ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profound

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profound-, *profound*, profoun
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profound(adj) ลึก, Syn. fathomless, bottomless
profound(adj) ซึ่งคิดลึกซึ้ง, Syn. learned, recondite, Ant. superficial, shallow
profoundly(adv) อย่างสุดซึ้ง, See also: อย่างลึกซึ้ง, Syn. deeply extremely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profound(พระเฟาดฺ') adj. ลึกซึ้ง, ล้ำลึก, สุดซึ้ง, สนิท, แน่นแฟ้น, ถ้วนทั่ว, ต่ำ. n. ทะเลลึก, มหาสมุทร, ความลึก, ความล้ำลึก., See also: profoundness n., Syn. intense

English-Thai: Nontri Dictionary
profound(adj) สุดซึ้ง, เต็มที่, สนิท, แน่นแฟ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any thought profound That I might expoundความคิดึลกซึ้งใด ๆที่ฉันอาจมีให้ The Little Prince (1974)
It was a profound pleasure when she closed her eyes for the last timeมันคือความยินดีลึกซึ้งเมื่อ she closed ตาของเธอ .สำหรับเวลาล่าสุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
As he said that, he gave a profound sighเพราะเขาบอกว่าสิ่งสิ่งนั่น, เขา gave a sigh ลึกซึ้ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-That's very profound.ความหมายลึก้ซึงมาก Oh, God! (1977)
You're talking about a profound transition from the mechanical to the biological.คุณกำลังพูดถึง... การเปลี่ยนแปลงที่ลึกชึ้งจากเครื่องกล ไปสู่ชีวะภาพ Bicentennial Man (1999)
And, while some of these will be very subtle and wonderful, and nuanced, and shaded others will be profoundly intense and difficult to tolerate.บางครั้งก็ชับช้อนยากที่จะอธิบาย แสนวิเศษ หรือแตกต่างกันเล็กน้อย บางครั้งก็จะ... Bicentennial Man (1999)
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์ The Matrix Reloaded (2003)
These past few weeks have left us all with a profound sense of humility in the face of nature's destructive power.เราได้บทเรียนจาก 2-3 สัปดาห์ที่แผ่นมา... ...เราไม่อาจต่อกลอนกับมหันตภัยธรรมชาติ The Day After Tomorrow (2004)
After much profound brain things inside my head, หลังจากมาคิดดูแล้ว ในสมองชั้นบอกว่า Madagascar (2005)
-Aah, you danced with such profound fury.เธอแสดงอารมณ์ได้สมบทบาทมาก ขอบคุณมากค่ะ Memoirs of a Geisha (2005)
It was at that moment that something very profound happened to me.ในตอนนั้นเองมีบางอย่าง ลึกๆ เกิดขึ้นกับผม Cashback (2006)
So if it takes 10, 000 generations to reach two billion and then in one human lifetime, ours, it goes from two billion to nine billion, something profoundly different's going on right now.ดังนั้น ถ้าใช้เวลา 10, 000 ชั่วอายุคนในการไปถึง 2 พันล้าน และแล้วภายในชั่วอายุคนเดียวของเรา จาก 2 พันล้านไปเป็น 9 พันล้าน An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profoundEach episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.
profoundHe is a man of profound knowledge.
profoundHe is a man with profound learning.
profoundI feel profound sympathy for the victims.
profoundI felt profound reverence for the courageous mother.
profoundI was profoundly disturbed by this news.
profoundPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
profoundThat child fell into a profound sleep.
profoundThat made a profound impression on me.
profoundThe audience was impressed by his profound lecture.
profoundThe exhibition offers profound insights into ancient civilization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงกึ๋น(adv) profoundly, See also: deeply, Syn. ลึกซึ้ง, Example: ในวงการพนันบอลบ้านเรานั้นหากวิเคราะห์อย่างถึงกึ๋นแล้วโต๊ะบอลแทบจะไม่ต้องรับความเสี่ยงในการรับพนันบอล, Thai Definition: ลึกซึ้งจนหนำใจ
อย่างลึกซึ้ง(adv) deeply, See also: profoundly, Syn. อย่างถ่องแท้, Ant. อย่างผิวเผิน, Example: สังคมไทยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
ลึก(adv) deeply, See also: profoundly, reconditely, Syn. ลึกซึ้ง, ลุ่มลึก, Ant. ตื้น, Example: เมื่อคิดไปให้ลึกแล้วจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย, Thai Definition: หยั่งรู้ได้ยาก
ลึกซึ้ง(adv) profoundly, See also: deeply, reconditely, Example: เราคงไม่ต้องพิจารณาอะไรกันให้ลึกซึ้งนัก, Thai Definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ลึกซึ้ง(adj) profound, See also: deep, abstruse, recondite, wise, Example: ความเข้าใจภาษาของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยปัจจุบันจะทำได้, Thai Definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ซึ้ง(adv) profoundly, See also: deeply, Example: เธอมองซึ้งเข้าไปในหัวใจของเขา, Thai Definition: ลึกมากจนยากที่จะหยั่งรู้ได้
กินใจ(adj) impressive, See also: profound, forcible, deep, Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, Example: นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องกินใจผมที่สุด
กินลึก(adj) profound, See also: fathom, unfathomable, recondite, Example: การคบกับคนกินลึกต้องระวังตัวให้มาก, Thai Definition: ที่มีเล่ห์เหลี่ยมลึกซึ้ง
ความลุ่มลึก(n) profoundness, See also: depth, Example: การเขียนเชิงบันทึกนั้นผู้เขียนต้องมีความลุ่มลึกทางอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความลุ่มลึก[khwām lum leuk] (n, exp) EN: profoundness
ลึก[leuk] (adj) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse  FR: profond
ลึก[leuk] (adv) EN: deeply ; profoundly ; reconditely  FR: profondément
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant
ลึกซึ้ง[leukseung] (adv) EN: profoundly ; deeply ; reconditely
ซึ้ง[seung] (adj) EN: deep ; profound  FR: profond ; pénétrant
สุขุม[sukhum] (adj) EN: wise ; prudent ; profound  FR: avisé ; prudent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
profound
profoundly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profound
profoundly

WordNet (3.0)
profound(adj) showing intellectual penetration or emotional depth, Ant. superficial
profound(adj) of the greatest intensity; complete
profound(adj) coming from deep within one
profound(adj) situated at or extending to great depth; too deep to have been sounded or plumbed; ; -Thomas Gray, Syn. unsounded, unfathomed, unplumbed
profoundly(adv) to a great depth psychologically, Syn. deeply
profoundness(n) extremeness of degree
fundamental(adj) far-reaching and thoroughgoing in effect especially on the nature of something, Syn. profound
heavy(adj) (of sleep) deep and complete, Syn. sound, wakeless, profound

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Profound

a. [ F. profond, L. profundus; pro before, forward + fundus the bottom. See Found to establish, Bottom lowest part. ] 1. Descending far below the surface; opening or reaching to a great depth; deep. “A gulf profound.” Milton. [ 1913 Webster ]

2. Intellectually deep; entering far into subjects; reaching to the bottom of a matter, or of a branch of learning; thorough; as, a profound investigation or treatise; a profound scholar; profound wisdom. [ 1913 Webster ]

3. Characterized by intensity; deeply felt; pervading; overmastering; far-reaching; strongly impressed; as, a profound sleep. “Profound sciatica.” Shak. [ 1913 Webster ]

Of the profound corruption of this class there can be no doubt. Milman. [ 1913 Webster ]

4. Bending low, exhibiting or expressing deep humility; lowly; submissive; as, a profound bow. [ 1913 Webster ]

What humble gestures! What profound reverence! Duppa. [ 1913 Webster ]

Profound

n. 1. The deep; the sea; the ocean. [ 1913 Webster ]

God in the fathomless profound
Hath all this choice commanders drowned. Sandys. [ 1913 Webster ]

2. An abyss. Milton. [ 1913 Webster ]

Profound

v. t. To cause to sink deeply; to cause to dive or penetrate far down. [ Obs. ] Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Profound

v. i. To dive deeply; to penetrate. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Profoundly

adv. In a profound manner. [ 1913 Webster ]

Why sigh you so profoundly? Shak. [ 1913 Webster ]

Profoundness

n. The quality or state of being profound; profundity; depth. Hooker. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深刻[shēn kè, ㄕㄣ ㄎㄜˋ,  ] profound; deep; deep-going #2,356 [Add to Longdo]
奥秘[ào mì, ㄠˋ ㄇㄧˋ,   /  ] profound; deep; a mystery #19,961 [Add to Longdo]
玄机[xuán jī, ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧ,   /  ] profound theory (in Daoism and Buddhism); mysterious principles #22,158 [Add to Longdo]
高深[gāo shēn, ㄍㄠ ㄕㄣ,  ] profound #24,371 [Add to Longdo]
深奥[shēn ào, ㄕㄣ ㄠˋ,   /  ] profound; abstruse; recondite; profoundly #25,904 [Add to Longdo]
高深莫测[gāo shēn mò cè, ㄍㄠ ㄕㄣ ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ,     /    ] profound mystery #49,638 [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] profound; remote #57,582 [Add to Longdo]
金兰[jīn lán, ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ,   /  ] profound friendship; sworn brotherhood #57,711 [Add to Longdo]
玄理[xuán lǐ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄧˇ,  ] profound theory; philosophical theory of Wei and Jin 玄學|玄学 sect #132,339 [Add to Longdo]
玄远[xuán yuǎn, ㄒㄩㄢˊ ㄩㄢˇ,   /  ] profound; abstruse mystery #326,174 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fundierte Branchenkenntnisseprofound knowledge of the trade [Add to Longdo]
tiefsinnig { adj } | tiefsinniger | am tiefsinnigstenprofound | more profound | most profound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
深い[ふかい, fukai] (adj-i) deep; profound; thick; close; (P) #4,254 [Add to Longdo]
禅(P);禪(oK)[ぜん, zen] (n) (1) { Buddh } dhyana (profound meditation); (2) (abbr) (See 禅宗) Zen (Buddhism); (P) #7,052 [Add to Longdo]
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv, adv-to, vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
ドツボ;どつぼ[dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness [Add to Longdo]
意味深[いみしん, imishin] (adj-na) (sl) (See 意味深長) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
意味深長;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na, n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
奥深い;奥ぶかい[おくふかい(奥深い);おくぶかい, okufukai ( okufukai ); okubukai] (adj-i) profound; deep [Add to Longdo]
該博な知識[がいはくなちしき, gaihakunachishiki] (n) profound knowledge [Add to Longdo]
感得[かんとく, kantoku] (n, vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something [Add to Longdo]
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp, v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top