ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verhaltensregel

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verhaltensregel-, *verhaltensregel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-Thai: Longdo Dictionary
Verhaltensregel(n) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, here is your Code and Conduct Guide and your Royal Ways and Means Commission.Gut, hier sind Eure Statuten und Verhaltensregeln und Euer königlicher Staatshaushaltsbescheid. Jupiter Ascending (2015)
In the meantime, since you've invoked Code and Conduct I trust you'll do me the honor of dining with me.Da Ihr Statuten- und Verhaltensregeln anführt, gehe ich davon aus, dass Ihr mir die Ehre erweist, heute Abend mit mir zu speisen. Jupiter Ascending (2015)
The workers are left with voluntary codes of conduct.Sie bleiben auf den willkürlichen Verhaltensregelungen sitzen. The True Cost (2015)
And what we see, in case, after case, after case, is that those voluntary codes of conduct are not worth the paper that they're written on.Und was wir von Fall zu Fall sehen, ist, dass diese willkürlichen Verhaltensregelungen das Papier auf dem sie geschrieben stehen, nicht wert sind. The True Cost (2015)
You're so fucking confusing with your adult codes and bullshit.Du bist so verwirrend mit deinen Verhaltensregeln und all dem Quatsch. The Diary of a Teenage Girl (2015)
I suggest nightly discussions, based on the Bible, about how to behave.- Das wirst du. Ich schlage vor, wir diskutieren abends über die biblischen Verhaltensregeln. Men & Chicken (2015)
It's the rules good breeding.Verhaltensregeln verlangen dies. Niyazi Gül Dörtnala (2015)
This close to the boiling magma, which frequently explodes, we were briefed on the etiquette of how to deal with the stuff.Angesichts des kochenden Magmas, das regelmäßig emporschießt, lernten wir Verhaltensregeln, um richtig damit umgehen zu können. Into the Inferno (2016)
The updated facility rules and inmate discipline list is posted in the day room.Die aktualisierten Verhaltensregeln hängen im Aufenthaltsraum aus. We'll Always Have Baltimore (2016)
The old rules of conduct no longer apply.Die alten Verhaltensregeln sind außer Kraft. Wrath (2016)
Seems when they lobotomized Clementine, they didn't bother to reset her prime directives.Scheint, ... als Clementine lobotomiert wurde, dass man sich nicht bemüht hat, ihre Grundverhaltensregeln zurückzusetzen. The Well-Tempered Clavier (2016)
What is the etiquette for where I would put my...Wie sind die Verhaltensregeln? Sarah Silverman: A Speck of Dust (2017)
We are only interested in those persons... who have broken the rules laid down for their behavior.Uns interessieren nur diejenigen, die die für sie geltenden Verhaltensregeln verletzt haben. To Have and Have Not (1944)
Initiate Security Command code 129!Neue Verhaltensregeln für die Bevölkerung werden in Kürze bekannt gegeben! Ende! Godzilla (1954)
Well, to the standards of conduct dictated by convention.Ja, den Verhaltensregeln, die uns die gesellschaftlichen Konventionen diktieren. Ich habe meine eigenen Regeln. The Plague of the Zombies (1966)
A bible of wisdom.Unsere Verhaltensregeln. Those Dirty Dogs (1973)
But I do expect you to observe the rules of company conduct.Aber ich erwarte, dass Sie die Verhaltensregeln beachten. Damien: Omen II (1978)
But you want to give up all ...Sie sprechen von einem Verzicht auf sämtliche menschliche Verhaltensregeln... Dawn of the Dead (1978)
No, it was more the protocol of it all.Aber noch schlimmer sind die Verhaltensregeln. Lucky Them (2013)
European standards of public behavior are very different than an American's.Europäische und amerikanische Verhaltensregeln sind verschieden. National Lampoon's European Vacation (1985)
How could I operate my establishment under Starfleet rules of conduct?Wie sollte ich je mein Geschäft nach den Verhaltensregeln der Sternenflotte führen? Emissary (1993)
Must I quote you the 76th Rule of Acquisition?Muss ich dir erst die 76. Verhaltensregel zitieren? The Homecoming (1993)
- I thought your boys had rules about fraternizing.Ich dachte, bei Ihnen lernen sie Verhaltensregeln. Ich sagte sofort. Powder (1995)
Are you in there, buddy?Ältere Leute in Wanker halten sich an strenge Verhaltensregeln. Bearly Men (1995)
We have to find a code of conduct... that we can all agree to live by.Wir müssen uns auf Verhaltensregeln einigen, nach denen wir alle leben können. Pleasantville (1998)
But wouldn't that be breaking one of Prue Halliwell's rules of etiquette?Aber würde das nicht eine von Prue Halliwells Verhaltensregeln brechen? P3 H2O (1999)
"Winter skin care: dos and don'ts", er, "Sex and food:"Hautpflege im Winter: Verhaltensregeln" ähm, "Sex und Essen: Ends (1999)
We have rules for behavior.Wir haben Verhaltensregeln. Equinox: Part II (1999)
So, Teal'c... how do you know about these rules of engagement?Teal'c... woher kennst du diese Verhaltensregeln? Rules of Engagement (1999)
Sandy, I'm not sure what theproper protocol is for secretaries, Ich kenne die Verhaltensregeln für Sekretärinnen nicht. Prime Suspect (2000)
Even we live by certain unbreakable codes of conduct.Sogar wir leben nach gewissen unumstößlichen Verhaltensregeln. My Wife Is a Gangster (2001)
You're familiar with the codes of conduct, Agent Bristow.Sie kennen die Verhaltensregeln, Agent Bristow. Truth Be Told (2001)
For their sake, if not Sarah Warner's, let's dial the code of conduct... ... backtoinclude simple manners, decency.Um ihretwillen, wenn nicht für Sarah, müssen unsere Verhaltensregeln... wieder gute Manieren enthalten... Fear of Flirting (2001)
I can't just pluck another Winter Skin Care Dos And Don'ts out of the air.Ich kann nicht einfach erneut mit einer weiteren "Hautpflege im Winter: Verhaltensregeln" ankommen. Change (2001)
Mr. Schneebly this is considered the best elementary school in the state, and we maintain that by adhering to a strict code of conduct, faculty included.Mr Schneebly wir sind die beste Grundschule in diesem Staat, und wir richten uns nach strengen Verhaltensregeln, auch der Lehrkörper. School of Rock (2003)
We broke at least half a dozen conduct codes.Wir haben gegen jede Menge Verhaltensregeln verstoßen. Are You Now or Have You Ever Been (2003)
Jewish law includes a great number of lifestyle rulesDas jüdische Gesetz umfasst eine Vielzahl von Verhaltensregeln, Pork and Milk (2004)
This is a complete list of manners and customs.Hier habe ich eine komplette Liste mit Verhaltensregeln. Harm's Way (2004)
If new protocols and standards of conduct need to be established, this is where it has to start.Wenn wir neue Protokolle und Verhaltensregeln brauchen, dann müssen wir hier beginnen. Inauguration (2004)
They outline safety procedures, behavior requirements, etcetera.Darin werden Sicherheitsmaßnahmen, Verhaltensregeln und so weiter erläutert. Fight Face (2005)
class rules.Verhaltensregeln. Soft Eyes (2006)
The conduct policy's very clear.Die Verhaltensregeln sind eindeutig. Keine Baseballcaps, auch keine Handys, Home of the Brave (2006)
No baseball caps, no cell phones, no clothing with offensive pictures or slogans.Die Verhaltensregeln sind eindeutig. Keine Baseballcaps, auch keine Handys, auch keine Kleidung mit anstößigen Motiven oder Slogans. Home of the Brave (2006)
Greendays doesn't impose behavioral standards.Greendays stellt keine Verhaltensregeln auf. Spinning (2006)
He's gonna give you all the dos and don'ts. I love it.Er wird dich über die Verhaltensregeln informieren, ich liebe das. Kiss Kiss, Bang Bang (2008)
Calling the Sontaran Command Ship under Jurisdiction Two of the Intergalactic Rules of Engagement.Ich rufe das Kommandoschiff der Sontaran, Bezug nehmend auf die Jurisdiktion 2 der intergalaktischen Verhaltensregeln. The Poison Sky (2008)
I always have.Sind Sie auch der Meinung, dass die militärischen Verhaltensregeln jederzeit streng eingehalten werden müssen? Lay Down the Law (2008)
I hope we're not breaking some doctor-patient rule here. No, it's part of the service.Hoffentlich verstößt das nicht gegen Ihre beruflichen Verhaltensregeln? The Answer Man (2009)
Well, you're talking about display rules.Sie sprechen von Verhaltensregeln. Love Always (2009)
-I'm the hallway manager here and according to Article 8 of the rules of conduct, inmates are required to keep their cells clean and tidy.- Ich bin hier der Flurbeauftragte, und gemäß Artikel 8 der Verhaltensregeln sind die Insassen angehalten, ihre Zellen sauber und ordentlich zu halten. Episode #1.2 (2009)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhaltensregel(n) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Etikette { f }; Verhaltensregel { f } | gegen die Etikette verstoßenetiquette | to offend against etiquette [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top