ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dualität

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dualität-, *dualität*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-Thai: Longdo Dictionary
Dualität(n) |die, pl. Dualitäten| การอยู่เป็นคู่ เช่น Ihr lebt euer Leben in einer Dualität, zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel, Werden und Vergehen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dualität { f }duality [Add to Longdo]
Individualität { f }individuality [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only way this is going to work is if we can be individuals so strong with each other that together we are one.Das hier funktioniert nur, wenn... Wenn wir unsere Individualität endlich vergessen und uns klar wird, dass wir eins sind. Never Say Never to Always (2015)
We're trying to strip away their individuality...Wir wollen ihnen ihre Individualität nehmen. The Stanford Prison Experiment (2015)
Family is the tie that binds, but while one end undergirds human civilization, the other is a noose, choking away our individuation.Familie ist das Band, das bindet, aber während ein Ende untermauert die menschliche Zivilisation, das andere ist eine Schlinge, die unsere Individualität erwürgt. T-Bone and the Iceman (2015)
- Wake up! You have to have some individuality left in there!Du musst doch etwas Individualität dort drin haben! Auto Erotic Assimilation (2015)
I simply care about a horrible, outdated word that is exclusive, ignores individuality, and equates intellectual disability with being... And it... and it...Ich sorge mich um ein schreckliches, veraltetes Wort, welches Individualität ignoriert und geistige Behinderung gleichsetzt mit... mit... mit... Sponsored Content (2015)
Perhaps it's a statement of masculine/feminine duality, Arthur. No, it isn't.Könnte ein Statement sein zur Dualität des Weiblichen und Männlichen. The Collapse of Nature (2016)
The selflessness that comes with, you know, subverting the individuality and being part of something greater.Die Selbstlosigkeit, die beim Zerrütten der Individualität und Teil von etwas Besserem zu sein mitkommt. DC's Legends of Tomorrow (2016)
Of that duality that makes us who we are, he is wholly evil.Bei der Dualität, die uns zu dem macht, wer wir sind, ist er durch und durch böse. Predators Far and Near (2016)
Duality?Dualität? Predators Far and Near (2016)
Humans are so... desperate to express their individuality, to separate themselves from each other.Die Menschen wollen unbedingt ihre Individualität ausdrücken, um sich voneinander abzugrenzen. The Road Before Us (2016)
Your attacker has sought to take your free will, your individuality, your spirit. Everything that makes you who you are.Euer Angreifer hat euch euren freien Willen genommen, eure Individualität, euer Bewusstsein, alles, was euch ausmacht. Better Angels (2016)
And individuality in the House of Windsor, any departure from that way of doing things, is not to be encouraged.Und Individualität im Hause Windsor, jegliche Abweichung von diesen Regeln, ist nicht zu unterstützen. Scientia Potentia Est (2016)
Your uncle, Edward VIII, threatened to do just that, impose his individuality on the institution.Ihr Onkel, Eduard VIII., hätte beinahe dasselbe gemacht. Der Institution seine Individualität aufgezwungen. Pride & Joy (2016)
You showed individuality.Du hast Individualität gezeigt. Pride & Joy (2016)
They don't want individuality.Sie wollen keine Individualität. Pride & Joy (2016)
The longer I spend in New York, the more I realize the duality in life.Je länger ich in New York bin, desto mehr erkenne ich die Dualität des Lebens. Bar the Big Boss (2017)
No individuality. No privacy.Keine Individualität, keine Privatsphäre. Cell (2016)
The vanity of super individuality.Die Eitelkeit, die Hyper-Individualität. Cell (2016)
But there's no one who really understands the risk to individuality, identity, messing with the human soul.Aber niemand versteht, wie gefährlich das ist für Individualität, Identität, für die menschliche Seele. Ghost in the Shell (2017)
We looked at the process of making ceramics in Vietnam and saw that a way of creating imperfection and difference was staring us straight in the face, which is that the jars are dip dyed.Wir haben in Vietnam eine Keramikfabrik besichtigt. Dort stellten wir überrascht fest, dass wir ganz einfach Unvollkommenheit und Individualität erreichen können, indem wir die Kannen in Tauchbädern färben. Ilse Crawford: Interior Design (2017)
In Russia, this war has been declared and begun." Lenin, 1905Die Individualität, die eben erst sich selbst erkannt hatte, ging in der Masse und die Masse in dem großen Elan auf. Battleship Potemkin (1925)
Individuality is a monster, and it must be strangled in its cradle to make our friends feel comfortable.Individualität ist ein Monster, das im Keim erstickt werden muss, damit unsere Freunde sich wohl fühlen. The Killing (1956)
Only when we're up and about, I think, trying to prove his individualism.Nur, wenn wir wach sind. Damit beweist er seine Individualität. The Bad Seed (1956)
One day, to give her individuality fair play, Gabrielle took up philanthropic work.Um ihrer Individualität freien Lauf zu lassen, nahm sich Gabrielle wohltätiger Werke an. Gabrielle (2005)
Because you rob prisoners of the most important thing in their lives - their individuality.Denn Sie nehmen den Gefangenen das Wichtigste in ihrem Leben - ihre Individualität. Birdman of Alcatraz (1962)
Brings out that individuality.Das hebt die Individualität hervor. The Bedford Incident (1965)
Your individuality will merge into the unity of good.Ihre Individualität verschmilzt mit der Einheit des Guten. The Return of the Archons (1967)
Everyone refers to his own individuality when he wants to walk away from the alien misfortune that contaminates him, or he sinks into the group when he has to conceal his own responsibility, and then he, unashamedly, contaminates the othersJeder Mensch hält sich an seine eigene Individualität, wenn er sich von dem fremdem Elend entfernen will, das ihn ansteckt, oder er versenkt sich in die Gruppe, um seine eigene Verantwortung zu verbergen, und steckt dann die anderen ohne Hemmungen an. Memories of Underdevelopment (1968)
Your personality no longer exists.Deine Individualität existiert nun nicht mehr. The Laughing Woman (1969)
That affirmative/negative duality that only Proust or Flaubert could achieve.Diese... affirmative, negative Dualität, die nur Proust oder... Flaubert erreicht haben. Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
"will not relinquish the thought of individuality."nicht bereit ist, die ldee der Individualität aufzugeben. Wattstax (1973)
Moral notions imply attributes to substances which exist only in relational duality.Begriffe von Moral implizieren Zuschreibungen, die es nur in relationaler Dualität gibt. Love and Death (1975)
The abolition of duality.Die Abolition der Dualität! Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
I have cut from them portions of individuality repugnant to this god Normal, in all its aspects.Teile ihrer Individualität entfernt, die dem Gott der Normalität nicht gefallen. Equus (1977)
It's one of the most rewarding aspects of this job, encouraging ability and individuality.Es ist wohl einer der beglückensten Aspekte unserer Arbeit, Tüchtigkeit zu fördern und Individualität zu ermutigen. Scum (1979)
He had personality.Er war eben eine Individualität. Nightmares (1979)
We all live with duality every day.- Wir leben jeden Tag mit Dualitäten, The Scribbler (2014)
If not we, who r epr esent individuality and art who else should, can and must rise above all that happens in the world?Wir vertreten die Individualität, die Kunst. Wer sonst soll, kann und muss sich nicht darüber hinwegsetzen? Darüber, was immer in der Welt geschieht. Mephisto (1981)
But why now, suddenly? You mean out here?Weil ich, Sir, zuerst glaubte, es sei die Art Dualität, die wir Betazoiden bei Menschen immer empfinden. Lonely Among Us (1987)
We believe it the outer rim. Maman, do you understand these things?Ihre Hypnose enthüllte aber eine andere Art Dualität. Lonely Among Us (1987)
I was referring to the duality of man, sir.Es zeigt die menschliche Dualität, Sir. Full Metal Jacket (1987)
The duality of man.Die menschliche Dualität. Full Metal Jacket (1987)
The thought of duality is part of my nature.Der Gedanke an die Dualität ist mit mir verschmolzen. On the Silver Globe (1988)
Well, Gail, by this time the hostages should be going through... the early stages of the "Helsinki Syndrome."In meiner Jugend. ... Autor von "Geisel-Terrorist, Terrorist-Geisel, Eine Studie in Dualität." Die Hard (1988)
Over the years, I've discovered it's in joy that the uniqueness of each individual is revealed.Ich habe festgestellt, dass es die Freude ist, die die Individualität eines Lebewesens zeigt. The Bonding (1989)
That life exists, and identity;"Damit das Leben nicht zu Ende geht deine Individualität." Dead Poets Society (1989)
It's a symbol of my individuality and my belief in personal freedom.Sie ist Symbol meiner Individualität und meines Glaubens an die persönliche Freiheit. Wild at Heart (1990)
It's the duality of life:Hm? Die Dualität des Lebens: Child's Play (1990)
But on the upside, with this passion comes great spirit and individuality, which is probably one of the reasons you love Annie.Mit Leidenschaft und Übertreiben kommt auch Individualität, was der Grund für deine Liebe zu Annie ist. Father of the Bride (1991)
And when you do, try to use "duality" and "juxtaposition" in the same sentence.Wenn doch, pack "Dualität" und "Nebeneinanderstellung" in einen Satz. Done with Mirrors (1991)

German-Thai: Longdo Dictionary
Dualität(n) |die, pl. Dualitäten| การอยู่เป็นคู่ เช่น Ihr lebt euer Leben in einer Dualität, zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel, Werden und Vergehen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dualität { f }duality [Add to Longdo]
Individualität { f }individuality [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top