ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envie

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envie-, *envie*
Possible hiragana form: えんう゛ぃえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envied(เอน'วิดฺ) adj. ซึ่งถูกอิจฉา, ซึ่งถูกริษยา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one envies us anymore.- ไม่มีใครอิจฉาเราแล้วนี่ Schindler's List (1993)
She envies me... She's being sarcastic?เธออิจฉาฉัน เธอพูดประชดหรือเปล่า The Bank Job (2008)
After living for so long, there's actually someone who says she envies me?เป็นครั้งแรกที่มีคนบอกว่าอิจฉาพี่นะเนี่ย Episode #1.2 (2010)
Mayu envies you a lot.มายุอิจฉาเธอมากเลยนะ To tsuki to oka (2012)
charity envies not; charity brags not itself;การให้ความรักนั้นไม่อิจฉา ไม่อวดตัว The Doll in the Derby (2013)
♫ The world envies us ♫~โลกใบนี้อิจฉาเรา~ Episode #1.5 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envieHe envied my success.
envieI envied him his good fortune.
envieI envied him his new house.
envieNobody envied the old man, who was a millionaire.
envieShe has such a fine car that her friends envied her.
envieThe clumsy man envied her extraordinary talent.
envieThe clumsy man envied her unusual talent.
envieThey all envied my new car.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิว[hiū] (v) EN: hunger after ; thirst for ; crave  FR: avoir faim de ; avoir très envie de
อิจฉา[itchā] (v, exp) EN: envy; be envious; be jealous  FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
อิจฉา[itchā] (adj) EN: jealous ; envious  FR: jaloux, envieux
อิจฉาตาร้อน[itchā tā røn] (adv) EN: enviously ; jealously  FR: par envie ; par jalousie
กาม[kām] (n) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama  FR: plaisir sexuel [ m ] ; plaisir charnel [ m ] ; érotisme [ m ] ; sensualité [ f ] ; désir sexuel [ m ] ; envie [ f ]
คัน[khan] (v) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for  FR: démanger ; causer une envie irrépressible
ขี้อิจฉา[khī-itchā] (adj) EN: envious ; jealous  FR: envieux ; jaloux
ใคร่[khrai] (v) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for  FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ความอิจฉา[khwām itchā] (n) EN: jealousy ; envy  FR: jalousie [ f ] ; envie [ f ]
ความอยาก[khwām yāk] (n) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need  FR: envie [ f ] ; besoin [ m ] ; désir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENVIED EH1 N V IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envied (v) ˈɛnvɪd (e1 n v i d)
envies (v) ˈɛnvɪz (e1 n v i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
envie(n) |f, avoir envie de qc.| ความอยาก ความปรารถอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Hier j’ai eu envie de faire une soupe à l’oignon avec des croûtons gratinés au cantal.

Japanese-English: EDICT Dictionary
痣(P);黶[あざ, aza] (n) (1) birthmark; nevus; (2) bruise; (3) tache de vin; envie; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Envie \En*vie"\, v. i. [See {Vie}.]
     To vie; to emulate; to strive. [Obs.] --Spenser.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  envie /ɑ̃vi/ 
   envy; jealousy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top