ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dualität

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dualität-, *dualität*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Dualität(n) |die, pl. Dualitäten| การอยู่เป็นคู่ เช่น Ihr lebt euer Leben in einer Dualität, zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel, Werden und Vergehen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dualität { f }duality [Add to Longdo]
Individualität { f }individuality [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because you rob prisoners of the most important thing in their lives - their individuality.Denn Sie nehmen den Gefangenen das Wichtigste in ihrem Leben - ihre Individualität. Birdman of Alcatraz (1962)
Brings out that individuality.Das hebt die Individualität hervor. The Bedford Incident (1965)
Your individuality will merge into the unity of good.Ihre Individualität verschmilzt mit der Einheit des Guten. The Return of the Archons (1967)
Everyone refers to his own individuality when he wants to walk away from the alien misfortune that contaminates him, or he sinks into the group when he has to conceal his own responsibility, and then he, unashamedly, contaminates the othersJeder Mensch hält sich an seine eigene Individualität, wenn er sich von dem fremdem Elend entfernen will, das ihn ansteckt, oder er versenkt sich in die Gruppe, um seine eigene Verantwortung zu verbergen, und steckt dann die anderen ohne Hemmungen an. Memories of Underdevelopment (1968)
Your personality no longer exists.Deine Individualität existiert nun nicht mehr. The Laughing Woman (1969)
That affirmative/negative duality that only Proust or Flaubert could achieve.Diese... affirmative, negative Dualität, die nur Proust oder... Flaubert erreicht haben. Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
"will not relinquish the thought of individuality."nicht bereit ist, die ldee der Individualität aufzugeben. Wattstax (1973)
Moral notions imply attributes to substances which exist only in relational duality.Begriffe von Moral implizieren Zuschreibungen, die es nur in relationaler Dualität gibt. Love and Death (1975)
The abolition of duality.Die Abolition der Dualität! Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
I have cut from them portions of individuality repugnant to this god Normal, in all its aspects.Teile ihrer Individualität entfernt, die dem Gott der Normalität nicht gefallen. Equus (1977)
It's one of the most rewarding aspects of this job, encouraging ability and individuality.Es ist wohl einer der beglückensten Aspekte unserer Arbeit, Tüchtigkeit zu fördern und Individualität zu ermutigen. Scum (1979)
He had personality.Er war eben eine Individualität. Nightmares (1979)
If not we, who r epr esent individuality and art who else should, can and must rise above all that happens in the world?Wir vertreten die Individualität, die Kunst. Wer sonst soll, kann und muss sich nicht darüber hinwegsetzen? Darüber, was immer in der Welt geschieht. Mephisto (1981)
But why now, suddenly? You mean out here?Weil ich, Sir, zuerst glaubte, es sei die Art Dualität, die wir Betazoiden bei Menschen immer empfinden. Lonely Among Us (1987)
We believe it the outer rim. Maman, do you understand these things?Ihre Hypnose enthüllte aber eine andere Art Dualität. Lonely Among Us (1987)
I was referring to the duality of man, sir.Es zeigt die menschliche Dualität, Sir. Full Metal Jacket (1987)
The duality of man.Die menschliche Dualität. Full Metal Jacket (1987)
The thought of duality is part of my nature.Der Gedanke an die Dualität ist mit mir verschmolzen. On the Silver Globe (1988)
Well, Gail, by this time the hostages should be going through... the early stages of the "Helsinki Syndrome."In meiner Jugend. ... Autor von "Geisel-Terrorist, Terrorist-Geisel, Eine Studie in Dualität." Die Hard (1988)
Over the years, I've discovered it's in joy that the uniqueness of each individual is revealed.Ich habe festgestellt, dass es die Freude ist, die die Individualität eines Lebewesens zeigt. The Bonding (1989)
That life exists, and identity;"Damit das Leben nicht zu Ende geht deine Individualität." Dead Poets Society (1989)
It's a symbol of my individuality and my belief in personal freedom.Sie ist Symbol meiner Individualität und meines Glaubens an die persönliche Freiheit. Wild at Heart (1990)
It's the duality of life:Hm? Die Dualität des Lebens: Child's Play (1990)
But on the upside, with this passion comes great spirit and individuality, which is probably one of the reasons you love Annie.Mit Leidenschaft und Übertreiben kommt auch Individualität, was der Grund für deine Liebe zu Annie ist. Father of the Bride (1991)
And when you do, try to use "duality" and "juxtaposition" in the same sentence.Wenn doch, pack "Dualität" und "Nebeneinanderstellung" in einen Satz. Done with Mirrors (1991)
MAN: It is without a doubt a skillful juxtaposition of duality.(Mann) Das ist zweifelsohne eine gekonnte Nebeneinanderstellung von Dualität. Done with Mirrors (1991)
Was Vicki right about your difficulty with duality?Und hatte Vicki recht wegen Ihrer Schwierigkeiten mit der Dualität? Batman Returns (1992)
There's no one Borg who is more an individual than your arm or your leg.Sie haben so viel Individualität wie ein Arm oder Bein. I Borg (1992)
For somebody like me, losing that sense of individuality is almost worse than dying.Der Verlust meiner Individualität ist schlimmer als Tod. I Borg (1992)
He seems to be a fully realized individual.Er scheint Individualität zu besitzen. I Borg (1992)
- Does that seem right, to help him become an individual, and then take that away from him?Wir geben ihm Individualität und nehmen sie ihm wieder? I Borg (1992)
But perhaps, in that short time before they purge his memory the sense of individuality which he has gained with us, might be transmitted through the entire Borg collective.Vielleicht wird kurz davor, ... ..die Individualität, die er bei uns gewann, auf das gesamte Kollektiv übertragen. I Borg (1992)
The knowledge of self being spread throughout the collective, in that brief moment, might alter them forever.Der Sinn für Individualität greift auf das Kollektiv über. Dieser Augenblick... ..kann sie für immer ändern. I Borg (1992)
The mirror exercise symbolizes the duality and the oneness of battle.Die Spiegel-Übung symbolisiert die Dualität und die Einheit des Kampfes. Challenge (1993)
Hugh transferred his sense of individuality to the others.Hugh transferierte seinen Sinn für Individualität auf die anderen. Descent: Part II (1993)
You gave me a sense of individuality, then sent me back.Sie gaben mir die Individualität und schickten mich zurück. Descent: Part II (1993)
Triple Gemini.Dreifacher Zwilling. Dualität. Casino (1995)
There is a possibility that a single virus could destroy an entire set of systems... and copies do not give rise to variety and originality.Sie können jederzeit von einem einzigen Virus ausgelöscht werden. Außerdem tragen Kopien weder Individualität noch Vielfalt in sich. Ghost in the Shell (1995)
I can never tell when he's joking. Maybe it is better that we do not know.Janklow, ich brauche einen Dualitätskonverter aus dem Frachtraum. Rejoined (1995)
I was linked to the hive mind, every trace of individuality erased.Ich war mit ihrem Gehirn verbunden. Keine Spur mehr von Individualität. Star Trek: First Contact (1996)
There are two forces at work in the worId-- the drive toward coIIectivity and the drive toward individuality.In der Welt sind zwei Kräfte am Werk: Die Strömung zu mehr Kollektivität und die Strömung zu mehr Individualität. Future's End: Part II (1996)
Today, I sacrifice my existence for the principles of freedom and individuality that I have fought for so long.Heute opfere ich meine Existenz den Prinzipien von Freiheit und Individualität, für die ich so lange gekämpft habe. The Q and the Grey (1996)
Perhaps we have feared in doing so, we might acknowledge that our individuality, which we so, so revere, is not entirely our own.Vermutlich aus Furcht zugeben zu müssen, dass unsere Individualität, die wir so, so verehren, doch nicht ganz aufrichtig ist. Amistad (1997)
I may be new to individuality, but I'm not ignorant of human behavior.Individualität ist mir zwar neu, aber menschliches Verhalten kenne ich. Revulsion (1997)
Our conflicted nature, our individuality.Unsere widersprüchliche Natur. Unsere Individualität. Scorpion: Part II (1997)
It was the moment we turned away from each other. We don't have to stop being individuals to get through this.Wir müssen unsere Individualität nicht aufgeben. Scorpion: Part II (1997)
It wasn't easy for them to accept their individuality, but, in time, they did.Ihre Individualität zu akzeptieren, war nicht leicht für sie, aber sie taten es. The Gift (1997)
That's what individuality is all about.Das bedeutet Individualität. The Gift (1997)
It is our capacity for individuality... our souls that makes us different from them.Es ist unsere Fähigkeit zur Individualität, unsere Seelen, die uns von ihnen unterscheiden. Dark City (1998)
"If a woman wants a mate to respond, she will reveal to him the secret of a woman's duality."Geht der Partner auf die Frau ein, enthüllt sie ihm das Geheimnis der weiblichen Dualität. BASEketball (1998)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top