ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

application

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -application-, *application*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
application(n) โปรแกรมประยุกต์ในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คำทับศัพท์ แอปพลิเคชัน ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
application(n) การขอ, Syn. request, petition
application(n) การใช้, See also: การประยุกต์ใช้, Syn. use, utilization, employment
application(n) การทา
application(n) ความสัมพันธ์กัน, See also: ความเกี่ยวข้อง, Syn. relevance, applicability, relationship
application(n) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
application program(n) โปรแกรมใช้งาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร, ความเกี่ยวข้อง, ความมีประโยชน์, การใช้, การร้องขอ, คำร้องขอ, ใบสมัคร, ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration, utility, request
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
application windowวินโดว์โปรแกรม <คำแปล>หมายถึงวินโดว์ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ถ้าจะสร้างแฟ้มข้อมูล ก็จะมองเห็นมีวินโดว์ใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกวินโดว์หนึ่ง เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window)
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
application(n) ใบสมัครงาน, การสมัครงาน, คำร้องขอ, การแสดงความจำนง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
application๑. การประยุกต์๒. โปรแกรมประยุกต์๓. ระบบประยุกต์๔. งานประยุกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
applicationคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
application๑. คำขอ๒. การใช้, การประยุกต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application๑. การประยุกต์๒. โปรแกรมประยุกต์๓. ระบบประยุกต์๔. งานประยุกต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application by motionคำขอโดยทำเป็นคำร้อง (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application for a new trialคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ [ ดู motion for new trial ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application packageโปรแกรมสำเร็จประยุกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
application program interface (API)ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
application ratingค่าประเมินใช้งานจริง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
application specific integrated circuit (ASIC)วงจรรวมเฉพาะงาน (เอสิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Applicationงานประยุกต์, Example: โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Applicationการใช้ประโยชน์ [TU Subject Heading]
Applicationการประยุกต์, ประโยชน์ในงานวิเคราะห์, การนำไปใช้ [การแพทย์]
Application Characteristicsคุณสมบัติด้านการนำไปใช้ได้ดี [การแพทย์]
Application Dateวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
application efficiencyapplication efficiency, ประสิทธิภาพการให้น้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Application Factorปัจจัยประยุกต์, Example: ผลหารของความเข้มข้นของสารใดๆ ที่ไม่เป็นพิษ หลังจากการสัมผัส เป็นเวลานานหรืออย่างต่อเนื่อง ด้วยค่า TLm 96 ชม. ของสารนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Application No.เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application service providersผู้ให้บริการส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
application(n) ใบคำร้อง, ใบคำขอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป The Lawnmower Man (1992)
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
I'd like to put in an application to get all my teeth extracted.ผมอยากจะใส่ในใบสมัคร เพื่อรับทั้งหมดฟันสกัด In the Name of the Father (1993)
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย Mannequin (1987)
- Are these the applications?เป็นการให้โอกาสคุณ ค้นหาวิธีทํางานเอง -คุณสูบบุหรี่หรือเปล่า Big (1988)
Even the saliva on your application form.การจับมือ หรือน้ำลายที่เลียซองจดหมาย Gattaca (1997)
Why should anybody invest all that money to train me when there are 1000 other applicants with a far cleaner profile?ทำไมเขาจะต้องเสียเงินมาฝึกคนอย่างผม ในเมื่อมีใบสมัครอีกเป็นพันที่ดีกว่า Gattaca (1997)
If the applicant is young, tell him he's too young.มึงกล้าคิดได้ไงว่าจะได้เข้ามาเนี่ย? Fight Club (1999)
- Applicant?ไม่มีทาง, ไสหัวลงจากระเบียงกูไปเลย! Fight Club (1999)
If the applicant waits three days without food or shelter, ... ..he may enter and begin training.ไปให้พ้น! บรรยาย//จะช้าหรือเร็ว พวกเราก็จะเป็นอย่างที่ไทเลอร์อยากให้เป็น Fight Club (1999)
Actually, I'd like to fill out an application.จริงๆแล้วผมกำลังหาตำแหน่งงานว่าง American Beauty (1999)
The T-virus was a major medical breakthrough... although it clearly also possessed highly profitable military applications."ที-ไวรัสเป็น วิชาหลักทางการแพทย์... แม้ว่ามันจะแน่ชัดแล้ว อย่างสำคัญใช้ประโยชน์ทางการทหาร Resident Evil (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applicationAdmission will be allotted in order of application.
applicationAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
applicationAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.
applicationAn elastic application of the rule.
applicationApplications are accepted until tomorrow.
applicationApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
applicationAttach a recent photograph to your application form.
applicationExternal application only.
applicationFill in this application form and send it at once.
applicationGlue the photograph to your application form.
applicationHave them send you an application form over the Internet.
applicationHer application for leave was refused.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบสมัคร(n) application, Syn. ใบสมัครงาน, Example: มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งนี้ 20 คน, Thai Definition: เอกสารแจ้งขอความจำนงเข้าเรียน ขอเข้าทำงานหรือร่วมกิจการ
โปรแกรมใช้งาน(n) application program, Example: โปรแกรมใช้งานที่จะนำมาทดสอบนั้นต้องเป็นตัวเดียวกัน, Count Unit: โปรแกรม, ชุด, Thai Definition: ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถทำงานเฉพาะอย่าง
จดหมายสมัครงาน(n) application letter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใบสมัคร[baēp bai samak] (n, exp) EN: application form  FR: formulaire d'inscription [ m ]
ใบคำร้องขอ[bai khamrøngkhø] (n, exp) EN: application form
ใบขออนุญาต[bai khø anuyāt] (n, exp) EN: application form
ใบลา[bailā] (n) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence
ใบสมัคร[bai samak] (n, exp) EN: application ; application form  FR: bulletin d'inscription [ m ] ; formulaire d'inscription [ m ] ; demande d'adhésion [ f ]
ใบสมัครงาน[bai samak ngān] (n, exp) EN: application ; application form
ใบสมัครสมาชิก[bai samak samāchik] (n, exp) EN: member application  FR: demande d'adhésion [ f ] ; bulletin d'adhésion [ m ]
จดหมายสมัครงาน[jotmāi samak ngān] (n, exp) EN: letter of application
การใช้กฎหมาย[kān chai kotmāi] (n, exp) EN: application of law  FR: application de la loi [ f ]
การใช้และการตีความกฎหมาย[kān chai lae kān tīkhwām kotmāi] (n, exp) EN: application and interpretation of law

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
application
applications

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
application
applications

WordNet (3.0)
application(n) the act of bringing something to bear; using it for a particular purpose, Syn. practical application
application(n) a verbal or written request for assistance or employment or admission to a school
application(n) the work of applying something, Syn. covering, coating
application(n) a program that gives a computer instructions that provide the user with tools to accomplish a task, Syn. application program, applications programme
application(n) a diligent effort, Syn. diligence
application(n) the action of putting something into operation
lotion(n) liquid preparation having a soothing or antiseptic or medicinal action when applied to the skin, Syn. application

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Application

n. [ L. applicatio, fr. applicare: cf. F. application. See Apply. ] 1. The act of applying or laying on, in a literal sense; as, the application of emollients to a diseased limb. [ 1913 Webster ]

2. The thing applied. [ 1913 Webster ]

He invented a new application by which blood might be stanched. Johnson. [ 1913 Webster ]

3. The act of applying as a means; the employment of means to accomplish an end; specific use. [ 1913 Webster ]

If a right course . . . be taken with children, there will not be much need of the application of the common rewards and punishments. Locke. [ 1913 Webster ]

4. The act of directing or referring something to a particular case, to discover or illustrate agreement or disagreement, fitness, or correspondence; as, I make the remark, and leave you to make the application; the application of a theory. [ 1913 Webster ]

5. Hence, in specific uses: (a) That part of a sermon or discourse in which the principles before laid down and illustrated are applied to practical uses; the “moral” of a fable. (b) The use of the principles of one science for the purpose of enlarging or perfecting another; as, the application of algebra to geometry. [ 1913 Webster ]

6. The capacity of being practically applied or used; relevancy; as, a rule of general application. [ 1913 Webster ]

7. The act of fixing the mind or closely applying one's self; assiduous effort; close attention; as, to injure the health by application to study. [ 1913 Webster ]

Had his application been equal to his talents, his progress might have been greater. J. Jay. [ 1913 Webster ]

8. The act of making request of soliciting; as, an application for an office; he made application to a court of chancery. [ 1913 Webster ]

9. A request; a document containing a request; as, his application was placed on file. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应用软件[yìng yòng ruǎn jiàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,     /    ] application software #20,204 [Add to Longdo]
申请书[shēn qǐng shū, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ,    /   ] application #23,485 [Add to Longdo]
申请表[shēn qǐng biǎo, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄠˇ,    /   ] application form #25,272 [Add to Longdo]
应用层[yìng yòng céng, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄘㄥˊ,    /   ] application layer #63,929 [Add to Longdo]
应用平台[yìng yòng píng tái, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ,     /    ] application platform [Add to Longdo]
应用程式[yìng yòng chéng shì, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ,     /    ] application; (computer) program [Add to Longdo]
应用程式介面[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ,       /      ] application programming interface; API [Add to Longdo]
应用软体[yìng yòng ruǎn tǐ, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ,     /    ] application software [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
利用[りよう, riyou] TH: การประยุกต์ใช้  EN: application
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: การสมัคร  EN: application
使用[しよう, shiyou] TH: การประยุกต์ใช้  EN: application

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienzeichnung { f }application for shares [Add to Longdo]
Anmeldeformular { n }; Antragsformular { n }application form [Add to Longdo]
Anmeldeverfahren { n }application procedure [Add to Longdo]
Anmeldevorschriften { pl }application requirements [Add to Longdo]
Antrag { m }; Anmeldung { f } | vorläufige Anmeldung | einen Antrag einreichen; eine Anmeldung einreichen | einen Antrag genehmigen | abgezweigte Anmeldung; abgetrennte Anmeldungapplication | provisional application | to file an application | to approve an application | divisional application [Add to Longdo]
Antragstellung { f }application for permit [Add to Longdo]
Antragsunterlagen { pl }application papers [Add to Longdo]
Anwenderprogramm { n }application program [Add to Longdo]
Anwendung { f }; Verwendung { f }; Einsatzfall { m } | weitere Anwendung | gewerbliche Anwendungapplication | additional application | industrial application [Add to Longdo]
Anwendungsdatei { f }application file [Add to Longdo]
Anwendungsdatei { f }application for admission [Add to Longdo]
Anwendungsdaten { pl }application data [Add to Longdo]
Anwendungsdiskette { f }application diskette [Add to Longdo]
Anwendungsdokumentation { f }application documentation [Add to Longdo]
Anwendungsebene { f }application level [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
利用[りよう, riyou] (n, vs) use; utilization; utilisation; application; (P) #20 [Add to Longdo]
使用[しよう, shiyou] (n, vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P) #123 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company #376 [Add to Longdo]
運用[うんよう, unyou] (n, vs) (1) making use of; application; practical use; investment; (2) operation; (P) #1,185 [Add to Longdo]
破壊[はかい, hakai] (n, vs) (1) destruction; disruption; (2) { comp } (application) crash; (P) #1,694 [Add to Longdo]
活用[かつよう, katsuyou] (n, vs) (1) practical use; application; (2) { ling } conjugation; declension; inflection; (P) #2,300 [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] (n, vs) recruiting; taking applications; (P) #2,680 [Add to Longdo]
願い[ねがい, negai] (n) desire; wish; request; prayer; petition; application; (P) #3,070 [Add to Longdo]
申請[しんせい, shinsei] (n, vs) application; request; petition; (P) #3,307 [Add to Longdo]
応用[おうよう, ouyou] (n, vs) application; put to practical use; (P) #4,168 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top