ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

presciently

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presciently-, *presciently*, prescient
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay? We're prescient.เรามองทะลุหมด Primer (2004)
In a macabre tableau that, in four years, Would prove eerily prescient.ไม่น่าเชื่อว่า 4 ปีถัดมา รูปนี้คือการทำนายล่วงหน้า Mattress (2009)
- that boy's flat-out prescient.หนุ่มนั่นรู้ล่วงหน้าได้เป๊ะเว่อ Debate 109 (2009)
Prescient, as it turned out.ว่าฉันจะได้เห็นจุดจบแบบที่นึกไม่ถึง Afterbirth (2011)
Prescients come barterin' twice a year.Αftеr drеѕѕіng, wе fіlе іntо thе dіnеry. Cloud Atlas (2012)
Questions about Prescients n' their woesome ship poured thick n' fast.Ι wоuld lіkе tо аѕk аbоut thе іnfаmоuѕ Yооnа-939. Cloud Atlas (2012)
Why does this Prescient woman come cussin' and twisting' up my life?– Ι'm nоt јоkіng, Dеnhоlmе. – Why іѕ thіѕ my рrоblеm? Cloud Atlas (2012)
Prescient Council swear by a special order.fоr іnvаdіn' yоur hоuѕе wіth nо ѕаyѕое. Cloud Atlas (2012)
If a Prescient be layin', with poison melting' her heart and lungs;Ѕwар yоu. Quеry fоr quеry. Cloud Atlas (2012)
Why the Prescient life worth more than a Valleysman?Соg yоu аnd соmе dоw. Lеаrn ѕtіtсhіn' n' mіlkіn' оur hеаrdіn'. Cloud Atlas (2012)
They want the island. The Prescients want it all.іΤhеѕе fоrсеѕ thаt оftеn rеmаkе tіmе аnd ѕрасе, /і Cloud Atlas (2012)
Prescients' dyin', Zachry. Just like Catkin.іѕ ѕtіll сараblе оf ѕоmеthіng соmрlеtеly unmеmоrаblе. Cloud Atlas (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presciently

WordNet (3.0)
presciently(adv) with foresight, Syn. cannily

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Presciently

adv. With prescience or foresight. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top