ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prepossess

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prepossess-, *prepossess*, preposses
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prepossess(vt) ครอบงำจิต, See also: จับใจ, มีอคติ
prepossessed(adj) ซึ่งครอบงำจิต, See also: ซึ่งจับใจ, ซึ่งมีอคติ, Syn. biased, predisposed
prepossessing(adj) ที่น่าพอใจ, Syn. attractive
prepossessing(adj) ความอคติ, Syn. aversion, partiality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน, หมกมุ่น, ไตร่ตรองมาก่อน, ถูกใจแต่แรกเริ่ม, มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ, โน้มน้าว, ครอบงำ, ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ, ชื่นชอบ, มีใจโน้มเอียง
prepossession(n) ความมีใจชอบ, ความโน้มน้าว, การหมกมุ่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These premises are hardly prepossessing and yet the Beadle tells me...ที่นี่ออกจะไม่ค่อยน่าดู แต่เจ้าหน้าที่บอกฉันว่า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prepossessHe is prepossessed with an ill opinion.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prepossess
prepossessed
prepossesses
prepossessing
prepossession
prepossessions

WordNet (3.0)
prepossess(v) possess beforehand
prepossess(v) cause to be preoccupied
prepossess(v) make a positive impression (on someone) beforehand
prepossession(n) the condition of being prepossessed
prejudice(v) influence (somebody's) opinion in advance, Syn. prepossess

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Prepossess

v. t. [ imp. & p. p. Prepossessed p. pr. & vb. n. Prepossessing. ] [ 1913 Webster ]

1. To preoccupy, as ground or land; to take previous possession of. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To preoccupy, as the mind or heart, so as to preclude other things; hence, to bias or prejudice; to give a previous inclination to, for or against anything; esp., to induce a favorable opinion beforehand, or at the outset. [ 1913 Webster ]

It created him enemies, and prepossessed the lord general. Evelyn. [ 1913 Webster ]

Prepossessing

a. Tending to invite favor; attracting confidence, favor, esteem, or love; attractive; as, a prepossessing manner. -- Pre`pos*sess"ing*ly, adv. [1913 Webster]

Prepossession

n. [ 1913 Webster ]

1. Preoccupation; prior possession. Hammond. [ 1913 Webster ]

2. Preoccupation of the mind by an opinion, or impression, already formed; preconceived opinion; previous impression; bias; -- generally, but not always, used in a favorable sense; as, the prepossessions of childhood. “The prejudices and prepossessions of the country.” Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Bent; bias; inclination; preoccupancy; prejudgment. See Bent. [ 1913 Webster ]

Prepossessor

n. One who possesses, or occupies, previously. R. Brady. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top