ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prognosis

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prognosis-, *prognosis*, prognosi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prognosis(n) การทำนายอาการโรค, Syn. forecast, prediction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prognosis(พรอกโน'ซิส) n. การทำนายอา-การโรค, การทำนาย, การคาดคะเน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prognosis๑. การพยากรณ์โรค๒. คำพยากรณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prognosisการพยากรณ์โรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you can see from that report, my prognosis isn't good.เหมือนที่เธอเห็นจากรายงานนั่น อาการของชั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Saw III (2006)
- I think the prognosis is good.-ผมว่าอาการไม่แย่เท่าไหร่ Inkheart (2008)
The doctor says it's a good prognosis for Mai Lin's daughter and husband.หมอบอกว่าอาการของ ลูกสาวและสามีเหมย หลิน ดีขึ้น Snakehead (2009)
Summary prognosis Exactly 90 secondsจะทำให้หมดสติประมาณ90 วินาที Sherlock Holmes (2009)
What's the prognosis on Craven?- แม้แต่ถ้านายได้ทำ ? -ใช่ แม้แต่ฉันได้ทำ Edge of Darkness (2010)
Prognosis ...เป็นสิ่งแสดงว่า Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
The prognosis is extremely pissed off!ผลออกมาน่าหงุดหงิดมาก Scream a Little Dream (2011)
They say his prognosis is good.พวกเขาบอกว่าอาการของเขาดีนะ Family Time (2012)
It's a fashion prognosis of disastrous proportion.โรคแฟชั่นของความหายนะ Dirty Rotten Scandals (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำนาย[kān thamnāi] (n) EN: prediction ; prognosis

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prognosis

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prognosis

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预后[yù hòu, ㄩˋ ㄏㄡˋ,   /  ] prognosis (esp. medical) #9,745 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorhersage { f } | Vorhersagen { pl }prognosis | prognoses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
予後[よご, yogo] (n, adj-no) prognosis; aftereffects; recuperation; convalescence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prognosis \Prog*no"sis\ (pr[o^]g*n[=o]"s[i^]s), n. [L., fr. Gr.
   pro`gnosis, fr. progignw`skein to know beforehand; pro`
   before + gignw`skein to know. See {Know}.] (Med.)
   The act or art of foretelling the course and termination of a
   disease; also, the outlook afforded by this act of judgment;
   as, the prognosis of hydrophobia is bad.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prognosis
   n 1: a prediction about how something (as the weather) will
      develop [syn: {prognosis}, {forecast}]
   2: a prediction of the course of a disease [syn: {prognosis},
     {prospect}, {medical prognosis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top