ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*配布*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 配布, -配布-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
配布[はいふ, haifu] (n, vs, adj-no) distribution; (P) #5,480 [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] (n) { comp } online distribution [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] (n) { comp } general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
鍵の配布[かぎのはいふ, kaginohaifu] (n) { comp } key distribution [Add to Longdo]
配布[さいはいふ, saihaifu] (n) redistribution [Add to Longdo]
二次配布[にじはいふ, nijihaifu] (n, vs) redistribution [Add to Longdo]
配布先表[はいふさきひょう, haifusakihyou] (n) { comp } Distribution List; DL [Add to Longdo]
配布先表の使用[はいふさきひょうのしよう, haifusakihyounoshiyou] (n) { comp } use of distribution list [Add to Longdo]
配布先表展開[はいふさきひょうてんかい, haifusakihyoutenkai] (n) { comp } distribution list expansion [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] (n) { comp } DL expansion prohibited [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] (n) { comp } DL expansion history indication [Add to Longdo]
配布先表名[はいふさきひょうめい, haifusakihyoumei] (n) { comp } distribution list name [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The questionnaires were distributed at random.アンケート用紙が無作為に配布された。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢層の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。
The document was distributed to all department heads.その文章は全ての部長に配布された。
Some hospitals hand out free samples of baby milk.一部の病院は幼児用ミルクの無料見本を配布する。
The agenda for the meeting has been distributed.会議の議題が配布された。
One of the government's proposals is to give out condoms in high schools.政府提案の一つは高等学校にコンドームを配布するというものである。
The teacher distributed the leaflets.先生はチラシを配布した。
The teacher distributed the handouts to the students.先生は生徒たちにプリントを配布した。
What a mess ... I suppose there's nothing for it but restricting admissions. Handing out numbered tickets or something.最悪・・・入場制限を設けるしかないでしょう。整理券の配布とかで。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was Stuart who assigned Brian that propane cavern job.[CN] 当初是斯图尔特分配布莱恩去那个丙烷山洞项目. Earthquake (1974)
Distribution efforts began in earnest on April 10th...[JP] 配布計画が始まりました World War Z (2013)
We also need to coordinate with local NGOs to distribute condoms outside the clinics...[JP] 地元NGOと協力して コンドームの配布も... The Gunman (2015)
There's a pudding wine and, after that, whatever they want in the drawing room with their coffee.[CN] 还有配布丁的酒 之后 端他们想用来配咖啡的酒去客厅伺候 Episode #2.8 (2011)
Now, it's 28 minutes maximum.[JP] みんなに 毛布を配布する 28分間が限界だ Level X (2014)
His photograph and description were distributed throughout the British Isles.[JP] イギリス全土に 配布されました The Spy Who Came In from the Cold (1965)
I was about to put the sketch out wide last night when one of my old uni buddies said[JP] 俺が昨夜 この似顔絵を みんなに配布しようとしてたら 制服警官の昔からの友達が この絵の女性に While You Were Sleeping (2012)
Now, in your packets, you'll find a preliminary list of suspects.[JP] 配布した資料の中の 予備的な容疑者リストを見てくれ Grey Water (2014)
Class schedules will be available in Cahuenga Hall at 3:30.[JP] 時間割はカフエンガ・ホールで 3: 30から配布します. Gnothi Seauton (2008)
You might as well hand them out to the wild dogs.[JP] 野良犬に配布したらどうだ? The Gunman (2015)
HR has put a bounty on your head, and they're distributing this picture.[JP] HRは君の首に 懸賞金を掛けた 彼らはこの写真を 配布してる The Crossing (2013)
She had plenty of time to make copies and distribute them to anyone.[JP] コピーを作成して 配布できた 誰にでも L0M1S (2015)
A list of new team members will be on your desks after you leave this meeting.[JP] 会議の後、新チームの名簿を配布します Samson & Delilah (2008)
We'll have all the schedules printed and distributed both in hard copy and electronically by this afternoon, at which point the budget director[JP] 予定表も配布します 紙とメールで 午後には予算担当が質疑応答を The Callback (2012)
And then that way I can get to work on distributing them.[JP] そうすれば私は配布もできる Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2009)
Remember, today's your last chance to get tickets to the big Halloween homecoming dance.[JP] 今日はダンスパーティーの チケット配布の━ 最終日ってことも忘れずに A Cinderella Story (2004)
An armed assault on its body has potential risks.[JP] 配布資料にある通り Shin Godzilla (2016)
Your country would handle the manufacturing and distribution.[JP] あなたの国には 製造と配布をしていただきます VS. (2009)
and issuing them entry-cards to the BND.[JP] 作業員にBNDの 入館カードを配布してた Who Am I (2014)
We will organize searches, put up flyers. We're gonna hold a press conference tomorrow.[JP] チラシも配布 明日 記者会見を Gone Girl (2014)
There was no such thing as harassment via text or circulation of cruel cell phone videos.[JP] 嫌がらせのメールや 携帯電話の 残酷なビデオの配布とかは無かった Poison Pen (2013)
The FINEST message. It goes to only policemen.[JP] 警官だけに配布された 犯人の似顔絵の連絡メール The Diabolical Kind (2014)
I just handle distribution.[JP] 配布を扱ってるだけだ Razgovor (2013)
Serum will be ready for distribution in 48 hours.[JP] 血清は48時間で配布の準備が整います Three Ghosts (2013)
I believe that you and Marshall Bowman conspired to distribute a deadly virus, [JP] あなたとマーシャル・ボーマンが 致命的なウイルスを配布しようと企み The Transformation (2009)
And I will distribute recognition codes and credentials.[JP] 承認コードを配布します Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
All right, um... get Renee's picture and description out to all agencies.[JP] それじゃあ... レニーの写真を全捜査部門に配布しろ Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2009)
As soon as her picture comes in, I want you to get it out to every taxi and bus driver and the rental car agencies.[JP] 手配写真が届いたら 全てのタクシーと バス、レンタカー会社に 配布と警報を Survivor (2015)
Get Abbott's picture to security at all London airports and train stations.[JP] アボットの写真を 空港と駅に配布して Survivor (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
鍵の配布[かぎのはいふ, kaginohaifu] key distribution [Add to Longdo]
配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution [Add to Longdo]
配布先表[はいふさきひょう, haifusakihyou] Distribution List, DL [Add to Longdo]
配布先表の使用[はいふさきひょうのしよう, haifusakihyounoshiyou] use of distribution list [Add to Longdo]
配布先表展開[はいふさきひょうてんかい, haifusakihyoutenkai] distribution list expansion [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
配布先表名[はいふさきひょうめい, haifusakihyoumei] distribution list name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
配布[はいふ, haifu] weite_Verbreitung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top