ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

principal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -principal-, *principal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
principal(n) ผู้มอบฉันทะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
principal(adj) สำคัญมากกว่าอย่างอื่น, See also: เป็นส่วนใหญ่, Syn. first, foremost, highest, Ant. unimportant
principal(n) ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด, Syn. chief
principal(n) ตัวเอกในละคร
principal(n) ต้นทุน, See also: เงินก้อนใหญ่
principally(adv) อย่างสำคัญที่สุด, Syn. supremely, superlatively, mainly
principality(n) ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าชาย, Syn. realm, country

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก, อันดับหนึ่ง, สำคัญที่สุด, หัวหน้า, ตัวการ, รายใหญ่, เงินต้น, ทุน. n. หัวหน้า, ผู้อำนวยการ, ครูใหญ่, อธิการบดี, ประธาน, เงินต้น, ต้นทุน, ผู้ว่าอ้าง, ตัวการสำคัญ, โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ , รัฐนคร, ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) , ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา
principally(พริน'ซีเพิลลี) adv. โดยส่วนใหญ่, โดยสำคัญ, Syn. chiefly

English-Thai: Nontri Dictionary
principal(adj) สำคัญ, เป็นส่วนใหญ่, รายใหญ่
principal(n) ครูใหญ่, หัวหน้า, ต้นทุน, อาจารย์ใหญ่, ตัวการ, ผู้ว่าจ้าง
principality(n) รัฐที่มีเจ้าครอง, อาณาเขต
principally(adv) ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principal๑. มุขสำคัญ๒. เงินต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principalตัวการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
principal๑. ตัวการ๒. เงินต้น, ต้นเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principal axisแกนมุขสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principal branchกิ่งมุขสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principal cause of deathสาเหตุสำคัญของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
principal debtorลูกหนี้ชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principal earnerผู้เป็นหลักในการหาเลี้ยง, ผู้มีรายได้หลัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
principal normalแนวฉากมุขสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principal officeสำนักงานใหญ่, สำนักงานแห่งใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
principalตัวการ
principal Buddha image(n) พระประธาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Principal.ผอ. Gokusen: The Movie (2009)
Give me the principals' names again.ให้ฉันชื่อผู้ว่าจ้างอีกครั้ง Pulp Fiction (1994)
The principal wants a word with you.ครูมีเรื่องสำคัญ อยากจะบอกกับเธอ Wild Reeds (1994)
The principal couldn't help?ครูใหญ่ช่วยไม่ได้เหรอ? Wild Reeds (1994)
I can't believe I have to see your principal after the first day.ไม่อยากเชื่อเลยว่าถูกครูใหญ่เชิญ ทั้ง ๆที่ไปโรงเรียนวันแรก Jumanji (1995)
He was very fond of flying fish, as they were his principal friends in the ocean.เขาเป็นคนรักที่ดีของปลาบิน ขณะที่มัน เป็นเพื่อนเขาหลักในมหาสมุทร The Old Man and the Sea (1958)
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา Oh, God! (1977)
But the British keep trying to break us up into religions, principalities, provinces.แต่พวกอังกฤษพยายามเบนให้เป็น เรื่องของศาสนา อาณาจักร และเรื่องภูมิภาค Gandhi (1982)
For a midwife it's a must, for a principal it's not.สำหรับผดุงครรภ์ก็เป็นสิ่ง- ที่จำเป็นสำหรับหลักก็ไม่ได้ Idemo dalje (1982)
So is the principal, Bozur Popovic.เช่นเดียวกับ Bozur Popovic Idemo dalje (1982)
It's principally bones and beaks.มันเป็นหลักกระดูกและจะงอยปาก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Principal John Wiggins.อาจารย์ใหญ่ จอห์น วิกกินส์ Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
principalAmong those present was our principal.
principalA new principal is administering the school.
principalChicago is the principal city of the Middle West.
principalHe dislikes the principal.
principalHe has just become a principal.
principalHe is the principal of the high school.
principalHe said that their principal would go there the next day.
principalI bet he is our principal.
principalI felt ill at ease in the presence of the principal.
principalI have lost both principal and interest.
principalI met the principal himself.
principalI spoke to the principal himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนญ.(n) principal business office; head office, Syn. สำนักงานใหญ่
อาจารย์ใหญ่(n) headmaster, See also: principal, Syn. ครูใหญ่, Count Unit: คน
ประธาน(adj) principal, See also: main, chief, Syn. สำคัญ, Thai Definition: ที่เป็นหลักสำคัญ
ชูโรง(n) leading actor/actress, See also: principal actor/actress, Syn. ตัวสำคัญ, ตัวชูโรง, Example: เธอเล่นเป็นตัวชูโรงในละครเวทีเรื่องนี้, Thai Definition: ตัวแสดงที่ทำให้คณะดีขึ้น
ต้นเงิน(n) principal, See also: capital, Syn. เงินต้น, ต้น, Example: ยอดต้นเงินที่เขาปล่อยกู้กินดอกเป็นจำนวนหลายแสนบาท, Thai Definition: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย
ต้นทุน(n) capital, See also: principal, asset, cost, Syn. ทุน, เงินลงทุน, ทุนเดิม, Example: ต้นทุนของการทำสมุด 1 เล่ม เท่ากับ 13 บาท, Thai Definition: ทุนเดิมสำหรับทำกิจการค้าเป็นต้น
แม่ลาย(n) motif, See also: principal decorative design, primary pattern, Thai Definition: ลายตอนที่เป็นประธานมีซ้ำๆ กันเป็นแถวไป
โมกข์(n) leader, See also: principal, Syn. หัวหน้า, ประธาน
หลัก(n) principal, See also: main, chief, major, Example: จิตวิเคราะห์หมายถึง วิธีการรักษาที่เน้นวิธีหลักคือการปล่อยให้คนไข้ได้พูดอย่างอิสระ, Thai Definition: ส่วนที่สำคัญ
หลัก(adj) main, See also: principal, major, chief, essential, Syn. สำคัญ, Example: บทบาทของจอภาพเป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [ m ] ; proviseur [ m ] ; principal [ m ] ; directeur d'école [ m ]
ได้[dāi = dai] (v) EN: [ auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense ]  FR: [ verbe auxiliaire servant à former le passé ]
เอก[ēk] (x) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star  FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
เอก-[ēkka-] (pref, (adj)) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary
ครูใหญ่[khrū yai] (n, exp) EN: headmaster ; headmaster in school  FR: directeur d'école [ m ] ; principal [ m ]
กลุ่มใหญ่[klum yai] (n, exp) FR: groupe principal [ m ] ; groupe majeur [ m ]
หลัก[lak] (adj) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief  FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
เมือง[meūang] (n) EN: country ; nation ; state ; principality  FR: pays [ m ] ; nation [ f ] ; État [ m ]
เมืองใหญ่[meūang yai] (n, exp) EN: city ; big city  FR: grande ville [ f ] ; ville principale [ f ] ; métropole [ f ]
มือขวา[meūkhwā] (n) EN: right-hand man ; valuable assistant  FR: bras droit [ m ] ; principal assistant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
principal
principals
principal's
principally
principality
principalities

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principal
principals
principally
principality
principalities

WordNet (3.0)
principal(n) the original amount of a debt on which interest is calculated
principal(n) the educator who has executive authority for a school, Syn. head, school principal, head teacher
principal(n) capital as contrasted with the income derived from it, Syn. corpus, principal sum
principal(n) (criminal law) any person involved in a criminal offense, regardless of whether the person profits from such involvement
principal(n) the major party to a financial transaction at a stock exchange; buys and sells for his own account, Syn. dealer
principality(n) territory ruled by a prince, Syn. princedom
principalship(n) the post of principal
chief(adj) most important element, Syn. principal, primary, main, master
star(n) an actor who plays a principal role, Syn. principal, lead

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Principal

a. [ F., from L. principalis. See Prince. ] 1. Highest in rank, authority, character, importance, or degree; most considerable or important; chief; main; as, the principal officers of a Government; the principal men of a state; the principal productions of a country; the principal arguments in a case. [ 1913 Webster ]

Wisdom is the principal thing. Prov. iv. 7. [ 1913 Webster ]

2. Of or pertaining to a prince; princely. [ A Latinism ] [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]


Principal axis. See Axis of a curve, under Axis. --
Principal axes of a quadric (Geom.), three lines in which the principal planes of the solid intersect two and two, as in an ellipsoid. --
Principal challenge. (Law) See under Challenge. --
Principal plane. See Plane of projection (a), under Plane. --
Principal of a quadric (Geom.), three planes each of which is at right angles to the other two, and bisects all chords of the quadric perpendicular to the plane, as in an ellipsoid. --
Principal point (Persp.), the projection of the point of sight upon the plane of projection. --
Principal ray (Persp.), the line drawn through the point of sight perpendicular to the perspective plane. --
Principal section (Crystallog.), a plane passing through the optical axis of a crystal.
[ 1913 Webster ]

Principal

n. 1. A leader, chief, or head; one who takes the lead; one who acts independently, or who has controlling authority or influence; as, the principal of a faction, a school, a firm, etc.; -- distinguished from a subordinate, abettor, auxiliary, or assistant. [ 1913 Webster ]

2. Hence: (Law) (a) The chief actor in a crime, or an abettor who is present at it, -- as distinguished from an accessory. (b) A chief obligor, promisor, or debtor, -- as distinguished from a surety. (c) One who employs another to act for him, -- as distinguished from an agent. Wharton. Bouvier. Burrill. [ 1913 Webster ]

3. A thing of chief or prime importance; something fundamental or especially conspicuous. Specifically: (a) (Com.) A capital sum of money, placed out at interest, due as a debt or used as a fund; -- so called in distinction from interest or profit. (b) (Arch. & Engin.) The construction which gives shape and strength to a roof, -- generally a truss of timber or iron, but there are roofs with stone principals. Also, loosely, the most important member of a piece of framing. (c) (Mus.) In English organs the chief open metallic stop, an octave above the open diapason. On the manual it is four feet long, on the pedal eight feet. In Germany this term corresponds to the English open diapason. (d) (O. Eng. Law) A heirloom; a mortuary. Cowell. (e) pl. The first two long feathers of a hawk's wing. Spenser. J. H. Walsh. (f) One of turrets or pinnacles of waxwork and tapers with which the posts and center of a funeral hearse were formerly crowned. Oxf. Gloss. (g) A principal or essential point or rule; a principle. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Principality

n.; pl. Principalities [ L. principalitas preëminence, excellence: cf. F. principalité, principauté. See Principal. ] 1. Sovereignty; supreme power; hence, superiority; predominance; high, or the highest, station. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

Your principalities shall come down, even the crown of your glory. Jer. xiii. 18. [ 1913 Webster ]

The prerogative and principality above everything else. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

2. A prince; one invested with sovereignty. “Next upstood Nisroch, of principalities the prime.” Milton. [ 1913 Webster ]

3. The territory or jurisdiction of a prince; or the country which gives title to a prince; as, the principality of Wales. [ 1913 Webster ]

Principally

adv. In a principal manner; primarily; above all; chiefly; mainly. [ 1913 Webster ]

Principalness

n. The quality of being principal. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主法向量[zhǔ fǎ xiàng liàng, ㄓㄨˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ,    ] principal normal vector (to a space curve) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachgesims { n }principal cornice [Add to Longdo]
Hauptachse { f } [ math. ]principal axis [Add to Longdo]
Hauptachsentheorem { n } [ math. ]principal axis theorem [Add to Longdo]
Hauptaktionär { m }principal shareholder [Add to Longdo]
Hauptanspruch { m }principal claim [Add to Longdo]
Hauptdehnung { f }principal strain [Add to Longdo]
Haupterbe { m }principal heir [Add to Longdo]
Hauptmahlzeit { f }principal meal [Add to Longdo]
Hauptschwingungsformen { pl }principal modes of vibration [Add to Longdo]
Hauptspannung { f }principal stress [Add to Longdo]
Haupttäter { m }principal offender [Add to Longdo]
Hauptthema { n } [ mus. ]principal theme [Add to Longdo]
Hauptträgheitsmoment { n }principal moment of inertia [Add to Longdo]
Kernstück { n }principal item [Add to Longdo]
Normalspannung { f }principal stress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
主(P);重[おも, omo] (adj-na, n) (1) (See 主な, 主に) chief; main; principal; important; (2) (abbr) (usu. written as オモ) (See 重あど) main secondary or supporting role (in kyogen); (P) #295 [Add to Longdo]
主要[しゅよう, shuyou] (adj-na, n) chief; main; principal; major; (P) #780 [Add to Longdo]
重要[じゅうよう, juuyou] (adj-na, n) important; momentous; essential; principal; major; (P) #861 [Add to Longdo]
代理[だいり, dairi] (n, vs, adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P) #3,134 [Add to Longdo]
校長[こうちょう, kouchou] (n) principal; headmaster; (P) #3,820 [Add to Longdo]
公国[こうこく, koukoku] (n) dukedom; duchy; principality #5,338 [Add to Longdo]
本尊[ほんぞん, honzon] (n) (1) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) (See 御本尊) the man himself; the person at the heart of the matter; (P) #7,184 [Add to Longdo]
主たる[しゅたる, shutaru] (adj-pn) main; principal; major; (P) #14,284 [Add to Longdo]
専業[せんぎょう, sengyou] (n) special occupation; principal occupation; specialty; monopoly; (P) #16,074 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
主成分分析[しゅせいぶんぶんせき, shuseibunbunseki] principal component analysis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top