ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-配布-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -配布-, *配布*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
配布[はいふ, haifu] (n, vs, adj-no) distribution; (P) #5,480 [Add to Longdo]
配布先表[はいふさきひょう, haifusakihyou] (n) { comp } Distribution List; DL [Add to Longdo]
配布先表の使用[はいふさきひょうのしよう, haifusakihyounoshiyou] (n) { comp } use of distribution list [Add to Longdo]
配布先表展開[はいふさきひょうてんかい, haifusakihyoutenkai] (n) { comp } distribution list expansion [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] (n) { comp } DL expansion prohibited [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] (n) { comp } DL expansion history indication [Add to Longdo]
配布先表名[はいふさきひょうめい, haifusakihyoumei] (n) { comp } distribution list name [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The questionnaires were distributed at random.アンケート用紙が無作為に配布された。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢層の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。
The document was distributed to all department heads.その文章は全ての部長に配布された。
Some hospitals hand out free samples of baby milk.一部の病院は幼児用ミルクの無料見本を配布する。
The agenda for the meeting has been distributed.会議の議題が配布された。
One of the government's proposals is to give out condoms in high schools.政府提案の一つは高等学校にコンドームを配布するというものである。
The teacher distributed the leaflets.先生はチラシを配布した。
The teacher distributed the handouts to the students.先生は生徒たちにプリントを配布した。
What a mess ... I suppose there's nothing for it but restricting admissions. Handing out numbered tickets or something.最悪・・・入場制限を設けるしかないでしょう。整理券の配布とかで。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a pudding wine and, after that, whatever they want in the drawing room with their coffee.[CN] 还有配布丁的酒 之后 端他们想用来配咖啡的酒去客厅伺候 Episode #2.8 (2011)
A list of new team members will be on your desks after you leave this meeting.[JP] 会議の後、新チームの名簿を配布します Samson & Delilah (2008)
His photograph and description were distributed throughout the British Isles.[JP] イギリス全土に 配布されました The Spy Who Came In from the Cold (1965)
And then that way I can get to work on distributing them.[JP] そうすれば私は配布もできる Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2009)
The FINEST message. It goes to only policemen.[JP] 警官だけに配布された 犯人の似顔絵の連絡メール The Diabolical Kind (2014)
It was Stuart who assigned Brian that propane cavern job.[CN] 当初是斯图尔特分配布莱恩去那个丙烷山洞项目. Earthquake (1974)
I believe that you and Marshall Bowman conspired to distribute a deadly virus, [JP] あなたとマーシャル・ボーマンが 致命的なウイルスを配布しようと企み The Transformation (2009)
Remember, today's your last chance to get tickets to the big Halloween homecoming dance.[JP] 今日はダンスパーティーの チケット配布の━ 最終日ってことも忘れずに A Cinderella Story (2004)
Distribution efforts began in earnest on April 10th...[JP] 配布計画が始まりました World War Z (2013)
And I will distribute recognition codes and credentials.[JP] 承認コードを配布します Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
All right, um... get Renee's picture and description out to all agencies.[JP] それじゃあ... レニーの写真を全捜査部門に配布しろ Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2009)
Your country would handle the manufacturing and distribution.[JP] あなたの国には 製造と配布をしていただきます VS. (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配布先表[はいふさきひょう, haifusakihyou] Distribution List, DL [Add to Longdo]
配布先表の使用[はいふさきひょうのしよう, haifusakihyounoshiyou] use of distribution list [Add to Longdo]
配布先表展開[はいふさきひょうてんかい, haifusakihyoutenkai] distribution list expansion [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
配布先表名[はいふさきひょうめい, haifusakihyoumei] distribution list name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
配布[はいふ, haifu] weite_Verbreitung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top