • คนโง่ (คำสแลง): ไอ้โง่ [Lex2]
 • ลา[Lex2]
 • ก้น (คำสแลง): บั้นท้าย [Lex2]
 • ก้น[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความรำคาญ[Lex2]
 • งานที่ล้มเหลว[Lex2]
 • (แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ ###S. jackass, fool,donkey,dolt) [Hope]
 • (n) ลา,คนโง่ [Nontri]
 • /AE1 S/ [CMU]
 • (n) /'æs/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top