ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

保証

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -保証-, *保証*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资产担保证券[zī chǎn dān bǎo zhèng quàn, ㄗ ㄔㄢˇ ㄉㄢ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ,       /      ] asset-backed security; ABS [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保証[ほしょう, hoshou] (vt) รับรอง, รับประกัน
保証[ほしょうしょ, hoshousho] (n) ใบรับรอง, ใบรับประกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
保証[ほしょう, hoshou] (n) รับรอง, รับประกัน
保証[ほしょうにん, hoshounin] (n) ผู้ค้ำประกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n, vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P) #5,491 [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] (n) { comp } limited warranties [Add to Longdo]
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] (n) { comp } secure storage [Add to Longdo]
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period [Add to Longdo]
保証牛乳[ほしょうぎゅうにゅう, hoshougyuunyuu] (n) certified milk [Add to Longdo]
保証[ほしょうきん, hoshoukin] (n) deposit (esp. on renting a house); security money; bond payment; guarantee; (P) [Add to Longdo]
保証[ほしょうしょ, hoshousho] (n) certificate; written guarantee [Add to Longdo]
保証小切手[ほしょうこぎって, hoshoukogitte] (n) certified check; certified cheque [Add to Longdo]
保証[ほしょうにん, hoshounin] (n) guarantor; bondsman; (P) [Add to Longdo]
保証人要[ほしょうにんよう, hoshouninyou] (n) guarantor required [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights.アメリカでは信仰の自由は権利章典で保証されていることの一つである。
There is a one-year guarantee on this toaster.このトースターには1年間の保証が付いています。
I guarantee that this information is correct.この情報が間違い無いことは私が保証します。
I'll answer for this man's honesty.この男の誠実さは保証します。
This is genuine Kutani-ware. I guarantee it.これは正真正銘の九谷焼です。私が保証いたします。
However, the guarantee is not effective at all outside the fixed form.しかし定形外ということで、全く保証が効かなかった。
I guarantee the success of the show.そのショーの成功は保証します。
The manufacturer guaranteed the new machine for 5 years.その製造業者はその新しい機械を5年間保証した。
The man assured us that she didn't commit the murder.その男は彼女が殺人を犯していないと保証した。
A 6% yield is guaranteed on the investment.その投資には6%の利回りが保証されている。
Should the word-processor go wrong, we guarantee to replace it free of charge.ワープロが万一故障したら、無料でお取り替えすることを保証します。
Some companies guarantee their workers a job for life.会社によって労働者は終身雇用を保証しているところもある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A wife could ensure her husband's fidelity with the ornament dwarfs forge, toiling in the power of the ring[JP] 妻は夫の貞節を保証できるかもしれない 小人たちが指環の命ずるままに 精出して造りあげた飾りを Das Rheingold (1980)
Guarantee? What guarantee?[JP] 保証だって? Breaking Away (1979)
I guarantee it.[JP] 保証する Back to the Future (1985)
Brett, you're guaranteed by law to get a share.[JP] - 大丈夫 法律で保証されてるわ Alien (1979)
There was no paper, but you gave me your word.[JP] そうじゃないが 保証すると言った Breaking Away (1979)
You said there was a 90-day guarantee.[JP] 90日保証と言った Breaking Away (1979)
Promise me you'll behave[CN] 向我保証你會做個乖孩子 For a Lost Soldier (1992)
He swore he'd be back for St Leonard's - or die![CN] 保証說將在聖倫納德節慶宴時歸來 除非他死掉! Born to Be King (1983)
I wagered my head on the outcome. As you do not know what would profit you[JP] わしの首が その答を保証したのに Siegfried (1980)
Heightens my sense of security.[JP] 身の安全を保証してくれる Halloween II (1981)
We want your word, not this Black Adder fellow's![CN] 我們要你的保証 不是那個不知從哪冒出來的黑爵士的! The Black Seal (1983)
No! - I promise you, I...[CN] -我向你保証 Tombstone (1993)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] secure storage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保証[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
保証[ほしょうにん, hoshounin] Buerge [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top