ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-interference-

IH2 N T ER0 F IH1 R AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: interference, *interference*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interference(n) การเข้าแทรกแซง, See also: การเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. intervention, meddlesomeness
interference(n) สิ่งรบกวน, See also: เหตุขัดข้อง, อุปสรรค, Syn. hindrance, impediment, obstruction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interferenceการแทรกสอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interference๑. กระบวนพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร (ก. สิทธิบัตร)๒. การสอดแทรก (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interferenceการแทรกสอด, การรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interference with airspaceการล่วงล้ำย่านอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
interferenceการแทรกสอด, การซ้อนทับของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นสองแหล่งหรือมากกว่า การซ้อนทับของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดเหล่านั้นเคลื่อนที่มาพบกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interferenceการรบกวน, สารรบกวน, การเกิดการรบกวน, การสอดแทรก, ถูกขัดขวาง, ฤทธิ์ต้านกัน, สิ่งรบกวนในปฏิกิริยา, สิ่งรบกวนภายนอก [การแพทย์]
Interference Experimentการศึกษาสารรบกวน [การแพทย์]
Interference Filtersอินเตอร์เฟียเรนซ์ฟิลเตอร์ [การแพทย์]
Interference Methodการใช้เทคนิควิเคราะห์อ้างอิง [การแพทย์]
Interference Phenomenonปราฏการณ์อินเตอร์เฟอเรนซ์, สภาวะขัดขวาง [การแพทย์]
Interference Studiesการศึกษาสารรบกวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There will be no interference of any kind with production.ต่อไปนี้ห้ามยามเข้าไปในร.ง. Schindler's List (1993)
But outside interference is a possibility.แต่การแทรกแซงภายนอก ก็มีส่วน Resident Evil (2002)
We've got some interference on Gates's mike, sir.วิทยุของเกทส์มีสัญญาณรบกวนครับ National Treasure (2004)
But if it is the anomaly that's causing this, that means there could be interference anytime one opens.แต่ถ้ามันเกิดมาจากหลุมนั่น ก็หมายถึงมันจะต้องมีสัญญาณกวน ออกมาทุกครั้งที่มันเปิดออก Episode #2.1 (2008)
If the interference stops when the anomaly disappears, then maybe we're onto something.ถ้าสัญญาณนี้หายไปพร้อมกับหลุมนั่น นั่นหมายความว่าเราเจอบางสิ่งแล้ว Episode #2.1 (2008)
And my 3G connection gets interference in here sometimes.ระบบ 3G ของโทรศัพท์ผม บางทีก็ชอบค้าง Chuck Versus the Sensei (2008)
There's no interference to run.ที่นั่นไม่มีงานให้ช่วยเหลืออะไร Old Bones (2008)
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
I've never seen interference like this.ผมไม่เคยเห็นการรบกวนอย่างนี้มาก่อน Dead Space: Downfall (2008)
This interference is rising from the planet.การรบกวนมาจากดาวสัญลักษณ์ Dead Space: Downfall (2008)
There's too much interference sir. We've lost 'em.มีการรบกวนมากเกินไปครับท่าน เราขาดการติดต่อกับเขา Rising Malevolence (2008)
- Interference from the meteors?-มีคลื่นรบกวนจากดาวตกรึไง? Rookies (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยื่นมือ(n) interference, See also: intervention, Example: การยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกิจการภายในคิวบาของสหรัฐส่งผลให้เศรษฐกิจของคิวบาเลวร้ายลง, Thai Definition: การเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
การก้าวก่าย(n) interference, See also: overlap, Example: สุนิสาชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นโดยไม่คำนึงว่าการกระทำของตนเป็นการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยื่นมือ[kān yeūnmeū] (n) EN: interference

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERFERENCE IH2 N T ER0 F IH1 R AH0 N S
INTERFERENCE IH2 N ER0 F IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interference (n) ˌɪntəfˈɪəʳrəns (i2 n t @ f [email protected] r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einmischung { f } | Einmischungen { pl }interference | interferences [Add to Longdo]
Interferenz { f } | elektromagnetische Interferenz { f }interference | electromagnetic interference (EMI) [Add to Longdo]
Störsicherheit { f }interference resistance [Add to Longdo]
störanfälliginterference prone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
干渉[かんしょう, kanshou] interference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interference \In`ter*fer"ence\, n. [See {Interfere}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or state of interfering; as, the stoppage of a
    machine by the interference of some of its parts; a
    meddlesome interference in the business of others.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) The mutual influence, under certain conditions,
    as from streams of light, or pulsations of sound, or,
    generally, two waves or vibrations of any kind, producing
    certain characteristic phenomena, as colored fringes, dark
    bands, or darkness, in the case of light, silence or
    increased intensity in sounds; neutralization or
    superposition of waves generally.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is most commonly applied to light, and the
      undulatory theory of light affords the proper
      explanation of the phenomena which are considered to be
      produced by the superposition of waves, and are thus
      substantially identical in their origin with the
      phenomena of heat, sound, waves of water, and the like.
      [1913 Webster]
 
   3. (Patent Law) The act or state of interfering, or of
    claiming a right to the same invention.
    [1913 Webster]
 
   {Interference figures} (Optics), the figures observed when
    certain sections of crystallized bodies are viewed in
    converging polarized light; thus, a section of a uniaxial
    crystal, cut normal to the vertical axis, shows a series
    of concentric colored rings with a single black cross; --
    so called because produced by the interference of luminous
    waves.
 
   {Interference fringe}. (Optics) See {Fringe}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interference
   n 1: a policy of intervening in the affairs of other countries
      [syn: {intervention}, {interference}] [ant:
      {noninterference}, {nonintervention}]
   2: the act of hindering or obstructing or impeding [syn:
     {hindrance}, {hinderance}, {interference}]
   3: electrical or acoustic activity that can disturb
     communication [syn: {noise}, {interference}, {disturbance}]
   4: (American football) blocking a player's path with your body;
     "he ran interference for the quarterback"
   5: any obstruction that impedes or is burdensome [syn:
     {hindrance}, {hinderance}, {hitch}, {preventive},
     {preventative}, {encumbrance}, {incumbrance}, {interference}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top