ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glacier

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glacier-, *glacier*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glacier(n) ธารน้ำแข็ง, See also: แผ่น / ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่, Syn. ice sheet, iceberg

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glacier(เกล'เชอะ) n ธารน้ำแข็ง., See also: glaciered adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
glacier(n) แม่น้ำ, น้ำแข็ง, ธารน้ำแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glacierธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glacierธารน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glacier breezeลมธารน้ำแข็ง หรือลมเฉลี่ยธารน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Glacier windลมธารน้ำเข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Glaciersธารน้ำแข็ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Overhead is the Rekiak Glacier and a difficult climb up the icefall.บนหัวเราคือธารน้ำแข็งเรคิอัก และการปีนน้ำตกน้ำแข็งอันยากลำบาก Seven Years in Tibet (1997)
Those mountains are treacherous. There are glaciers to be crossed.ภูเขาพวกนั้นมันไม่มั่นคง ต้องข้ามธารน้ำแข็ง Seven Years in Tibet (1997)
- Glacier Pass.- ทางผ่านธารน้ำแข็ง. Ice Age (2002)
Either we beat the humans to Glacier Pass or we take the long way and miss 'em.ถ้าเราตามพวกมนุษย์ไปที่ทางผ่านธารน้ำแข็ง เราต้องไปอีกไกลและอาจคลาดกับพวกเขา. Ice Age (2002)
Next stop, Glacier Pass.ป้ายหน้า, ทางผ่านธารน้ำแข็ง. Ice Age (2002)
- We're on a glacier now.-เราอยู่บนธารน้ำแข็ง Eight Below (2006)
This is happening in glacier national Park.นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเกลเชอร์ An Inconvenient Truth (2006)
And it's a shame 'cause these glaciers are so beautiful.น่าเสียดาย เพราะธารน้ำแข็งเหล่านี้ช่างสวยงามเหลือเกิน An Inconvenient Truth (2006)
And the same glacier today.และธารน้ำแข็งเดียวกันในวันนี้ An Inconvenient Truth (2006)
This is Argentina 20 years ago. Same glacier today.นี่คืออาร์เจนตินาเมื่อ 20 ปีก่อน ธารน้ำแข็งเดียวกันในวันนี้ An Inconvenient Truth (2006)
And you can see each annual layer from the melting and re-freezing, so they can go back in a Iot of these mountain glaciers 1 , 000 years.เห็นแต่ละชั้นของแต่ละปี จากที่ละลายแล้วกลับเป็นน้ำแข็งอีกครั้ง สามารถย้อนกลับไปดูธารน้ำแข็งเหล่านี้ได้เป็นพันๆปี An Inconvenient Truth (2006)
At the end of the Iast ice age, as the Iast glacier was receding from North America, the ice melted and a giant pool of fresh water formed in North America.ตอนสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย ขณะที่ธารน้ำแข็งสุดท้ายกำลังลดน้อยถอยลงในอเมริกาเหนือ ขณะที่ธารน้ำแข็งสุดท้ายกำลังลดน้อยถอยลง ในอเมริกาเหนือ An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glacierA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
glacierThe glacier moves but by inches.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตู้น้ำแข็ง[tū nām khaēng] (n) EN: icebox  FR: glacière [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
glacier
glaciers
glacier's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glacier
glaciers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰川[bīng chuān, ㄅㄧㄥ ㄔㄨㄢ,  ] glacier #16,195 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gletscher { m } | Gletscher { pl }glacier | glaciers [Add to Longdo]
Gletschertisch { m } [ geol. ]glacier table [Add to Longdo]
Gletschertor { n } [ geol. ]glacier snout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
氷河[ひょうが, hyouga] (n) glacier; (P) #11,595 [Add to Longdo]
グレーシャー[gure-sha-] (n) glacier [Add to Longdo]
シュルント[shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
ベルクシュルント[berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
擦痕[さっこん, sakkon] (n) stria (carved out by a glacier, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glacier \Gla"cier\, n. [F. glacier, fr. glace ice, L. glacies.]
   An immense field or stream of ice, formed in the region of
   perpetual snow, and moving slowly down a mountain slope or
   valley, as in the Alps, or over an extended area, as in
   Greenland.
   [1913 Webster]
 
   Note: The mass of compacted snow forming the upper part of a
      glacier is called the firn, or n['e]v['e]; the glacier
      proper consist of solid ice, deeply crevassed where
      broken up by irregularities in the slope or direction
      of its path. A glacier usually carries with it
      accumulations of stones and dirt called moraines, which
      are designated, according to their position, as
      lateral, medial, or terminal (see {Moraine}). The
      common rate of flow of the Alpine glaciers is from ten
      to twenty inches per day in summer, and about half that
      in winter.
      [1913 Webster]
 
   {Glacier theory} (Geol.), the theory that large parts of the
    frigid and temperate zones were covered with ice during
    the glacial, or ice, period, and that, by the agency of
    this ice, the loose materials on the earth's surface,
    called drift or diluvium, were transported and
    accumulated.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glacier
   n 1: a slowly moving mass of ice

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top