ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pyro

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pyro-, *pyro*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pyro(prf) ไฟ, See also: ความร้อน
pyron(n) ประตูเข้า, See also: ทางเข้า, Syn. span, entrance, door
pyromania(n) โรคจิตชอบลอบวางเพลิง
pyrotechnics(n) ศิลปะการทำดอกไม้ไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pyrochemical(ไพ' ระเคม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่อุณหภูมิสูง
pyrolic glandsทำหน้าที่ขับ pepsinogen และ mucin
pyrotechnics(ไพระเทค'นิคซฺ) n. ศิลปะการทำดอกไม้ไฟ, การแสดงดอกไม้ไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyrobitumenไพโรบิทูเมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyroclastic rock; volcanic clasticหินตะกอนภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyrogen; pyretogenสารก่อไข้ [ มีความหมายเหมือนกับ pyrectic ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenetic stage; stage of fervescence; stage, pyretogenicระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenic; febrifacient; febrific; pyretogenetic; pyretogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenous; pyretogenous-เกิดจากไข้, -เหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrolysisการสลายด้วยความร้อน [ มีความหมายเหมือนกับ thermolysis ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrolysisการแยกสลายด้วยความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pyromaniaโรคชอบจุดไฟ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrophobiaอาการกลัวไฟ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pyrochlore-Microliteไพโรคลอร์-ไมโครไลต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทยปกติหายาก อย่างไรก็ตามปรากฏพบร่วมกับ แร่ดีบุกในรางกู้แร่บริเวณจังหวัดภูเก็ตและพังงา ประโยชน์ - ถลุงเอาโลหะโคลัมเบียมและแทนทาลัม [สิ่งแวดล้อม]
Pyrogenไพโรเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pyrogensไพโรเจน [TU Subject Heading]
Pyrolusiteไพโรลูไซต์, Example: แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เลย ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี นราธิวาส ยะลาและสงขลา ประโยชน์ - สินแร่แมงกานีสที่สำคัญในการถลุงเหล็ก และใช้ทำโลหะผสม เช่น ผสมเหล็กเป็นเหล็กกล้าใช้ทำ เครื่องมือเครื่องจักร โครงสร้างเหล็กสร้างสะพาน ล้อรถและรางรถไฟ ผสมทองแดง สังกะสี อะลูมิเนียม ดีบุกและตะกั่ว ใช้เป็น oxidizer ในการผลิตคลอรีน โบรมีน และออกซิเจน เป็นตัวทำให้สีแห้ง เป็นตัวฟอกสีในอุตสาหกรรมแก้ว ใช้ทำแบตเตอรี่แห้ง แมงกานีส เป็นตัวทำให้เกิดสีในอิฐ เครื่องปั้นดินเผา และใช้ในการทำปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
Pyrolysisการแยกสลายด้วยความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pyrolysisการแยกสลายด้วยความร้อน [TU Subject Heading]
Pyrolysisไพโรไลซิส, Example: การกลั่นและการสลายตัวของสารอินทรีย์ในรูปของ แข็งที่อุณหภูมิ ประมาณ 370-870 องศาเซลเซียส ในภาวะไร้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Pyrolytic Incineratorเตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้, Example: เป็นเตาเผาที่แบ่งการเผาไหม้เป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรกจะควบคุม การเผาไหม้ในสภาพไร้ออกซิเจนที่อุณหภูมิประมาณ 450 องศาเซลเซียส และขั้นสุดท้าย เป็นแบบเผาไหม้ในสภาวะออกซิเจนมากเกินพอ ที่อุณหภูมิประมาณ 1, 000 - 2, 000 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Pyromorphiteไพโรมอร์ไฟต์, Example: แหล่ง - พบในแหล่งดีบุกชนิดแบบสัมผัสกับหินปูน แถบเหมืองปินเยาะ เหมืองถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา พบที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วที่สำคัญอันดับรองลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Pyrophylliteไพโรฟิลไลต์, Example: แหล่ง - พบที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก นครสวรรค์ กำแพงเพชร ประโยชน์ - เช่นเดียวกับทัลก์ แต่คุณภาพและราคาต่ำกว่า [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pyroclastic(adj) ประกอบด้วยหินแร่จากภูเขาไฟ

WordNet (3.0)
pyrocellulose(n) nitrocellulose containing less nitrogen than guncotton; used in making smokeless powder
Pyrocephalus(n) a genus of Tyrannidae, Syn. genus Pyrocephalus
pyrochemical(adj) of or relating to or produced by chemical reactions at high temperatures
pyroelectric(adj) relating to or exhibiting pyroelectricity, Syn. pyroelectrical
pyroelectricity(n) generation of an electric charge on certain crystals (such as tourmaline) as a result of a change in temperature
pyrogallic(adj) of or relating to pyrogallol
pyrogallol(n) a toxic white lustrous crystalline phenol used to treat certain skin diseases and as a photographic developer, Syn. pyrogallic acid
pyrogen(n) any substance characterized by its great flammability
pyrogen(n) any substance that can cause a rise in body temperature, Syn. pyrectic
pyrogenic(adj) produced by or producing fever, Syn. pyrogenous, pyrogenetic

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Pyro

n. (Photog.) Abbreviation of pyrogallic acid. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

Pyroacetic

a. [ Pyro- + acetic: cf. F. pyroacétique. ] (Chem.) Pertaining to, and designating, a substance (acetone) obtained by the distillation of the acetates. It is now called also pyroacetic ether, and formerly was called pyroacetic spirit. [ 1913 Webster ]

Pyroacid

n. [ Pyro- + acid. ] (Chem.) An acid obtained by sybjecting another acid to the action of heat. Cf. Pyro-. [ 1913 Webster ]

Pyroantimonate

n. (Chem.) A salt of pyroantimonic acid. [ 1913 Webster ]

Pyroantimonic

a. [ Pyro- + antimonic. ] (Chem.) Pertaining to, or designating, an acid of antimony analogous to pyrophosphoric acid. [ 1913 Webster ]

Pyroarsenate

n. (Chem.) A salt of pyroarsenic acid. [ 1913 Webster ]

Pyroarsenic

a. [ Pyro- + arsenic. ] (Chem.) Pertaining to or designating, an acid of arsenic analogous to pyrophosphoric acid. [ 1913 Webster ]

Pyroborate

n. (Chem.) A salt of pyroboric acid. [ 1913 Webster ]

Pyroboric

a. [ Pyro- + boric. ] (Chem.) Pertaining to derived from, or designating, an acid, H2B4O7 (called also tetraboric acid), which is the acid ingredient of ordinary borax, and is obtained by heating boric acid. [ 1913 Webster ]

Pyrocatechin

n. [ Pyro- + catechu. ] (Chem.) A white crystalline substance, C6H4(OH)2, of the phenol series, found in various plants; -- so called because first obtained by distillation of gum catechu. Called also catechol, oxyphenol. etc. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, why don't you show us your speed and get your pyro ass out of here.แกก็แสดงความเร็วไปเลยไป The Longest Yard (2005)
Pyro means "fire"...ไพโรแปลว่า ไฟ The Itch (2008)
And who's gonna handle the pyro, I'm not there?แล้วใครจะเป็นคนรับมือกับไพโร ตอนฉันไม่อยู่ Pilot (2008)
Hey, what happened with that pyro guy you were looking into?เกิดอะไรขึ้นกับหมทนั่นที่ชอบวางเพลิง ที่นายไปหามา Emotional Rescue (2009)
She's like a pyro in a room full of matches.หล่อนเหมือนกองเพลิงที่เต็มไปด้วยไม้ขีด Release Me (2009)
As I recall, he has a particular proclivity for pyro-technics.เท่าที่จำได้ เค้ามีความสามารถพิเศษ เรื่องเสกดอกไม้ไฟไม่ใช่เหรอ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
- Oi, Gavin, you pyro.- เฮ้ย กาวิน จะวางเพลิงรึไงวะ Attack the Block (2011)
What about the pyro-sonic? Is it loaded up and ready to go?แล้วไพโรโชนิค ขนขึ้นรถ พร้อมเดินทางแล้วไช่ไหม Occupation (2011)
With just ten pyro-sonics, we can strip half this continent.แค่ไพโรโซนิค 10 ลูก กวาดได้ครึ่งทวีปเลย Occupation (2011)
You say they've got some kind of a pyro-sonic charge.คุณว่า พวกเขามีระเบิด แบบว่า ไซโรโซนิค Occupation (2011)
Secure the pyro-sonic and let's get out of here.เอาไพโร-โซนิคมา และออกไปจากที่นี่ Occupation (2011)
It was like in X-Men 2, when Pyro left the X-Men to join Magneto's Brotherhood.มันเหมือนกับ ใน X-Men 2 ตอนที่ ไพโร ออกจาก X-Men ไปร่วมกับกลุ่มของแม็กนีโต้ Dynamic Duets (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pyroBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินตะกอนภูเขาไฟ[hintakøn phūkhaofai] (n, exp) EN: pyroclastic rock
คนวางเพลิง[khon wāng phloēng] (n, exp) EN: incendiary ; arsonist ; firebug  FR: incendiaire [ m ] ; pyromane [ m ] ; pétroleuse [ f ] (hist.)
ผู้วางเพลิง[phū wāngphloēng] (n, exp) EN: arsonist  FR: pyromane [ m ] ; incendiaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pyro
pyron
pyroxene
pyroxene
pyrotechnic
pyrotechnics

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pyrotechnic
pyrotechnics

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热电[rè diàn, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ,   /  ] pyroelectric; piezo-electric effect #22,624 [Add to Longdo]
辉石[huī shí, ㄏㄨㄟ ㄕˊ,   /  ] pyroxene (family of rock-forming minerals); augite #60,922 [Add to Longdo]
火山碎屑流[huǒ shān suì xiè liú, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄙㄨㄟˋ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧㄡˊ,     ] pyroclastic flow [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pyromane { m }pyromaniac [Add to Longdo]
Pyromanie { f }pyromania [Add to Longdo]
Pyrometer { n }; Strahlungsthermometer { n }pyrometer [Add to Longdo]
Pyrophobie { f }; Angst vor Feuerpyrophobia [Add to Longdo]
Pyrotechnik { f }; Feuerwerkstechnik { f }; Feuerwerkstechnologie { f }pyrotechnics [Add to Longdo]
pyrotechnisch { adj }pyrotechnic [Add to Longdo]
pyrotechnischpyrotechnical [Add to Longdo]
pyrotechnisch { adv }pyrotechnically [Add to Longdo]
pyrogen; fiebererzeugend { adj } [ med. ]pyrogenic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かき(P);カキ, kaki (P); kaki] (n) kaki; Japanese persimmon (Diospyros kaki); (P) #13,068 [Add to Longdo]
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish [Add to Longdo]
パーシモン[pa-shimon] (n) (See 柿・かき) persimmon (esp. American persimmon, Diospyros virginiana) [Add to Longdo]
パイロキネシス[pairokineshisu] (n) (See 念発火能力) pyrokinesisis [Add to Longdo]
パイロセラム[pairoseramu] (n) Pyroceram [Add to Longdo]
パイロメーター[pairome-ta-] (n) pyrometer [Add to Longdo]
ピロガロール[pirogaro-ru] (n) pyrogallol [Add to Longdo]
ピロリン酸;ピロ燐酸[ピロリンさん(ピロリン酸);ピロりんさん(ピロ燐酸), pirorin san ( pirorin san ); piro rinsan ( piro rin san )] (n) pyrophosphoric acid [Add to Longdo]
ピロリン酸塩;ピロ燐酸塩[ピロリンさんえん(ピロリン酸塩);ピロりんさんえん(ピロ燐酸塩), pirorin san'en ( pirorin san shio ); piro rinsan'en ( piro rin san shio )] (n) pyrophosphate [Add to Longdo]
臼状火山[きゅうじょうかざん, kyuujoukazan] (n) pyroclastic cone [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top