ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prepossess

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prepossess-, *prepossess*, preposses
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prepossess(vt) ครอบงำจิต, See also: จับใจ, มีอคติ
prepossessed(adj) ซึ่งครอบงำจิต, See also: ซึ่งจับใจ, ซึ่งมีอคติ, Syn. biased, predisposed
prepossessing(adj) ที่น่าพอใจ, Syn. attractive
prepossessing(adj) ความอคติ, Syn. aversion, partiality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน, หมกมุ่น, ไตร่ตรองมาก่อน, ถูกใจแต่แรกเริ่ม, มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ, โน้มน้าว, ครอบงำ, ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ, ชื่นชอบ, มีใจโน้มเอียง
prepossession(n) ความมีใจชอบ, ความโน้มน้าว, การหมกมุ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prepossessHe is prepossessed with an ill opinion.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prepossess (v) prˌiːpəzˈɛs (p r ii2 p @ z e1 s)
prepossessed (v) prˌiːpəzˈɛst (p r ii2 p @ z e1 s t)
prepossesses (v) prˌiːpəzˈɛsɪz (p r ii2 p @ z e1 s i z)
prepossessing (v) prˌiːpəzˈɛsɪŋ (p r ii2 p @ z e1 s i ng)
prepossession (n) prˌiːpəzˈɛʃən (p r ii2 p @ z e1 sh @ n)
prepossessions (n) prˌiːpəzˈɛʃənz (p r ii2 p @ z e1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prepossess \Pre`pos*sess"\, v. t. [imp. & p. p. {Prepossessed};
   p. pr. & vb. n. {Prepossessing}.]
   [1913 Webster]
   1. To preoccupy, as ground or land; to take previous
    possession of. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To preoccupy, as the mind or heart, so as to preclude
    other things; hence, to bias or prejudice; to give a
    previous inclination to, for or against anything; esp., to
    induce a favorable opinion beforehand, or at the outset.
    [1913 Webster]
 
       It created him enemies, and prepossessed the lord
       general.               --Evelyn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prepossess
   v 1: possess beforehand
   2: cause to be preoccupied; "The idea of his failure
     prepossesses him"
   3: make a positive impression (on someone) beforehand; "A
     prepossessing appearance"
   4: influence (somebody's) opinion in advance [syn: {prejudice},
     {prepossess}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top