ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

touch

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -touch-, *touch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
touch(vt) สัมผัส, See also: แตะ, จับ, Syn. rub, pat, nudge, finger
touch(vi) สัมผัส, See also: แตะ, จับ, Syn. rub, pat, nudge, finger
touch(vt) นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน
touch(vi) นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน
touch(vt) กดเบาๆ
touch(vt) มีอิทธิพล, See also: มีผลกระทบ
touch(vt) ใช้หรือกิน
touch(vt) เกี่ยวข้อง, See also: เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้องด้วย
touch(n) ความรู้สึก, See also: การสัมผัส
touch(n) การสัมผัส, See also: การแตะต้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
touch(ทัชฺ) vt., vi., n. (การ) สัมผัส, แตะ, ต้อง, แตะต้อง, จับ, ถูก, ถู, ใช้, บริโภค, เกี่ยวข้อง, จัดการ, มีผล, บรรลุ, ถึง, ประทับใจ, ละเมิด, ล่วงเกิน, ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ , ขอ, ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ, ทำให้ระเบิด)
touch padแผ่นสัมผัสหมายถึง อุปกรณ์การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถป้อนข้อมูลเข้าได้โดยเพียงสัมผัสที่จุดใดจุดหนึ่งบนแผ่นสัมผัสนั้น ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นสัญญาณป้อน เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
touch screenจอสัมผัสหมายถึง จอภาพที่รับข้อมูลได้จากการสัมผัสที่ผิวจอ เป็นต้นว่า บนจอแสดงหัวข้อให้เลือก เราสามารถเลือกได้โดยใช้นิ้วจิ้มลงไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ เป็นการแสดงว่า คอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลแล้ว
touchdown(ทัชฺ'เดาน์) n. (กีฬาฟุตบอลอเมริกัน) การได้แต้ม6แต้มโดยสามารถนำฟุตบอลถึงหรือเลยเส้นประตู, (กีฬารักบี้) การที่ผู้เล่นเอาลูกบอลแตะพื้น ในเส้นใน, การบินลงแตะพื้น
touching(ทัชฺ'ชิง) adj. มีผล, มีผลกระทบ, ประทับใจ, เร้าใจ, ซึ่งสัมผัส. -prep. เกี่ยวกับ, เกี่ยวเนื่องกับ., See also: touchingly adv., Syn. moving, affecting, heartbeaking, mournful
touchstonen. หินคำที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำและเงิน, การทดสอบ, มาตรฐานการทดสอบ, Syn. standard
touchy(ทัชฺ'ชี) adj. ขี้โมโห, เสี่ยง, ต้องระมัดระวังมาก, ไวต่อการสัมผัส, ติดไฟได้ง่าย., See also: touchily adv. touchiness n., Syn. sensitive, impressionable, delicate
retouch(รีทัชฺ') vi., n. (การ, ส่วนที่) ตกแต่ง, เสริมแต่ง, ขัดเกลา, ใช้สีเสริมแต่ง, ภาพเสริมแต่ง, See also: retouchable adj. retoucher n.
untouchable(อันทัช'ชะเบิล) adj. แตะต้องไม่ได้, แตะไม่ถึง, ห้ามแตะ, ห้ามยุ่ง, ห้ามสัมผัส. n. วรรณะจัณฑาล, สมาชิกวรรณะจัณฑาล.

English-Thai: Nontri Dictionary
touch(n) การสัมผัส, การแก้ไข, การถู, การตกแต่ง, การแตะ
touch(vt) สัมผัส, แก้ไข, ทำอันตราย, แตะ, ถู, ตกแต่ง
touching(adj) น่าส่งสาร, น่าเวทนา, ประทับใจ, มีผลกระทบ
touching(pre) เกี่ยวกับ, เกี่ยวเนื่องกับ
touchstone(n) หินดำทดสอบความบริสุทธิ์ของทองและเงิน
touchy(adj) ใจน้อย, งอน, อารมณ์เสีย, ขี้โมโห
retouch(vt) ขัดเกลา, ตกแต่งใหม่, เสริมแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
touch and stayหยุดเทียบท่า, การแวะพัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch and stayการแวะพัก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch externallyสัมผัสกันภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
touch internallyสัมผัสกันภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
touch screenจอสัมผัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
touch screenจอสัมผัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch timeเวลาสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
touch tone telephoneโทรศัพท์แบบกดปุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch type electrode; contact electrodeลวดเชื่อมสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
touch welding; contact weldingการเชื่อมสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
touch screenจอสัมผัส, Example: จอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
touch base[ทัชเบส] (with something)การติดต่อหรือพูดคุยกับบางคนเพื่อข้อมูลบางอย่างแบบคร่าวๆ เช่น Let's touch base before the meeting. I have some important information for you.

WordNet (3.0)
touch(n) the event of something coming in contact with the body, Syn. touching
touch(n) the faculty by which external objects or forces are perceived through contact with the body (especially the hands), Syn. cutaneous senses, sense of touch, touch modality, skin senses
touch(n) a suggestion of some quality, Syn. trace, ghost
touch(n) a distinguishing style, Syn. signature
touch(n) the act of putting two things together with no space between them, Syn. touching
touch(n) a slight but appreciable amount, Syn. tinge, pinch, speck, jot, hint, soupcon, mite
touch(n) a slight attack of illness, Syn. spot
touch(n) the act of soliciting money (as a gift or loan)
touch(n) the sensation produced by pressure receptors in the skin, Syn. tactual sensation, feeling, tactile sensation, touch sensation
touch(n) deftness in handling matters

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Touch

v. i. 1. To be in contact; to be in a state of junction, so that no space is between; as, two spheres touch only at points. Johnson. [ 1913 Webster ]

2. To fasten; to take effect; to make impression. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Strong waters pierce metals, and will touch upon gold, that will not touch upon silver. Bacon. [ 1913 Webster ]

3. To treat anything in discourse, especially in a slight or casual manner; -- often with on or upon. [ 1913 Webster ]

If the antiquaries have touched upon it, they immediately
quitted it. Addison. [ 1913 Webster ]

4. (Naut) To be brought, as a sail, so close to the wind that its weather leech shakes. [ 1913 Webster ]


To touch and go (Naut.), to touch bottom lightly and without damage, as a vessel in motion. --
To touch at, to come or go to, without tarrying; as, the ship touched at Lisbon. --
To touch on or
To touch upon
, (a) to come or go to for a short time. [ R. ] [ 1913 Webster ]

I made a little voyage round the lake, and touched on the several towns that lie on its coasts. Addison. [ 1913 Webster ]

(b) to discuss briefly, as only a small part of a discourse.
[ PJC ]

Touch

v. t. [ imp. & p. p. Touched p. pr. & vb. n. Touching. ] [ F. toucher, OF. touchier, tuchier; of Teutonic origin; cf. OHG. zucchen, zukken, to twitch, pluck, draw, G. zukken, zukken, v. intens. fr. OHG. ziohan to draw, G. ziehen, akin to E. tug. See Tuck, v. t., Tug, and cf. Tocsin, Toccata. ] 1. To come in contact with; to hit or strike lightly against; to extend the hand, foot, or the like, so as to reach or rest on. [ 1913 Webster ]

Him thus intent Ithuriel with his spear
Touched lightly. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To perceive by the sense of feeling. [ 1913 Webster ]

Nothing but body can be touched or touch. Greech. [ 1913 Webster ]

3. To come to; to reach; to attain to. [ 1913 Webster ]

The god, vindictive, doomed them never more-
Ah, men unblessed! -- to touch their natal shore. Pope. [ 1913 Webster ]

4. To try; to prove, as with a touchstone. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Wherein I mean to touch your love indeed. Shak. [ 1913 Webster ]

5. To relate to; to concern; to affect. [ 1913 Webster ]

The quarrel toucheth none but us alone. Shak. [ 1913 Webster ]

6. To handle, speak of, or deal with; to treat of. [ 1913 Webster ]

Storial thing that toucheth gentilesse. Chaucer. [ 1913 Webster ]

7. To meddle or interfere with; as, I have not touched the books. Pope. [ 1913 Webster ]

8. To affect the senses or the sensibility of; to move; to melt; to soften; especially, to cause feelings of pity, compassion, sympathy, or gratitude in. [ 1913 Webster +PJC ]

What of sweet before
Hath touched my sense, flat seems to this and harsh. Milton. [ 1913 Webster ]

The tender sire was touched with what he said. Addison. [ 1913 Webster ]

9. To mark or delineate with touches; to add a slight stroke to with the pencil or brush. [ 1913 Webster ]

The lines, though touched but faintly, are drawn right. Pope. [ 1913 Webster ]

10. To infect; to affect slightly. Bacon. [ 1913 Webster ]

11. To make an impression on; to have effect upon. [ 1913 Webster ]

Its face . . . so hard that a file will not touch it. Moxon. [ 1913 Webster ]

12. To strike; to manipulate; to play on; as, to touch an instrument of music. [ 1913 Webster ]

[ They ] touched their golden harps. Milton. [ 1913 Webster ]

13. To perform, as a tune; to play. [ 1913 Webster ]

A person is the royal retinue touched a light and lively air on the flageolet. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

14. To influence by impulse; to impel forcibly. “ No decree of mine, . . . [ to ] touch with lightest moment of impulse his free will, ” Milton. [ 1913 Webster ]

15. To harm, afflict, or distress. [ 1913 Webster ]

Let us make a covenant with thee, that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee. Gen. xxvi. 28, 29. [ 1913 Webster ]

16. To affect with insanity, especially in a slight degree; to make partially insane; -- rarely used except in the past participle. [ 1913 Webster ]

She feared his head was a little touched. Ld. Lytton. [ 1913 Webster ]

17. (Geom.) To be tangent to. See Tangent, a. [ 1913 Webster ]

18. To lay a hand upon for curing disease. [ 1913 Webster ]

19. To compare with; to be equal to; -- usually with a negative; as, he held that for good cheer nothing could touch an open fire. [ Colloq. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

20. To induce to give or lend; to borrow from; as, to touch one for a loan; hence, to steal from. [ Slang ] [ Webster 1913 Suppl. ]


To touch a sail (Naut.), to bring it so close to the wind that its weather leech shakes. --
To touch the wind (Naut.), to keep the ship as near the wind as possible. --
To touch up, to repair; to improve by touches or emendation.
[ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Touch

n. [ Cf. F. touche. See Touch, v. ] 1. The act of touching, or the state of being touched; contact. [ 1913 Webster ]

Their touch affrights me as a serpent's sting. Shak. [ 1913 Webster ]

2. (Physiol.) The sense by which pressure or traction exerted on the skin is recognized; the sense by which the properties of bodies are determined by contact; the tactile sense. See Tactile sense, under Tactile. [ 1913 Webster ]

The spider's touch, how exquisitely fine. Pope. [ 1913 Webster ]

☞ Pure tactile feelings are necessarily rare, since temperature sensations and muscular sensations are more or less combined with them. The organs of touch are found chiefly in the epidermis of the skin and certain underlying nervous structures. [ 1913 Webster ]

3. Act or power of exciting emotion. [ 1913 Webster ]

Not alone
The death of Fulvia, with more urgent touches,
Do strongly speak to us. Shak. [ 1913 Webster ]

4. An emotion or affection. [ 1913 Webster ]

A true, natural, and a sensible touch of mercy. Hooker. [ 1913 Webster ]

5. Personal reference or application. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Speech of touch toward others should be sparingly used. Bacon. [ 1913 Webster ]

6. A stroke; as, a touch of raillery; a satiric touch; hence, animadversion; censure; reproof. [ 1913 Webster ]

I never bare any touch of conscience with greater regret. Eikon Basilike. [ 1913 Webster ]

7. A single stroke on a drawing or a picture. [ 1913 Webster ]

Never give the least touch with your pencil till you have well examined your design. Dryden. [ 1913 Webster ]

8. Feature; lineament; trait. [ 1913 Webster ]

Of many faces, eyes, and hearts,
To have the touches dearest prized. Shak. [ 1913 Webster ]

9. The act of the hand on a musical instrument; bence, in the plural, musical notes. [ 1913 Webster ]

Soft stillness and the night
Become the touches of sweet harmony. Shak. [ 1913 Webster ]

10. A small quantity intermixed; a little; a dash. [ 1913 Webster ]

Eyes La touch of Sir Peter Lely in them. Hazlitt. [ 1913 Webster ]

Madam, I have a touch of your condition. Shak. [ 1913 Webster ]

11. A hint; a suggestion; slight notice. [ 1913 Webster ]

A small touch will put him in mind of them. Bacon. [ 1913 Webster ]

12. A slight and brief essay. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

Print my preface in such form as, in the booksellers' phrase, will make a sixpenny touch. Swift. [ 1913 Webster ]

13. A touchstone; hence, stone of the sort used for touchstone. [ Obs. ] “ Now do I play the touch.” Shak. [ 1913 Webster ]

A neat new monument of touch and alabaster. Fuller. [ 1913 Webster ]

14. Hence, examination or trial by some decisive standard; test; proof; tried quality. [ 1913 Webster ]

Equity, the true touch of all laws. Carew. [ 1913 Webster ]

Friends of noble touch . Shak. [ 1913 Webster ]

15. (Mus.) The particular or characteristic mode of action, or the resistance of the keys of an instrument to the fingers; as, a heavy touch, or a light touch; also, the manner of touching, striking, or pressing the keys of a piano; as, a legato touch; a staccato touch. [ 1913 Webster ]

16. (Shipbilding) The broadest part of a plank worked top and but (see Top and but, under Top, n.), or of one worked anchor-stock fashion (that is, tapered from the middle to both ends); also, the angles of the stern timbers at the counters. J. Knowles. [ 1913 Webster ]

17. (Football) That part of the field which is beyond the line of flags on either side. Encyc. of Rural Sports. [ 1913 Webster ]

18. A boys' game; tag. [ 1913 Webster ]

19. (Change Ringing) A set of changes less than the total possible on seven bells, that is, less than 5, 040. [ Webster 1913 Suppl. ]

20. An act of borrowing or stealing. [ Slang ] [ Webster 1913 Suppl. ]

21. Tallow; -- a plumber's term. [ Eng. ] [ Webster 1913 Suppl. ]


In touch (a) (Football), outside of bounds. T. Hughes. (b) in communication; communicating, once or repeatedly. --
To be in touch, (a) to be in contact, communication, or in sympathy. (b) to be aware of current events. --
To keep touch. (a) To be true or punctual to a promise or engagement [ Obs. ]; hence, to fulfill duly a function. [ 1913 Webster ] My mind and senses keep touch and time. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ] (b) To keep in contact; to maintain connection or sympathy; -- with with or of. Also
to keep in touch.
--
Touch and go, a phrase descriptive of a narrow escape. --
True as touch (i. e., touchstone), quite true. [ Obs. ]
[ 1913 Webster ]

Touchable

a. Capable of being touched; tangible. -- Touch"a*ble*ness, n. [1913 Webster]

Touchback

n. (Football) The act of touching the football down by a player behind his own goal line when it received its last impulse from an opponent; -- distinguished from safety touchdown. [ 1913 Webster ]

Touch-box

n. A box containing lighted tinder, formerly carried by soldiers who used matchlocks, to kindle the match. [ 1913 Webster ]

Touchdown

n. (Football) The act of touching the football down behind the opponents' goal; also the score (6 points) resulting from such a play. [ 1913 Webster ]


Safety touchdown. See under Safety.
[ 1913 Webster ]

Touchhole

n. The vent of a cannon or other firearm, by which fire is communicateed to the powder of the charge. [ 1913 Webster ]

Touchily

adv. In a touchy manner. [ 1913 Webster ]

Touchiness

n. The quality or state of being touchy; peevishness; irritability; irascibility. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't touch it, you fools!ไม่ได้สัมผัสมันคุณคนโง่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hynkel with all his power can never touch that.อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ เฮนเคิล ไม่มีใครแตะต้องได้ The Great Dictator (1940)
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ Pinocchio (1940)
I'm sure there will be no one there to touch you, madam.ดิฉันเเน่ใจค่ะว่าไม่มีใครสวยสู้คุณผู้หญิงได้ Rebecca (1940)
I can hardly touch my nose. Know what I mean?ฉันแทบจะไม่สามารถสัมผัสจมูกของฉัน รู้ว่าสิ่งที่ฉันหมายความว่าอย่างไร 12 Angry Men (1957)
You can reach out and almost touch the el tracks, right?คุณสามารถเข้าถึงและเกือบสัมผัสเอลแทร็คใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
I wouldn't touch you with a plastic one.ฉันจะได้สัมผัสคุณด้วยของพลาสติก คุณกำลังทำอะไรอยู่บนพื้น? Help! (1965)
So, get in touch with your authorities and send back the ring to this lady, who will then go happy to Kaili.ดังนั้นจะได้รับในการติดต่อกับ หน่วยงานของคุณ และส่งกลับแหวนผู้หญิงคนนี้, แล้วใครจะไปมีความสุขที่ ไคยีลี Help! (1965)
- You? - Never touch the stuff, I'm excused hair.ไม่เคยได้สัมผัสสิ่งที่ฉัน ฉัน กำลังขอผม How I Won the War (1967)
Now, whatever you do, don't touch that button.ตอนนี้สิ่งที่คุณทำ ไม่ได้สัมผัสปุ่มนี้ Yellow Submarine (1968)
-Has anyone been in touch with Luca?- มีใครได้รับในการติดต่อกับ Luca? The Godfather (1972)
If you touch my sister again, I'll kill you.ถ้าคุณสัมผัสน้องสาวของฉันอีกครั้งฉันจะฆ่าคุณ The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
touchA bear will not touch a dead body.
touchAll the guests were touched by her hospitality.
touchAll you have to do is touch the button.
touchAn airplane touched down on the runway.
touchAnd I was fourteen years old before I touched a piano for the first time.
touchAt last she could get in touch with her old friend.
touchBe sure to get in touch with me, if there is anything I can do for you.
touchCall me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.
touchCould you get in touch with him?
touchDespite having lazed around without having touched my work I'm frightened at heart that "Ooh-er, this time I might really not get done in time!?"
touchDoes anything touch your gums?
touchDo not touch the exhibits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกเนื้อต้องตัว(v) touch someone, Example: คำว่าลวนลามมักใช้ในการที่ชายถูกเนื้อต้องตัวหญิงในลักษณะที่ไม่สุภาพ, Thai Definition: แตะต้องหรือสัมผัสเนื้อตัว
แตะเบาๆ(v) touch lightly, See also: touch softly, Example: เมื่อเราใช้มือแตะเบาๆ ที่คอ เราจะรับรู้ว่ามีการสั่นสะเทือนขณะเปล่งเสียง, Thai Definition: สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงแผ่วเบา
สัมผัส(v) touch, Syn. จับต้อง, แตะ, แตะต้อง
รู้สึก(v) feel, See also: touch, Syn. รู้, Ant. ด้าน, ด้านชา, Example: ข้าพเจ้าทำทุกอย่างที่เคยทำกับเธอ แต่ไม่สามารถทำให้เธอรู้สึกและรับรู้ได้, Thai Definition: รู้ด้วยการสัมผัส, เกิดอาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ
ละเอียดอ่อน(adj) sensitive, See also: touchy, delicate, easily offended, easily upset, Example: ปัญหาโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมายเป็นปัญหาละเอียดอ่อน, Thai Definition: ที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ
จับเนื้อต้องตัว(v) touch, See also: caress, fondle, feel, stroke, pet, Syn. ถูกเนื้อต้องตัว, Example: เธอปล่อยให้เขาจับเนื้อต้องตัวอย่างไม่ถือสาเลยสักนิด, Thai Definition: อาการที่ใช้มือแตะต้องส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
พิมพ์สัมผัส(v) touch-type, Example: ฉันอยากพิมพ์สัมผัสได้เหมือนเธอจัง งานจะได้ไปเร็วมากขึ้น, Thai Definition: ใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้วดีดพิมพ์โดยไม่ต้องมองแป้นอักษร
มือเบา(v) handle gently, See also: touch lightly, touch tenderly, Ant. มือหนัก, Example: หมอคนนี้มือเบามาก ฉีดยาไม่เจ็บ, Thai Definition: อาการที่ใช้มือทำอะไรอย่างละมุนละไมหรือประณีตบรรจง
สะเทือนอารมณ์(v) touch, See also: be deeply moved, be touched, stir up one's feelings, Example: เขาเขียนนิยายเรื่องนี้ได้สะเทือนอารมณ์ผู้อ่านมาก, Thai Definition: อารมณ์หวั่นไหวอย่างแรงด้วยความทุกข์
อังฆาต(v) touch, See also: hit, strike, Thai Definition: กระทบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [ m ]
ชิด[chit] (x) EN: close ; near ; nearby ; touching  FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
โดน[dōn] (v) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch  FR: heurter ; frapper
ห้ามจับของ[hām jap khøng] (v, exp) FR: ne pas toucher ; ne pas toucher à la marchandise ; défense de toucher
ห้ามแตะต้อง[hām taetøng] (v, exp) EN: do not touch ! ; don't touch !  FR: défense de toucher !
หินฝนทอง[hin fon thøng] (n, exp) EN: touch stone ; Thai sweet
หีบบุหรี่[hīp burī] (n, exp) EN: cigarette casket  FR: cartouche de cigarettes [ f ] ; farde de cigarettes [ f ] (Belg.)
แจะ[jae] (v) EN: touch
ใจน้อย[jainøi] (adj) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish  FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
จับ[jap] (v) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
touch
touche
touchy
touched
touches
touches
touchet
touching
touchton
touchable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
touch
Touche
touchy
touched
touches
touchier
touchily
touching
touchable
touchdown

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感人[gǎn rén, ㄍㄢˇ ㄖㄣˊ,  ] touching; moving #6,906 [Add to Longdo]
动人[dòng rén, ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ,   /  ] touching; moving #7,465 [Add to Longdo]
触摸[chù mō, ㄔㄨˋ ㄇㄛ,   /  ] touch #9,982 [Add to Longdo]
缠绵[chán mián, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ,   /  綿] touching (emotions); lingering (illness) #16,007 [Add to Longdo]
触觉[chù jué, ㄔㄨˋ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] touch; sense of touch #30,660 [Add to Longdo]
触控板[chù kòng bǎn, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄅㄢˇ,    /   ] touchpad [Add to Longdo]
触控萤幕[chù kòng yíng mù, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ,     /    ] touch panel [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] TH: การเดินทางมาถึง  EN: arrival (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knopfdruck { m } | auf Knopfdruck; per Knopfdrucktouch of a button | at the touch of a button [Add to Longdo]
Kontaktschalter { m }touch sensitive switch [Add to Longdo]
Sensorbildschirm { m }; berührungsempfindlicher Bildschirmtouch screen [Add to Longdo]
Sensortaste { f }touch key [Add to Longdo]
Zehnfingersystem { n }touch system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] (n, vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) #502 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n, n-suf) (1) sign; indication; trace; touch; feeling; (n-pref) (2) somehow; for some reason; seeming to be #979 [Add to Longdo]
連絡(P);聯絡[れんらく, renraku] (vs, adj-no) (1) (See ご連絡) to contact; to get in touch; (n) (2) contacting; getting in touch; communication; call; message; (3) connection; coordination; junction; (adj-no) (4) intercalary; intercalaris; internuncial; (P) #1,171 [Add to Longdo]
統治[とうち(P);とうじ, touchi (P); touji] (n, vs, adj-no) rule; reign; government; governing; (P) #2,923 [Add to Longdo]
到着[とうちゃく, touchaku] (n, vs, adj-no) arrival; (P) #3,030 [Add to Longdo]
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) #3,573 [Add to Longdo]
触れ[ふれ, fure] (n) (1) proclamation; official notice; (2) touch; contact #3,749 [Add to Longdo]
接触[せっしょく, sesshoku] (n, vs, adj-no) touch; contact; (P) #4,455 [Add to Longdo]
当地[とうち, touchi] (n) this place (locality); here; (P) #5,768 [Add to Longdo]
着陸[ちゃくりく, chakuriku] (n, vs) landing; alighting; touch down; (P) #6,788 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
タッチスクリーン[たっちすくりーん, tacchisukuri-n] touch sensitive screen, touch screen [Add to Longdo]
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
接触画面[せっしょくがめん, sesshokugamen] touch sensitive screen, touch screen [Add to Longdo]
到着プロセス[とうちゃくプロセス, touchaku purosesu] arrival process [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] Ankunft [Add to Longdo]
統治[とうち, touchi] Herrschaft, Regierung [Add to Longdo]
統治[とうち, touchi] Herrschaft, Regierung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top