ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sandbag

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sandbag-, *sandbag*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
sandbag(vi) ตี หรือ ทำให้บุคคลอื่นตกใจ ด้วยวิธีการใช้กระสอบทราย หรือ เสมือนว่าใช้กระสอบทราย
sandbag(vi) บังคับ ขู่เข็ญ ด้วยวิธีการหยาบคาย หรือ รุนแรง
sandbag(vi) วางกระสอบทรายในบริเวณหนึ่งๆ เพื่อป้องกันภัยบางอย่าง เช่น ไม่ให้น้ำท่วม ป้องกันแรงระเบิด
sandbag(vi) หลบเลี่ยง ที่จะแสดงถึงความสามารถ หรือ ตำแหน่ง หรือ ความตั้งใจจริงๆ โดยการเสแสร้งให้ดูด้อยค่าลง เพื่อให้ได้ประโยชน์อะไรบางอย่าง เช่น จริงๆ สามารถทำได้ ก็บอกว่าทำไม่ได้ หรือ ทำได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sandbag(n) ถุงทราย

English-Thai: Nontri Dictionary
sandbag(n) ถุงทราย, กระสอบทราย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's just a sandbag against the storm...เขาเป็นถุงทราย ที่เอาไว้กันพายุน่ะ... The Story of Us (1999)
'Beat on girls and sandbags every three days.'ชกกระสอบทราย และเต้นฟุตเวิร์ก ทุกๆ 3 วัน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Only because you wanted to keep everyone's handicap higher to sandbag the other teams.แค่ให้คนอื่นๆมีแฮนดี้แคปสูงขึ้น เพื่อจะเป็นกระสอบทรายให้ทีมอื่น Turning Biminese (2008)
You're demoted to the bottom of the pyramid, so when it collapses, your exploding sandbags will protect the squad from injury.เธอถูกลดขั้นให้เป็นฐานปีรามิด ดังนั้นเวลาหน้าอกเธอระเบิด จะได้ไม่ทำให้คนอื่นๆในทีมได้รับบาดเจ็บ Audition (2010)
Or the sorry fact that you wasted untold millions on a laser show for yourselves just so Sandbags could dance with the night school's Polynesian janitor.หรือความจริงอันน่าสลดที่เธอเสียเงินล้านกว่าๆ ไปกับเครื่องฉายเลเซอร์ แค่ให้แม่สาวถุงทรายเต้น กับภารโรงภาคค่ำชาวโปลีนีเซีย Big Brother (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sandbag
sandbags
sandbagged
sandbagger
sandbaggers
sandbagging

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sandbag
sandbags

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sandsack { n } | Sandsäcke { pl }sandbag | sandbags [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
土俵[どひょう, dohyou] (n) (1) arena, esp. in sumo; (2) forum (e.g. for discussion); (3) sandbag; gabion; (P) #13,192 [Add to Longdo]
サンドバッグ[sandobaggu] (n) sandbag [Add to Longdo]
砂袋;砂嚢[すなぶくろ;さのう(砂嚢), sunabukuro ; sanou ( suna nou )] (n) (1) sandbag; (2) gizzard [Add to Longdo]
土嚢;土のう[どのう, donou] (n) sandbag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 sandbag \sand"bag`\, n.
   A bag filled with sand; small sandbags may be used as a
   weapon, or larger ones to build walls or as ballast; as, they
   kept the flooding river from the area by buiding a temmporary
   dike out of sandbags.
   [WordNet 1.6]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 sandbag \sand"bag`\, v.
   To treat harshly or unfairly. [WordNet sense 1]
   [WordNet 1.6]
 
   2. To hit something or somebody with or as if with a sandbag.
    [WordNet sense 2]
    [WordNet 1.6]
 
   3. To protect or strengthen with sandbags; stop up; as, the
    residents sandbagged the beach front. [WordNet sense 3]
    [WordNet 1.6]
 
   4. To thwart (another person's plans) by surreptitious
    maneuvers; as, he sandbagged my proposal by talking in
    private with other members of the committee. [informal]
    [PJC]
 
   5. To intimidate or coerce, especially by crude methods.
    [Informal]
    [PJC]
 
   6. To deceive and take advantage of (a person) by
    misrepresenting one's true intentions. [Informal]
    [PJC]
 
   7. Hence: (Poker) To encourage opponents into betting more by
    first refraining from betting while having a strong hand,
    and only later raising the stakes. In informal games,
    certain types of sandbagging are forbidden.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sandbag
   n 1: a bag filled with sand; used as a weapon or to build walls
      or as ballast
   v 1: treat harshly or unfairly
   2: compel by coercion, threats, or crude means; "They sandbagged
     him to make dinner for everyone" [syn: {dragoon}, {sandbag},
     {railroad}]
   3: hit something or somebody as if with a sandbag [syn:
     {sandbag}, {stun}]
   4: downplay one's ability (towards others) in a game in order to
     deceive, as in gambling
   5: protect or strengthen with sandbags; stop up; "The residents
     sandbagged the beach front"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top