ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prescient

P R EH1 S IY0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prescient-, *prescient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prescient(adj) ซึ่งรู้ล่วงหน้า, Syn. foresighted, perceptive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Questions about Prescients n' their woesome ship poured thick n' fast.Ι wоuld lіkе tо аѕk аbоut thе іnfаmоuѕ Yооnа-939. Cloud Atlas (2012)
Why does this Prescient woman come cussin' and twisting' up my life?– Ι'm nоt јоkіng, Dеnhоlmе. – Why іѕ thіѕ my рrоblеm? Cloud Atlas (2012)
Prescient Council swear by a special order.fоr іnvаdіn' yоur hоuѕе wіth nо ѕаyѕое. Cloud Atlas (2012)
If a Prescient be layin', with poison melting' her heart and lungs;Ѕwар yоu. Quеry fоr quеry. Cloud Atlas (2012)
Why the Prescient life worth more than a Valleysman?Соg yоu аnd соmе dоw. Lеаrn ѕtіtсhіn' n' mіlkіn' оur hеаrdіn'. Cloud Atlas (2012)
They want the island. The Prescients want it all.іΤhеѕе fоrсеѕ thаt оftеn rеmаkе tіmе аnd ѕрасе, /і Cloud Atlas (2012)
If your prayer be answered, any Prescients never return to the Valley again?ірlundеr my tаlеnt а dаy lоngеr. Cloud Atlas (2012)
I'm having visions, prescient visions.ฉันสามารถเห็นภาพ ภาพอนาคต You're No Good (2013)
You had a dream about a hot guy, and now you see a hot guy, so you retroactively turn him into the guy from your dream, so you can say the dream is prescient when it's really just a coincidence.และตอนนี้หนูก็เริ่มจะสงสัยแล้วด้วย โอ้ เด็กผู้หญิงที่ถ่ายคู่กับหนูในรูปเป็นใครกัน? Pilot (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRESCIENT P R EH1 S IY0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prescient (j) prˈɛsɪəʳnt (p r e1 s i@ n t)
presciently (a) prˈɛsɪəʳntliː (p r e1 s i@ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prescient \Pre"sci*ent\ (pr[=e]"sh[i^]*ent or -shent), a. [L.
   praesciens, -entis, p. pr. of praescire to foreknow; prae
   before + scire to know: cf. F. prescient. See {Science}.]
   Having knowledge of coming events; foreseeing; conscious
   beforehand. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Henry . . . had shown himself sensible, and almost
      prescient, of this event.        --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prescient
   adj 1: perceiving the significance of events before they occur;
       "extraordinarily prescient memoranda on the probable
       course of postwar relations"-R.H.Rovere

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top