ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phrenetic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phrenetic-, *phrenetic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phrenetic(adj) ซึ่งมีสติฟั่นเฟือน, Syn. deranged, delirious, frenetic, phrenetical

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phrenetic (j) frˈənˈɛtɪk (f r @1 n e1 t i k)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phrenetic \Phre*net"ic\, Phrenetical \Phre*net"ic*al\, a. [L.
   phreneticus, Gr. frenhtiko`s, frenitiko`s: cf. F.
   phr['e]n['e]tique. See {Frantic}, and cf. {Frenetic}.]
   Relating to phrenitis; suffering from frenzy; delirious; mad;
   frantic; frenetic. -- {Phre*net"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster] phreni
   phreno
   phren

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phrenetic \Phre*net"ic\, n.
   One who is phrenetic. --Harvey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phrenetic
   adj 1: excessively agitated; distraught with fear or other
       violent emotion; "frantic with anger and frustration";
       "frenetic screams followed the accident"; "a frenzied
       look in his eye" [syn: {frantic}, {frenetic},
       {phrenetic}, {frenzied}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top