ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevent

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevent-, *prevent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevent(vt) ขัดขวาง, See also: กัน, กีดขวาง, Syn. preclude, forestall
prevented(adj) ซึ่งกีดขวาง, Syn. obviated, stopped
prevention(n) การป้องกัน, See also: การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน, Syn. stoppage, arresting
preventive(adj) เกี่ยวกับการป้องกันโรค, See also: ซึ่งป้องกัน, Syn. precautionary, defensive
preventive(n) ยาป้องกัน, See also: สิ่งป้องกัน, มาตรการป้องกัน
prevent from(phrv) งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, Syn. hinder from, keep from
preventative(n) การป้องกัน, Syn. safeguard, protection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prevent(พรีเวนทฺ') vt., vi. ป้องกัน, ขัดขวาง, ไปก่อน, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า, เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert, forestall
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน, การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน
preventive(พรีเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการป้องกันโรค, ซึ่งป้องกัน. n. ยาป้องกัน, สิ่งป้องกัน, มาตรการป้องกัน., See also: preventiveness n., Syn. preventative
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
prevent(vt) ป้องกัน, ขัดขวาง, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า
preventable(adj) สามารถป้องกันได้
prevention(n) การป้องกัน, การขัดขวาง, การกัน, การยับยั้ง, อุปสรรค
preventive(adj) เป็นการป้องกัน
preventive(n) เครื่องป้องกัน, มาตรการป้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preventป้องกัน, ปัดป้อง, กีดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventionการป้องกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive-ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventive-ป้องกัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive checkการยับยั้งโดยการป้องกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
preventive detentionการคุมขังเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive justiceมาตรการป้องกันการกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาแบบป้องกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preventionการป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ , การป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ--ไทย--การป้องกัน ไก่--โรค--การป้องกัน [TU Subject Heading]
Prevention and controlการป้องกันและควบคุม [TU Subject Heading]
preventive actionมาตรการป้องกัน [การทูต]
Preventive dentistryทันตกรรมป้องกัน [TU Subject Heading]
Preventive detentionการกักขังผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]
Preventive health servicesบริการเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]
Preventive inoculationการให้เชื้อป้องกัน [TU Subject Heading]
preventive maintenancepreventive maintenance, การบำรุงรักษาแบบป้องกัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ? In the Name of the Father (1993)
You're being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังถูกจัดขึ้น ภายใต้การป้องกันการก่อการร้ายพร? In the Name of the Father (1993)
You're all being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้ ตามพระราชบัญญัติ? In the Name of the Father (1993)
These people were arrested two days... after the Prevention of Terrorism Act was introduced.คนเหล่านี้ถูกจับกุม สองวัน ... หลังจากที่การป้องกัน ของพระราชบัญญัติการก่อการร้าย? In the Name of the Father (1993)
The other New York families will go along with anything to prevent war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กจะไปพร้อมกับสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม The Godfather (1972)
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
And I prevented you from telling me your real name because I didn't want any of you to use any name other than your pseudonym.และฉันไม่ให้คุณบอกชื่อจริงของคุณ เพราะผมไม่ได้ต้องการให้คุณใช้ชื่ออื่น ที่ไม่ใช่นามแฝงของคุณ Clue (1985)
- To discover the truth, there's no way we could prevent him.เราปิดกั้นเขาไม่ได้แน่ The Truman Show (1998)
You couldn't have prevented your brother's death, Your Majesty.มัน อยู่ใน ขวดแล้ว Anna and the King (1999)
We're gonna prevent any substantial atrophy of your good leg with this... and it works your quadriceps.เครื่องกายภาพจะป้องกันไม่ให้คุณขาลีบ มันจะช่วยบริหารกล้ามเนึ้อต้นขา Unbreakable (2000)
It prevents atrophy by-มันป้องกันกล้ามเนึ้อลีบโดย... Unbreakable (2000)
And how are you going to prevent her from speaking?How will you prevent her from speaking? Maid in Manhattan (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preventA bad cold prevented her from attending the class.
preventActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
preventA heavy rain prevented me from going.
preventAir pollution prevents some plants from growing well.
preventAn ounce of prevention is worth a pound of cure.
preventA prompt action prevents troubles in the future.
preventAre we able to prevent disease?
preventA slight cold prevented me from going to Ibusuki with my family.
preventA storm prevented the plane from taking off.
preventA sudden illness prevented him from going there.
preventA sudden illness prevented me from going to the station to meet him.
preventA typhoon prevented us from going on our trip to Okinawa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรการป้องกัน(n) defensive measure, See also: preventive measure, Syn. วิธีการป้องกัน, Example: คณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน เท่าที่คิดว่าน่าจะรอบคอบและเป็นผลดีที่สุด, Count Unit: มาตรการ, Thai Definition: แนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนา
การป้องกัน(n) prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai Definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
เกียดกัน(v) prevent, See also: divert, sidetrack, turn away, obstruct, bar, Syn. กัน, กั้น, กีดกั้น, กีดกัน, Example: ทหารสหรัฐจะคงอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางเป็นระยะยาวเพื่อเกียดกันอำนาจอิทธิพลโซเวียต, Thai Definition: กันไม่ให้ทำโดยสะดวก
กันกระแทก(v) prevent something from bumping, Example: ผมนำหนังสือพิมพ์รองกล่องใส่ไข่ไก่เพื่อกันกระแทก
บำบัด(v) prevent, See also: avert, Syn. ขับไล่, ขจัด
การกัน(n) prevention, Syn. การป้องกัน, Example: เพื่อเป็นการกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เราควรจะสร้างฐานที่แข็งแรง
การกีดกัน(n) obstruction, See also: prevention, exclusion, Syn. การขัดขวาง, Example: การกีดกันความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้ทั้งสองพร้อมใจกันจบชีวิต
กัน(v) keep out, See also: prevent, set aside, resist, obstruct, Syn. กั้น, รั้ง, ขัดขวาง, Ant. ปล่อย, Example: ตำรวจกันไทยมุงออกไปจากสถานที่เกิดเหตุ
หวงก้าง(v) treasure zealously, See also: prevent others from enjoying something that does not belong to himself, be possessive, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขาเขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai Definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
กัน[kan] (v) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist  FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[kān bamrungraksā pheūa pǿngkan] (n, exp) EN: preventive maintenance: (PM)
การกีดกัน[kān kītkān] (n) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation  FR: barrière [ f ]
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [ f ] ; défense [ f ] ; sauvegarde [ f ] ; prévention [ f ]
การป้องกัน อัคคีภัย[kān pǿngkan akkhīphai] (n, exp) EN: fire prevention
การป้องกันโรค[kān pǿngkan rōk] (n, exp) EN: prevention of disease ; prophylaxis  FR: prophylaxie [ f ]
การป้องกันอุบัติเหตุ[kān pǿngkan ubattihēt = kān pǿngkan ubatthēt] (n, exp) EN: accident prevention  FR: prévention des accidents [ f ]
ขัด[khat] (v) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock  FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[khatkheūn] (v) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder  FR: contrevenir ; désobéir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prevent
prevent
prevents
prevents
prevented
prevented
prevented
preventing
preventing
preventing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevent
prevents
prevented
preventing
prevention
preventive
preventable
preventative
preventatives

WordNet (3.0)
prevent(v) keep from happening or arising; make impossible, Syn. forbid, forestall, foreclose, preclude
prevent(v) stop (someone or something) from doing something or being in a certain state, Syn. keep, Ant. let
preventable(adj) capable of being prevented; - A.L.Guerard, Ant. unpreventable
prevention(n) the act of preventing, Syn. bar
preventive(n) remedy that prevents or slows the course of an illness or disease, Syn. prophylactic, preventative
preventive(adj) preventing or contributing to the prevention of disease, Syn. prophylactic, preventative
preventive(adj) tending to prevent or hinder, Syn. preventative, Ant. permissive

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Prevent

v. i. To come before the usual time. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Strawberries . . . will prevent and come early. Bacon. [ 1913 Webster ]

Prevent

v. t. [ imp. & p. p. Prevented; p. pr. & vb. n. Preventing. ] [ L. praevenire, praeventum; prae before + venire to come. See Come. ] 1. To go before; to precede; hence, to go before as a guide; to direct. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

We which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 1 Thess. iv. 15. [ 1913 Webster ]

We pray thee that thy grace may always prevent and follow us. Bk. of Common Prayer. [ 1913 Webster ]

Then had I come, preventing Sheba's queen. Prior. [ 1913 Webster ]

2. To be beforehand with; to anticipate. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Their ready guilt preventing thy commands. Pope. [ 1913 Webster ]

3. To intercept; to hinder; to frustrate; to stop; to thwart. “This vile purpose to prevent.” Shak. [ 1913 Webster ]

Perhaps forestalling night prevented them. Milton. [ 1913 Webster ]

Preventability

n. The quality or state of being preventable. [ 1913 Webster ]

Preventable

a. Capable of being prevented or hindered; as, preventable diseases. [ 1913 Webster ]

Preventative

n. That which prevents; -- incorrectly used instead of preventive. [ 1913 Webster ]

Preventer

n. 1. One who goes before; one who forestalls or anticipates another. [ Obs. ] Bacon. [ 1913 Webster ]

2. One who prevents or obstructs; a hinderer; that which hinders; as, a preventer of evils or of disease. [ 1913 Webster ]

3. (Naut.) An auxiliary rope to strengthen a mast. [ 1913 Webster ]


Preventer bolts, or
Preventer plates
(Naut.), fixtures connected with preventers to reënforce other rigging. --
Preventer stay. (Naut.) Same as Preventer, 3.
[ 1913 Webster ]

Preventingly

adv. So as to prevent or hinder. [ 1913 Webster ]

Prevention

n. [ Cf. F. prévention. ] 1. The act of going, or state of being, before. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The greater the distance, the greater the prevention. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. Anticipation; esp., anticipation of needs or wishes; hence, precaution; forethought. [ Obs. ] Hammond. Shak. [ 1913 Webster ]

3. The act of preventing or hindering; obstruction of action, access, or approach; thwarting. South. [ 1913 Webster ]

Casca, be sudden, for we fear prevention. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Prejudice; prepossession. [ A Gallicism ] Dryden. [ 1913 Webster ]

Preventional

a. Tending to prevent. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Preventive

n. That which prevents, hinders, or obstructs; that which intercepts access; in medicine, something to prevent disease; a prophylactic. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
防止[ぼうし, boushi] (n, vs) prevention; check; (P) #3,186 [Add to Longdo]
防ぐ(P);禦ぐ;拒ぐ[ふせぐ, fusegu] (v5g, vt) to defend (against); to protect; to prevent; (P) #5,029 [Add to Longdo]
防災[ぼうさい, bousai] (n) disaster prevention; (P) #5,131 [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] (n, vs, adj-no) prevention; precaution; protection against; (P) #6,089 [Add to Longdo]
阻止[そし, soshi] (n, vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P) #6,178 [Add to Longdo]
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P) #14,425 [Add to Longdo]
妨げる[さまたげる, samatageru] (v1, vt) to disturb; to prevent; to obstruct; to hinder; (P) #15,912 [Add to Longdo]
防犯[ぼうはん, bouhan] (n, adj-no) prevention of crime; (P) #16,304 [Add to Longdo]
防火[ぼうか, bouka] (n, vs, adj-no) fire prevention; fire fighting; fire proof; (P) #18,789 [Add to Longdo]
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp, adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance [Add to Longdo]
予防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top