ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-integrate-

IH1 N T AH0 G R EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: integrate, *integrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
integrate(vi) ผสมผสาน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, incorporate, join
integrate(vt) ผสมผสาน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, incorporate, join

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
integrateหาปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrateผสมผสาน, เข้าไปรวม, รวมตัว, สอดแทรก, การรวมตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It could take years to integrate a multiple personality, but if you let me, I can help you.ฉันทำงานให้ใครบางคน ผู้มีพลังอำนาจที่แท้จริง Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
We could integrate the shuttle's powerพวกเราควรรวมเข้ากับพลังงานของกระสวย Darkness (2009)
To integrate and live peacefully among us.เพื่ออยู่รวมกันและใช้ชีวิต อย่างสันติสุขท่ามกลางพวกเรา To Keep Us Safe (2010)
He'll be a little skittish at first, but we'll integrate him.มันจะเป็นแค่ตอนแรกๆ มันเป็นปัญหาของตัวผู้น่ะ Rise of the Planet of the Apes (2011)
She needs the continuity of clinical environment so important to fully integrate the socially challenged teen back into the peer community.เธอต้องการความต่อเนื่องในการรักษา มันสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงเธอ ให้กลับเข้าไปสู่สังคม Stolen Kisses (2012)
Young people integrate complex data more easily than adults.แมเซอร์ แรคแฮม เราต้องการคนจิตใจเหมือนเธอ เอนเดอร์ Ender's Game (2013)
I was trying to integrate him into the community?ผมพยายามพาเขาเข้าสังคมนะ The Friend in Need (2013)
And what this new platform will do will be to integrate user's data and preferences, and use that information, to enrich and tailor-make each unique user experience, in a way that is frankly, unprecedented.ของแอพเป็นแสนๆ แอพ ณ ตอนนี้ และสิ่งที่แพลตฟอร์มใหม่นี้ทำ คือผสานข้อมูลผู้ใช้กับความชอบ Jason Bourne (2016)
Now, what I need you to do is use the naturally dark areas of your costume, and integrate into the dark parts of this environment.เอาล่ะฉันอยากให้นาย... ใช้พื้นที่สีดำตามธรรมชาติบนชุดของนาย ผสมกลืนเข้ากับความมืดของสิ่งแวดล้อมที่นี่ The Lego Batman Movie (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
integrateBear in mind that that school is an integrated junior high and high school.
integrateThis factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.
integrateThis product is an intelligent integrated information system.
integrateWe are aiming for an integrated development zone that combines business and industrial quarters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสมผสาน(v) integrate, See also: combine, blend, mix, Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป, Example: รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTEGRATE IH1 N T AH0 G R EY2 T
INTEGRATE IH1 N AH0 G R EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
integrate (v) ˈɪntɪgrɛɪt (i1 n t i g r ei t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Integrate \In"te*grate\, v. t. [imp. & p. p. {Integrated}; p.
   pr. & vb. n. {Integrating}.] [L. integratus, p. p. of
   integrare to make whole, renew: cf. F. int['e]grer. See
   {Integer}, {Entire}.]
   [1913 Webster]
   1. To form into one whole; to make entire; to complete; to
    renew; to restore; to perfect. "That conquest rounded and
    integrated the glorious empire." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       Two distinct substances, the soul and body, go to
       compound and integrate the man.    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To indicate the whole of; to give the sum or total of; as,
    an integrating anemometer, one that indicates or registers
    the entire action of the wind in a given time.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) To subject to the operation of integration; to
    find the integral of.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 integrate
   v 1: make into a whole or make part of a whole; "She
      incorporated his suggestions into her proposal" [syn:
      {integrate}, {incorporate}] [ant: {disintegrate}]
   2: open (a place) to members of all races and ethnic groups;
     "This school is completely desegregated" [syn: {desegregate},
     {integrate}, {mix}] [ant: {segregate}]
   3: become one; become integrated; "The students at this school
     integrate immediately, despite their different backgrounds"
   4: calculate the integral of; calculate by integration [ant:
     {differentiate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top