ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-痛み-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 痛み, *痛み*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
痛み[いたみ, itami] (n) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛み[いたみ, itami] (n) pain; ache; sore; grief; distress; (P) [Add to Longdo]
経済的痛み[けいざいてきいたみ, keizaitekiitami] (n) economic pain [Add to Longdo]
喉の痛み[のどのいたみ, nodonoitami] (exp) sore throat [Add to Longdo]
十薬;毒痛み;蕺草(oK)[どくだみ;じゅうやく(十薬);ドクダミ, dokudami ; juuyaku ( juu kusuri ); dokudami] (n) (uk) chameleon plant (Houttuynia cordata) [Add to Longdo]
痛み止め[いたみどめ, itamidome] (n) painkiller [Add to Longdo]
痛み入る[いたみいる, itamiiru] (v5r, vi) to be greatly obliged; to be very sorry [Add to Longdo]
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo) [Add to Longdo]
背中の痛み[せなかのいたみ, senakanoitami] (n) backache [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
痛み止め[いたみどめ, itamidome, itamidome , itamidome] (n) ยาแก้ปวด
痛み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My stomach hurts.胃が痛みます。
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日が終わると背中が疲れ、足は痛みました。
Your kindness really touches me.あなたのご親切痛み入ります。
She was never completely free from pain after the accident.あの事故のあと、彼女が完全に痛みがなくなることはなかった。
How long have you had this pain?いつから痛みだしましたか。
I have hunger pangs.お腹がすくと胃が痛みます。
My stomach aches after meals.お腹が一杯になると胃が痛みます。
Will it hurt a lot?かなり痛みますか。
The injured person wailed with pain after recovering from the anaesthesia.けが人は麻酔から覚めた後痛みで泣きわめいた。
I have a gripping pain here.ここがしくしく痛みます。
I have a throbbing pain here.ここがずきずき痛みます。
I have a pricking pain here.ここがちくちく痛みます。
I have a bad pain here.ここがひどく痛みます。
I have a persistent pain here.ここにしつこい痛みがあります。
I have a mild pain here.ここにちょっとした痛みがあります。
I have a stinging pain here.ここにひりひりする痛みがあります。
I have a sharp pain here.ここに鋭い痛みがあります。
I have an acute pain here.ここに急性の痛みがあります。
I have a burning pain here.ここに焼けるような痛みがあります。
I have a continuous pain here.ここに絶え間ない痛みがあります。
I have a chronic pain here.ここに慢性の痛みがあります。
This corn hurts a lot.このうおのめが痛みます。
I can't stand this pain any more.この痛みはこれ以上我慢できない。
I can't bear this pain.この痛みは我慢できない。
I need some medicine to kill the pain.この痛みをやわらげる薬が何かほしい。
This medicine will take the pain away.この薬を飲むと痛みがやわらぐよ。
This medicine will give you some relief.この薬を飲めば痛みが少し治まりますよ。
This medicine will relieve the pain.この薬を飲めば痛みが和らぐでしょう。
This medicine will decrease your pain.この薬を飲めば痛みは軽くなるでしょう。
Does it hurt a lot?すごく痛みますか。
The operation is accompanied with a lot of pain.その手術には大変な痛みが伴う。
There are various ways of enduring the pain.その痛みに耐えるさまざまな方法がある。
The pain was more than he could stand.その痛みはかれには我慢できないものだった。
The initial symptoms of the disease are fever and sore throat.その病気の初期症状は高熱とのどの痛みです。
It's marvelous how quickly the medicine relieved my pain.その薬で私の痛みがすぐにとれたのには驚いた。
The pain has mostly gone away.だいぶ痛みがなくなりました。
Please rid me of this pain.どうか私のこの痛みを取り除いて下さい。
Where does it hurt?どこが痛みますか。
I have terrible pains.ひどい痛みがあるのです。
I can bear this broken heart no longer.もうこの失恋の痛みに堪えることができない。
The skin of peaches bruises easily.モモも皮は痛みやすい。
The unconscious person feels no pain, but for the family and friends it can be a long and painful experience.意識不明の人は痛みを感じませんが、その家族や友人にとっては、長く、つらい経験になりうるでしょう。
Do you feel any pain in your stomach?胃が痛みますか。
The pain in the stomach has gone.胃の痛みが治まった。
The doctor gave him some drugs to relieve the pain.医者は痛みを取り除くため彼に薬を与えた。
My upper right wisdom tooth hurts.右上の親知らずが痛みます。
When I bite down, this tooth hurts.噛むとこの歯が痛みます。
I have a sharp pain in the chest.胸がひどく痛みます。
Nauseating pain.胸の悪くなるような痛み
Can't you understand the pain of your parents?君には御両親の心の痛みが分からないのか。 [ M ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top