ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idol

AY1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idol-, *idol*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idol(n) คนหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมาก, See also: ฮีโร่, Syn. hero, heroine, ideal
idol(n) เทวรูป, See also: รูปปั้นของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. graven image, icon
idol(n) สิ่งต้องห้ามไม่ให้ได้รับการบูชาในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว
idolize(vt) เลื่อมใสบูชาเหมือนเป็นเทพเจ้า
idolize(vt) เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. adore, worship
idolize(vi) เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. admire, adulate
idolatry(n) การหลงใหลอย่างไม่ลืมหูลืมตา, Syn. adulation, infatuation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idol(ไอ'เดิล) n. รูปบูชา, วัตถุบูชา, เทวรูป, สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ไม่ใช่พระเจ้า, มิ่งขวัญ, จินตนาการ, See also: idolism n. idolist n, Syn. image, statue, beloved
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา, การบูชารูปปั้น, การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt., vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา, หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา, บูชา, เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis z ation n. isolis a er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt., vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา, หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา, บูชา, เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis z ation n. isolis a er n., Syn. adore
eidolon(ไอโด'ลัน) n., เงา, ความฝัน, สิ่งหลอกลวง, มโนภาพ
orchidology(ออร์คิดคอล'โลจี) n. วิชาที่ว่าด้วยการเลี้ยงกล้วยไม้., See also: orchidologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
idol(n) รูปปั้น, เทวรูป, วัตถุบูชา, จินตนาการ
idolater(n) ผู้เคารพรูปปั้น
idolatrous(adj) ที่เคารพรูปปั้น, หลงใหล, ที่เคารพบูชา
idolatry(n) การบูชารูปปั้น, การบูชาทางศาสนา
idolize(vt) รักมาก, เคารพบูชา, หลงใหล, เลื่อมใสมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idolรูปเคารพ, เทวรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idols and imagesรูปเคารพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idolater(n) พวกที่คลั่งศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียงจนไม่ลืมหูลืมตา; ติ่ง
idolator(n) พวกที่คลั่งศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียงจนไม่ลืมหูลืมตา; ติ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Crank, the idol of millions is gone, and no one seems to care.เฮ้ย ไอดอลของคนเป็นล้านๆ หายตัวไป\ แต่ไม่มีใครสนใจเลยซักคนงั้นเหรอ Robots (2005)
She was the idol of our high school!ฉัน... Shimokita Glory Days (2006)
I am so surprised to see them cheer for their idols so passionatelyผมแปลกใจมากที่เห็นพวกเค้า เชียร์ให้ไอดอลของพวกเค้าด้วยความหลงใหล Attack on the Pin-Up Boys (2007)
And that's when the Baphomet idol disappeared.และเมื่อเทวรูปบาโฟเมตได้หายสาบสูญไป Return to House on Haunted Hill (2007)
The idol is won'th millions to the right collector.นักสะสมของเก่าให้ราคา เทวรูปนั่นมีราคาเป็นล้านเลยนะ Return to House on Haunted Hill (2007)
If the Baphomet idol really is here you think I'm gonna let someone else walk away with the prize?ถ้าเทวรูปอยู่ที่นี่จริง คุณคิดว่าผมจะปล่อยให้คนอื่นเข้ามาเอาไป แล้วเดินออกมาไปพร้อมกับเงินรางวัล? Return to House on Haunted Hill (2007)
As far as I can tell, Vannacutt hid the idol in a secret chamber deep in the basement.ตามที่ได้บอกไป แวนนาคัต ได้ซ่อนเทวรูปไว้ ในห้องลับที่อยู่ใต้บ้านหลังนี้ Return to House on Haunted Hill (2007)
I remember Vannacutt mentioning in his journal that the Baphomet idol was guarded by the dead.ฉันจำแวนนาคัตได้ สิ่งที่อยู่ในบันทึก นั่นคือเทวรูปบาโฟเมต ที่ปกป้องจากความตาย Return to House on Haunted Hill (2007)
Look, I already told you. They're probably after the idol themselves.ฟังนะ ฉันบอกคุณไปแล้ว พวกเค้ามีโอกาศที่จะได้เทวรูปนั่น Return to House on Haunted Hill (2007)
Maybe, but why not find the idol and then turn on us?อาจจะ แต่ทำไมไม่หาเทวรูป และกลับไปหาพวกเค้าละ? Return to House on Haunted Hill (2007)
The idol is the heart of this place.เทวรูปนั่นคือหัวใจของบ้านหลังนี้ Return to House on Haunted Hill (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idolHe was the idol of children.
idolShe was, so to speak, our idol.
idolThat singer is a teenage idol.
idolThe girls chased after their teen-age idol.
idolThe rock star is an idol of the teenagers.
idolThis problem is the clash of the idol's and obsessive fan's egos.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิ่งขวัญ(n) idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai Definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
เทวรูป(n) graven image, See also: idol, Example: พระสยามเทวาธิราช เป็นเทวรูปขนาดเล็กหล่อด้วยทองคำทั้งองค์สูง 8 นิ้วฟุตลักษณะงดงามมาก, Thai Definition: รูปเทพเจ้าหรือเทวดาที่เคารพนับถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญใจ[khwanjai] (n) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear  FR: chéri [ m ] ; chérie [ f ] ; idole [ m, f ]
มหาวิทยาลัยมหิดล[Mahāwitthayālai Mahidøn] (org) EN: Mahidol University  FR: université Mahidol [ f ]
รูปบูชา[rūp būchā] (n, exp) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon  FR: idole [ f ]
เทวรูป[thēwarūp] (n) EN: figure of a god/deity ; statue of a god/deity ; idol

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IDOL AY1 D AH0 L
IDOLA IH2 D OW1 L AH0
IDOLS AY1 D AH0 L Z
IDOLIZE AY1 D AH0 L AY2 Z
IDOLATRY AY0 D AA1 L AH0 T R IY0
IDOLIZED AY1 D AH0 L AY2 Z D
IDOLIZES AY1 D AH0 L AY2 Z IH0 Z
IDOLIZING AY1 D AH0 L AY2 Z IH0 NG
IDOLATROUS AY0 D AA1 L AH0 T R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idol (n) ˈaɪdl (ai1 d l)
idols (n) ˈaɪdlz (ai1 d l z)
idolize (v) ˈaɪdəlaɪz (ai1 d @ l ai z)
idolater (n) ˈaɪdˈɒlətər (ai1 d o1 l @ t @ r)
idolatry (n) ˈaɪdˈɒlətriː (ai1 d o1 l @ t r ii)
idolized (v) ˈaɪdəlaɪzd (ai1 d @ l ai z d)
idolizes (v) ˈaɪdəlaɪzɪz (ai1 d @ l ai z i z)
idolaters (n) ˈaɪdˈɒlətəz (ai1 d o1 l @ t @ z)
idolizing (v) ˈaɪdəlaɪzɪŋ (ai1 d @ l ai z i ng)
idolatress (n) ˈaɪdˈɒlətrɪs (ai1 d o1 l @ t r i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶像[ǒu xiàng, ㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] idol, #4,925 [Add to Longdo]
偶人[ǒu rén, ㄡˇ ㄖㄣˊ, ] idol (i.e. statue for worship) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgott { m } | Abgötter { pl }idol | idols [Add to Longdo]
Idol { n } | Teenageridol { n }idol | teen idol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかけ[okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]
アイコラ[aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドル(P);アイドゥル[aidoru (P); aidouru] (n) (1) idol; (2) (See アイドル状態) idle; (P) [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アイドル歌手[アイドルかしゅ, aidoru kashu] (n) pop idol; idol singer [Add to Longdo]
アミドール[amido-ru] (n) amidol [Add to Longdo]
イミドール[imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
イメチェン[imechien] (n, vs) (abbr) (See イメージチェンジ) image change (esp. for teen idols) [Add to Longdo]
ササスズメダイ[sasasuzumedai] (n) scaly chromis (Chromis lepidolepis) [Add to Longdo]
セレネース[serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idol \I"dol\, n. [OE. idole, F. idole, L. idolum, fr. Gr. ?, fr.
   ? that which is seen, the form, shape, figure, fr. ? to see.
   See {Wit}, and cf. {Eidolon}.]
   1. An image or representation of anything. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Do her adore with sacred reverence,
       As th' idol of her maker's great magnificence.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. An image of a divinity; a representation or symbol of a
    deity or any other being or thing, made or used as an
    object of worship; a similitude of a false god.
    [1913 Webster]
 
       That they should not worship devils, and idols of
       gold.                 --Rev. ix. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. That on which the affections are strongly (often
    excessively) set; an object of passionate devotion; a
    person or thing greatly loved or adored.
    [1913 Webster]
 
       The soldier's god and people's idol. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   4. A false notion or conception; a fallacy. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The idols of preconceived opinion.  --Coleridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idol
   n 1: a material effigy that is worshipped; "thou shalt not make
      unto thee any graven image"; "money was his god" [syn:
      {idol}, {graven image}, {god}]
   2: someone who is adored blindly and excessively [syn: {idol},
     {matinee idol}]
   3: an ideal instance; a perfect embodiment of a concept [syn:
     {paragon}, {idol}, {perfection}, {beau ideal}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 idol
  idol

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Idol /iːdoːl/ 
  idol

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top