ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

networking

N EH1 T W ER2 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -networking-, *networking*, network
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
networking(n) กิจกรรมการพบปะผู้คน, ทำความรู้จักคนใหม่ๆ, สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น ในงานสัมมนาอาจมีช่วงงานเลี้ยงที่เป็น networking party ให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะทำความรู้จักกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
This is a fully integrated graphic representation of the radio communications matrix, networking the UK's transmitters.เครื่องนี้ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด สำหรับตรวจจับทุกคลื่นสัญญาณ เท่าที่ตรวจพบได้ในอเมริกา Episode #2.3 (2008)
To the computer networking system.เพื่อเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับการอนุญาต Complications (2008)
It's a social networking tool where you send instant updates to anybody who signs up for them.มันเป็นเครื่องมือทางเครือข่ายสังคม ซึ่งคุณสามารถส่งข่าวสารที่ทันสมัย ไปให้กับทุกคนที่ลงชื่อเอาไว้ Marry Me a Little (2009)
Garcia, check social networking sites.กราเซีย ตรวจดู เครือข่ายเวปไซต์ทางสังคม Hopeless (2009)
I've been monitoring social networking sites to see if the unsubs communicate electronically.ฉันกำลังทำการค้นหา เวปไซต์เครือข่ายทางสังคม เพื่อจับตาดูการส่งสาร ทางอิเลคทรอนิกส์ของฆาตกร Hopeless (2009)
Networking power grid.เชื่อมต่อสัญญาณไฟ.. ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
The main difference between what we're talking about and MySpace or Friendster, or any of those other social networking sites is...แต่สิ่งที่ต่างกันแน่ๆกับเวบที่เราพูด กับเวบMySpace หรือ Friendster หรือเวบแบบ social network อื่นๆก็คือ The Social Network (2010)
Prison's a networking gold mine for criminals.คุกก็เหมือนเครือข่ายดีๆ นี่เองสำหรับพวกอาชญากร Under the Gun (2010)
Social networking sites.เวบไซต์กิจกรรมทางสังคม The Internet Is Forever (2010)
Social networking sites are surprisingly insecure.เวบไซต์กิจกรรมทางสังคม ไม่ปลอดภัยอย่างน่าแปลกใจ The Internet Is Forever (2010)
Start with their friends on the social networking sites.เริ่มจากเพื่อนในเวบไซต์สังคม The Internet Is Forever (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเชื่อมต่อ[kān cheūamtø] (n) EN: connection ; link-up ; networking

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NETWORKING N EH1 T W ER2 K IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联网环境[lián wǎng huán jìng, ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] networking environment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交流[こうりゅう, kouryuu] (n, vs) (1) (cultural) exchange; interchange; interaction; (inter-) mingling; (social, etc.) networking; intercourse; (2) alternating current; AC; (P) #1,837 [Add to Longdo]
足跡(P);足あと(P)[あしあと(P);そくせき(足跡), ashiato (P); sokuseki ( sokuseki )] (n) (1) footprints; (2) { comp } record of page visitors (e.g. in social networking sites); (P) #13,246 [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
インターネットワーキング[inta-nettowa-kingu] (n) { comp } internetworking [Add to Longdo]
ソーシャル・ネットワーキング・サービス;ソーシャルネットワーキングサービス[so-sharu . nettowa-kingu . sa-bisu ; so-sharunettowa-kingusa-bisu] (n) social networking service [Add to Longdo]
ネットワーキング[nettowa-kingu] (n) networking [Add to Longdo]
相互接続[そうごせつぞく, sougosetsuzoku] (n) { comp } cross connection; interconnection; internetworking [Add to Longdo]
中継網[ちゅうけいもう, chuukeimou] (n) transit network (telecommunications, networking); relay network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
相互接続[そうごせつぞく, sougosetsuzoku] cross connection, interconnection, internetworking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  networking \net"work*ing\, n.
     Interchanging information or services, among a group; -- of
     persons or organizations.
     [PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top