ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imp

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imp-, *imp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imp(vt) ซ่อมแซมขนปีกให้นกอินทรีหรือเหยี่ยว
imp(n) เด็กซุกซน, See also: เด็กดื้อรั้น
imp(n) ภูตน้อย, See also: ปีศาจน้อย, ภูตตัวเล็กที่เกเร, เทพธิดาน้อย, Syn. elf, sprite
impel(vt) กระตุ้น, See also: จูงใจ, ผลักดัน, Syn. drive, induce, urge
imply(vt) บอกเป็นนัย, See also: แสดงนัย, Syn. hint, indicate, suggest
impact(n) การอัด, See also: การชน, Syn. collision, crash, smash
impact(n) ผลกระทบ, See also: ผลสะท้อน, Syn. effect, influence
impact(vt) ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impact(vi) ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impair(vt) ทำให้แย่ลง, See also: ทำให้คุณภาพลดลง, ทำให้เสียหาย, Syn. diminish, undermine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impact(อิม'แพคทฺ) n. การกระทบ, การปะทะ, แรงกระทบ, แรงปะทะ, ผลกระทบ, อิทธิพล, ผล. vt. กระทบ, ปะทะ, อัดแน่น. vi. มีผลต่อ, กระทบ, ปะทะ, Syn. shock, collision
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ฆ้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer) การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้)
impactedadj. อัด, ยัดเยียด, ซึ่งถูกกระทบกระเทือน, อุดตัน
impactionn. การกระทบ, การปะทะ, การติดกันแน่น, การถูกอัดแน่น, ภาวะที่ถูกอัดแน่น, ภาวะอุดตัน
impair(อิมแพร') vt. ทำให้เลวลง, ลดคุณค่า, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, เลวลง., See also: impairable adj. impairer n. impairment n., Syn. diminish, injure
impala(อิมแพล'ละ) n. ละมั่งอาฟริกามีเข่างอคดกระโดดเก่ง
impale(อิมเพล') vt. แทงทะลุ, เสียบ, เสียบทะลุ, ทำให้หมดหวัง., See also: impaler n. impalement n., Syn. spike
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส, คลำไม่พบ, ไม่เข้าใจ, ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague, intangible, shadowy
imparity(อิมแพ'ริที) n. การขาดความเสมอภาค, ความไม่เท่ากัน, Syn. inequality
impart(อิมพาร์ทฺ') vt. บอก, แจ้ง, เล่าเรื่อง, เผย, ให้, มอบ, แบ่งให้, ส่ง, See also: impartation, impartment n. imparter n., Syn. divulge, reveal, discover

English-Thai: Nontri Dictionary
imp(n) ผี, เด็กซน, ลูกลิงลูกค่าง
impact(vi) ประกัน, สะเทือน, กระทบ, ปะทะ
impair(vt) ทำให้เลวลง, ทำให้เสีย, ลดคุณค่า, ทำให้อ่อนแอ
impale(vt) แทง, เสียบ, ทิ่ม
impalpable(adj) สัมผัสไม่ได้, ไม่มีตัวตน, ยากจะเข้าใจ
imparity(n) ความไม่เสมอภาค, ความไม่ยุติธรรม, การขาดดุล
impart(vt) บอก, แจ้ง, เล่าเรื่อง, ให้, ส่ง, มอบให้
impartial(adj) ไม่ลำเอียง, ยุติธรรม, เสมอภาค, เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม
impassable(adj) ข้ามไม่ได้, ที่เป็นทางตัน, อับจน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
impair the rightทำให้สิทธิ์ลดลง
Imperial Household Agency(org) สำนักพระราชวังหลวง เป็นฝ่ายบริหารจัดการส่วนราชวงศ์ญี่ปุ่น
Imperial Palace(n) พระราชวังหลวง
impermanenceไม่ยั่งยืน
implosive[im'plosiv] (n, adj) n.เสียง/พยัญชนะที่เกิดจากการอัดลมในปาก adj.(เสียง)ที่เกิดจากการอัดลมในปาก(เมื่อเริ่มเปล่งเสียงพยัญชนะบางตัว เช่นp/k)
Import Entry(n) ใบขนสินค้าขาเข้า
impression(n) ความพึงพอใจ
Impression Materialวัสดุพิมพ์
Improvideใช้แทน, แทนกัน, ดัดแปลง, หาสิ่งอื่นมาทดแทน เช่น since we didn't have money for furniture, we improvided.
improvised explosive device(n) ระเบิดแสวงเครื่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Must've been an imp.ต้องมีตัวช่วยซะหน่อย Hocus Pocus (1993)
You little imp!นังเด็กดื้อเอ้ย ! Millennium Actress (2001)
- Where's the imp?- เดอะอิมพ์อยู่ไหนกัน Winter Is Coming (2011)
Where's the imp?เดอะ อิมพ์อยู่ไหน Winter Is Coming (2011)
Mmm, I hear they call him the imp.เจ้าคะ ข้าได้ยินพวกเขา เรียกเขาว่าเดอะ อิมพ์ Winter Is Coming (2011)
Rough night, imp?เมื่อคืนหนักหรือ อิมพ์ Winter Is Coming (2011)
The Imp.เดอะอิมพ์ Lord Snow (2011)
- Careful, imp.- ระวังปาก ปีศาจน้อย Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Remove his hood. ♪ On that eve, the captive Imp"ในค่ำนั้น เดอะอิมพ์ถูกจับกุม" The Wolf and the Lion (2011)
Who, the Imp?ใครอีกเล่า เดอะอิมพ์งั้นหรือ The Wolf and the Lion (2011)
She's taken the Imp. (Neighs) You're far from home, Lady Stark.นางจับตัวเดอะอิมพ์ ท่านจากบ้านมาไกล ท่านหญิงสตาร์ค The Wolf and the Lion (2011)
He's little. (Lysa) He's Tyrion the Imp, of House Lannister.เขาคือเทียรอน เดอะอิมพ์ ของตระกูลเลนนิสเตอร์ The Wolf and the Lion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impA ban wheat imports was enacted.
impAccuracy is important in arithmetic.
imp"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
impActually, the present method has plenty of room for improvement.
impActually, this method has plenty of room for improvement.
impA curfew was imposed on the city.
impAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
impA dictionary is an important aid in language learning.
impA few important facts emerged after the investigation.
impA foolish impulse made me say what I should have left unsaid.
impA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
impAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
imp
impel
imply
impact
impact
impair
impala
impale
impart
impede

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imp
imps
impel
imply
impact
impact
impair
impala
impale
impart

WordNet (3.0)
imp(n) one who is playfully mischievous, Syn. scalawag, scallywag, rapscallion, rascal, monkey, scamp
impact(n) the striking of one body against another
impact(n) a forceful consequence; a strong effect, Syn. wallop
impact(v) press or wedge together; pack together
impaction(n) the condition of being pressed closely together and firmly fixed
impaction(n) a disorder in which feces are impacted in the lower colon
impaction(n) a disorder in which a tooth is so crowded in its socket that it cannot erupt normally, Syn. impacted tooth
impair(v) make worse or less effective
impairer(n) an agent that impairs
impairment(n) damage that results in a reduction of strength or quality

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Imp

n. [ OE. imp a graft, AS. impa; akin to Dan. ympe, Sw. ymp, prob. fr. LL. impotus, Gr. &unr_; engrafted, innate, fr. &unr_; to implant; &unr_; in + &unr_; to produce; akin to E. be. See 1st In-, Be. ] 1. A shoot; a scion; a bud; a slip; a graft. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. An offspring; progeny; child; scion. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The tender imp was weaned. Fairfax. [ 1913 Webster ]

3. A young or inferior devil; a little, malignant spirit; a puny demon; a contemptible evil worker. [ 1913 Webster ]

To mingle in the clamorous fray
Of squabbling imps. Beattie. [ 1913 Webster ]

4. Something added to, or united with, another, to lengthen it out or repair it, -- as, an addition to a beehive; a feather inserted in a broken wing of a bird; a length of twisted hair in a fishing line. [ Obs. or Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Imp

v. t. [ imp. & p. p. Imped p. pr. & vb. n. Imping. ] [ AS. impian to imp, ingraft, plant; akin to Dan. ympe, Sw. ympa, OHG. impfōn, impitōn, G. impfen. See Imp, n. ] 1. To graft; to insert as a scion. [ Obs. ] Rom. of R. [ 1913 Webster ]

2. (Falconry) To graft with new feathers, as a wing; to splice a broken feather. Hence, [ Fig. ]: To repair; to extend; to increase; to strengthen; to equip. [ Archaic ] [ 1913 Webster ]

Imp out our drooping country's broken wing. Shak. [ 1913 Webster ]

Who lazily imp their wings with other men's plumes. Fuller. [ 1913 Webster ]

Here no frail Muse shall imp her crippled wing. Holmes. [ 1913 Webster ]

Help, ye tart satirists, to imp my rage
With all the scorpions that should whip this age. Cleveland. [ 1913 Webster ]

Impacable

a. [ L. pref. im- not + pacare to quiet. See Pacate. ] Not to be appeased or quieted. [ Obs. ] Spenser. -- Im*pa"ca*bly, adv. [1913 Webster]

Impackment

n. [ Pref. im- in + pack. ] The state of being closely surrounded, crowded, or pressed, as by ice. [ R. ] Kane. [ 1913 Webster ]

Impact

n. 1. Contact or impression by touch; collision; forcible contact; force communicated. [ 1913 Webster ]

The quarrel, by that impact driven. Southey. [ 1913 Webster ]

2. (Mech.) The single instantaneous stroke of a body in motion against another either in motion or at rest. [ 1913 Webster ]

Impact

v. t. [ imp. & p. p. Impacted; p. pr. & vb. n. Impacting. ] [ L. impactus, p. p. of impingere to push, strike against. See Impinge. ] 1. To drive close; to press firmly together: to wedge into a place. Woodward. [ 1913 Webster ]

2. To affect or influence, especially in a significant or undesirable manner; as, budget cuts impacted the entire research program; the fish populations were adversely impacted by pollution. [ PJC ]

3. To collide forcefully with; to strike. [ PJC ]

Impacted

a. 1. Driven together or close. [ 1913 Webster ]

2. Specifically: (Dentistry) Grown in an abnormal direction so that it is wedged against another tooth and cannot erupt normally; -- of teeth, especially the third molar; as, to extract an impacted third molar. [ PJC ]


Impacted fracture (Surg.), a fracture in which the fragments are driven into each other so as to be immovable.
[ 1913 Webster ]

Impaction

n. [ L. impactio a striking : cf. F. impaction. ] 1. (Surg.) The driving of one fragment of bone into another so that the fragments are not movable upon each other; as, impaction of the skull or of the hip. [ 1913 Webster ]

2. An immovable packing; (Med.), a lodgment of something in a strait or passage of the body; as, impaction of the fetal head in the strait of the pelvis; impaction of food or feces in the intestines of man or beast. [ 1913 Webster ]

Impaint

v. t. To paint; to adorn with colors. [ R. ] “To impaint his cause.” Shak. [ 1913 Webster ]

Impair

v. t. [ imp. & p. p. Impaired p. pr. & vb. n. Impairing. ] [ Written also empair. ] [ OE. empeiren, enpeiren, OF. empeirier, empirier, F. empirer, LL. impejorare; L. pref. im- in + pejorare to make worse, fr. pejor worse. Cf. Appair. ] To make worse; to diminish in quantity, value, excellence, or strength; to deteriorate; as, to impair health, character, the mind, value. [ 1913 Webster ]

Time sensibly all things impairs. Roscommon. [ 1913 Webster ]

In years he seemed, but not impaired by years. Pope.

Syn. -- To diminish; decrease; injure; weaken; enfeeble; debilitate; reduce; debase; deteriorate. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must #24 [Add to Longdo]
重要[zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ,  ] important; significant; major #178 [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] improbable; unlikely; will not (act, happen etc); have not learned to; be unable to #233 [Add to Longdo]
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] implement; carry out; to execute; to run #886 [Add to Longdo]
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] implement; carry out; to put into practice #986 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] implicate; tired #1,175 [Add to Longdo]
不可能[bù kě néng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ,   ] impossible; cannot; not able #1,469 [Add to Longdo]
进口[jìn kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ,   /  ] import #1,818 [Add to Longdo]
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ,   /  ] implement; put into practice; carry out #2,098 [Add to Longdo]
印象[yìn xiàng, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ,  ] impression #2,665 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
impfen(vt) |impfte, hat geimpft| ฉีดวัคซีน เช่น Ich muß mich gegen Pokken impfen lassen. = ผมต้องไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ(โรคฝีดาษ)
Impfschein(n) |der, pl. Impfscheine| หนังสือบันทึกการรับวัคซีนป้องกันโรค
Impfstoff(n) |der, pl. Impfstoffe| เซรุ่มหรือวัคซีนป้องกันโรค
Impfung(n) |die, pl. Impfungen| การรับวัคซีนป้องกันโรค
Impfzwang(n) |der, nur Sg.| การบังคับเข้ารับวัคซีนป้องก้นโรค
Impulserhaltungssatz(n) |der, pl. Impulserhaltungssätze| กฏความสมดุลของโมเมนตัม (ฟิสิกส์)
Schimpfwort(n) |das, pl. Schimpfwörte| คำสบถ, คำด่าทอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imparitätskontrolle { f }odd-even check [Add to Longdo]
Imperfekt { n }imperfect [Add to Longdo]
Imperialismus { m }imperialism [Add to Longdo]
Impfarzt { m } | Impfärzte { pl }vaccinator | vaccinators [Add to Longdo]
Impfausweis { m }vaccination card [Add to Longdo]
Impfschein { m } | Impfscheine { pl }certificate of vaccination | certificates of vaccination [Add to Longdo]
Impfung { f }; Schutzimpfung { f }immunization [Add to Longdo]
Impfung { f }inoculation [Add to Longdo]
Implantat { n } | Implantate { pl }implant | implants [Add to Longdo]
Implantation { f }; Einpflanzung { f }implantation [Add to Longdo]
Implementierung { f }; Implementation { f }implementation [Add to Longdo]
Implikation { f }; Auswirkung { f }implication [Add to Longdo]
Implikation { f }; Verwicklung { f } | Implikationen { pl }; Verwicklungen { pl }implication | implications [Add to Longdo]
Implosion { f }implosion [Add to Longdo]
Import { m }; Einfuhr { f }; Einführen { n } | gewerbliche Einfuhr { f }import; importing | industrial imports [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation #63 [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
内容[ないよう, naiyou] (n) subject; contents; matter; substance; detail; import; (P) #164 [Add to Longdo]
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent #188 [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb #232 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions) #249 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
インピーダンス[いんぴーだんす, inpi-dansu] impedance [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs) [Add to Longdo]
インポート[いんぽーと, inpo-to] import (vs) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即興[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
帝国主義[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]
痘苗[とうびょう, toubyou] Impfstoff [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top