ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pew

P Y UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pew-, *pew*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pew(n) บริเวณที่นั่งซึ่งเป็นม้ายาวมีพนักพิงในโบสถ์, Syn. bench, slip, stall
pewee(n) นกกินแมลงชนิดหนึ่ง
pewter(n) โลหะผสมที่มีดีบุกเป็นหลัก, Syn. alloy, bronze

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pew(พิว) n. ม้ายาวมีพนักพิงสำหรับนังฟังเทศน์ในโบสถ์, บริเวณที่นั่งในโบสถ์
pewter(พิว'เทอะ) n. โลหะผสมที่มีส่วนผสมของตะกั่วหรือดีบุกเป็นสำคัญ, ภาชนะที่ทำด้วยโลหะผสมดังกล่าว
spew(สพิว) vt., vi., n. (สิ่งที่) อาเจียน, สำรอก, พ่น, คาย, Syn. spue, issue, come forth, emerge
tapeworm(เทพ'เวิร์ม) n. พยาธิตัวตืด
teletypewriter(เทลลีไทพ'ไรเทอะ) n. เครื่องโทรพิมพ์, เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข
typewrite(ไทพฺ'ไรทฺ) vt., vi. พิมพ์ดีด, พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด, Syn. type
typewriter(ไทพฺ'ไรเทอะ) n. เครื่องพิมพ์ดีด, คนพิมพ์ดีด, แบบตัวพิมพ์ดีด, นักชก, นักต่อยตี
typewriting(ไทพฺ'ไรทิง) n. การพิมพ์ดีด, งานพิมพ์ดีด
typewritten(-'ริทเทิน) vi., vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ typewrite
wood peween. นกเล็ก ๆ ชอบจับแมลงกินเป็นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
pew(n) ม้านั่งในโบสถ์
pewter(n) โลหะผสมดีบุกกับตะกั่ว
spew(vi) คาย, อาเจียน, พ่น, สำรอก, ทิ้งขว้าง
tapeworm(n) พยาธิตัวตืด
typewrite(vi, vt) พิมพ์ดีด
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด, คนพิมพ์ดีด
typewriting(n) การพิมพ์ดีด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're stiling this pew when I reach the pulpit, ถ้าผมไปถึงที่ยืนนั่นแล้วคุณยังนั่งอยูตรงนี่้ Welcome to Kanagawa (2008)
On that pulley. This bench. Get this pew off here and make it a ladder.สั่ง Richter, วิธีการค้นหาอุปกรณ์ที่จะไป? Angels & Demons (2009)
Now imagine what that would be if she was sitting in a church pew or a synagogue or a mosque or, for that matter, laying by herself at night in the middle of her bed, and this happened.ถูก ฉันต้องการที่จะลอยอีกครั้ง นั่นคือเย็น โอเคดี Is There a Creator? (2010)
Cynthia Thomas, pew 5, seat 7.ซินเทีย โทมัส แถว5 ที่นั่งเบอร์7 Where Do I Belong? (2011)
I think I saw blue the janitor passed out in one of the pews last week.ฉันคิดว่าฉันเห็นภารโรง หมดสติตรงม้านั่งในนี้อาทิตย์ก่อน Fall from Grace (2011)
Pew pew pew. Our F-15 went down in the woods.ที่เก่งที่สุดของที่สุด เครื่องบิน F-15 ของเราตกในป่า Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
- Look out, Troyborg! - Pew pew pew!ระวังนะ ทรอยบอร์ก! Studies in Modern Movement (2011)
Aim for his butt. It's his only weakness. - Pew pew!เล็งไปที่ก้นของมัน มันเป็นจุดอ่อนเดียว เราทำสำเร็จ! Studies in Modern Movement (2011)
Couldn't we fix up these pews too?เราไม่สามารถแก้ไขม้านั่งพวกนี้ด้วยใช่มั้ย? Gyre, Part 2 (2012)
I was under the pews looking up the girls' skirts.ฉันถูกภายใต้ม้านั่งมองขึ้น กระโปรงของสาว ๆ The Vessel (2016)
Pew pew.- ปิ้วปิ้ว! The Boss Baby (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
เครื่องพิมพ์ดีด[khreūangphimdīt] (n, exp) EN: typewriter  FR: machine à écrire [ f ]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[khreūangphimdīt faifā] (n, exp) EN: electric typewriter  FR: machine à écrire électrique [ f ] ; machine à écrire électronique [ f ]
พิมพ์ดีด[phimdīt] (v) EN: type ; typewrite  FR: taper à la machine
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[ripbin khreūangphimdīt] (n, exp) EN: typewriter ribbon  FR: ruban pour machine à écrire [ m ]
ตืด[teūt] (n) EN: tapeworm  FR: ténia = taenia [ m ] ; ver solitaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PEW P Y UW1
PEWS P Y UW1 Z
PEWEX P EH1 W EH2 K S
PEWITT P Y UW1 IH0 T
PEWTER P Y UW1 T ER0
PEWABIC P Y UW2 AA1 B IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pew (n) pjˈuː (p y uu1)
pews (n) pjˈuːz (p y uu1 z)
pewit (n) pˈiːwɪt (p ii1 w i t)
pewits (n) pˈiːwɪts (p ii1 w i t s)
pewter (n) pjˈuːtər (p y uu1 t @ r)
pew-opener (n) pjˈuː-oupənər (p y uu1 - ou p @ n @ r)
pew-openers (n) pjˈuː-oupənəz (p y uu1 - ou p @ n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锡铅[xī qiān, ㄒㄧ ㄑㄧㄢ, / ] pewter (tin alloy) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイプ[taipu] (n, vs) (1) type; kind; sort; style; (2) (abbr) (See タイプライター) typewriter; typing; (P) #1,544 [Add to Longdo]
半田[はんだ;ハンダ, handa ; handa] (n) solder; pewter #10,104 [Add to Longdo]
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n, vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P) #15,184 [Add to Longdo]
げろ[gero] (n) (col) spew [Add to Longdo]
ゲロを吐く[ゲロをはく, gero wohaku] (exp, v5k) (col) (See 吐く・はく・1) to throw up; to spew [Add to Longdo]
タイプライター(P);タイプライタ[taipuraita-(P); taipuraita] (n) typewriter; (P) [Add to Longdo]
テレタイプライター[teretaipuraita-] (n) teletypewriter [Add to Longdo]
テレックス[terekkusu] (n) (abbr) telex; teletypewriter exchange; (P) [Add to Longdo]
デスピュー[desupyu-] (n) { comp } despew [Add to Longdo]
ピューター[pyu-ta-] (n) pewter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デスピュー[ですぴゅー, desupyu-] despew [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top