ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butterfish

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butterfish-, *butterfish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butterfish(n) ปลาจาระเม็ด, Syn. pompano

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterfishn. ปลาจาละเม็ด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, you got to sell a lot of misoyaki butterfish to buy a place like this, huh?ต้องขายปลาบัทเทอร์ฟิชมิโสะ เยอะทีเดียว ถึงจะซื้อบ้านแบบนี้ได้ Ka Hakaka Maika'i (2011)
Never would have pegged you as a butterfish type of guy.ไม่คิดเลยว่า นายชอบปลาบัทเทอร์ฟิช Ka Hakaka Maika'i (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาตาพอง[plā tā phøng] (x) EN: butterfish

Japanese-English: EDICT Dictionary
真魚鰹;鯧[まながつお;マナガツオ, managatsuo ; managatsuo] (n) (uk) butterfish (any fish of family Stromateidae, esp. species Pampus punctatissimus); harvestfish; rudderfish [Add to Longdo]
疣鯛[いぼだい;イボダイ;エボダイ, ibodai ; ibodai ; ebodai] (n) (uk) Japanese butterfish (Psenopsis anomala); melon seed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gunnel \Gun"nel\, n. [See {Gunwale}.]
   1. A gunwale.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A small, eel-shaped, marine fish of the genus
    {Mur[ae]noides}; esp., {M. gunnellus} of Europe and
    America; -- called also {gunnel fish}, {butterfish}, {rock
    eel}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dollar \dol"lar\, n. [D. daalder, LG. dahler, G. thaler, an
   abbreviation of Joachimsthaler, i. e., a piece of money first
   coined, about the year 1518, in the valley (G. thal) of St.
   Joachim, in Bohemia. See {Dale}.]
   1.
    (a) A silver coin of the United States containing 371.25
      grains of silver and 41.25 grains of alloy, that is,
      having a total weight of 412.5 grains.
    (b) A gold coin of the United States containing 23.22
      grains of gold and 2.58 grains of alloy, that is,
      having a total weight of 25.8 grains, nine-tenths
      fine. It is no longer coined.
      [1913 Webster]
 
   Note: Previous to 1837 the silver dollar had a larger amount
      of alloy, but only the same amount of silver as now,
      the total weight being 416 grains. The gold dollar as a
      distinct coin was first made in 1849. The eagles, half
      eagles, and quarter eagles coined before 1834 contained
      24.75 grains of gold and 2.25 grains of alloy for each
      dollar.
      [1913 Webster]
 
   2. A coin of the same general weight and value as the United
    States silver dollar, though differing slightly in
    different countries, formerly current in Mexico, Canada,
    parts of South America, also in Spain, and several other
    European countries.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. The value of a dollar; the unit of currency, differing in
    value in different countries, commonly employed in the
    United States and a number of other countries, including
    Australia, Canada, Hong Kong, parts of the Carribbean,
    Liberia, and several others.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Chop dollar}. See under 9th {Chop}.
 
   {Dollar fish} (Zool.), a fish of the United States coast
    ({Stromateus triacanthus}), having a flat, roundish form
    and a bright silvery luster; -- called also {butterfish},
    and {Lafayette}. See {Butterfish}.
 
   {Trade dollar}, a silver coin formerly made at the United
    States mint, intended for export, and not legal tender at
    home. It contained 378 grains of silver and 42 grains of
    alloy.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butterfish \But"ter*fish`\, n. (Zool.)
   A name given to several different fishes, in allusion to
   their slippery coating of mucus, as the {Stromateus
   triacanthus} of the Atlantic coast, the {Epinephelus
   punctatus} of the southern coast, the rock eel, and the
   kelpfish of New Zealand.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butterfish
   n 1: any of numerous small flat Atlantic food fish having smooth
      skin
   2: small marine fish with a short compressed body and feeble
     spines [syn: {butterfish}, {stromateid fish}, {stromateid}]
   3: slippery scaleless food fish of the northern Atlantic coastal
     waters [syn: {rock gunnel}, {butterfish}, {Pholis gunnellus}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top