ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pet

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pet-, *pet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pet collar[เพ๊ท คอลล่า] (n) ปลอกคอสัตว์เลี้ยง

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
PET Scan(n, vt) PET Scan ย่อมาจาก Positron Emmision Tomography เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้เพื่อ ตรวจหาการกระจายและปริมาณความผิดปกติของสารเภสัชรังสีโพสิตรอน ทำให้ข้อมูลที่ได้จาก PET มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี เช่น การตรวจด้วย ultrasound, CT และ MRI ที่ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การตรวจด้วย PET เป็นการถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่สลายตัวให้โพสิตรอน (positron) สารเภสัชรังสีเหล่านี้จะสัมพันธ์และแสดงถึงขบวนการชีววิทยาต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เราสามารถตรวจขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของเซลล์ได้ หลักการของเครื่องตรวจนี้คือ ใช้้ในการตรวจหาเซลล์ที่มีเมตะบอลลิสม์ผิดปกติ เป็นการตรวจหาการทำงานของเซลล์และผ่านกลวิธีทำให้ออกมาเป็นรูปให้เราเห็น ในการตรวจมะเร็งปอดเราใช้น้ำตาล เมื่อเราทำให้น้ำตาลนั้นจับกับสารกัมมันตภาพ (Glucose 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose หรือ FDG) ฉีดเข้าไปในเลือด เซลล์ไหนที่มีเมตะบอลลิสม์สูงจะใช้น้ำตาลมาก เช่น เซลล์ของมะเร็ง เซลล์ไหนที่ตายหรือมีเมตะบอลลิสม์ต่ำจะใช้น้ำตาลน้อย เมื่อใช้ Radiotracer จับปริมาณกัมมันตภาพ เราจะพบว่าก้อนมะเร็งนั้นมีกัมมันตภาพสูงกว่าเนื้อธรรมดาและใช้ตรวจทั้งตัว ก็ได้
petechiae (1-2 mm)(n) เป็นจุดเลือดออกขนาดเล็กในชั้นผิวหนังหรือเยื่อบุ สาเหตุเนื่องจากมีความผิดปกติของผนังหลอดเลือด หรือความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือด ถ้า purpura ขนาดใหญ่มากกว่า 1 เซนติเมตรและหรือเกิดจากการกระแทกอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ecchymosis, See also: S. purpura2-10 mm, ecchymosis

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
petrichor(n) The smell of earth after a rain.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pet(n) สัตว์เลี้ยง
pet(n) คนโปรด, See also: คนที่โปรดปราน, Syn. darling, favourite, dear
pet(n) สิ่งอันเป็นที่รัก
pet(adj) ที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง, See also: ถือเป็นสัตว์เลี้ยง
pet(adj) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, See also: ซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นพิเศษ, ซึ่งพอใจยิ่ง, Syn. beloved, dear, preferred
pet(vt) ซึ่งสัมผัสเบาๆ อย่างคุ้นเคย (มักกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยง)
pet(vi) กอดด้วยความรัก, See also: ลูบไล้อย่างเอ็นดู, Syn. fondle, caress, cuddle, Ant. hit, beat, slap
pet(n) อารมณ์เสีย, See also: อารมณ์โกรธ, Syn. bad mood
pet(vi) มีอารมณ์เสีย, See also: โกรธ, ไม่พอใจ, Syn. to be peevish, sulk
petal(n) กลีบดอกไม้, Syn. corolla, floral leaf

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง, สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น, บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก, ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง, เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง, คลำ, ลูบ, ลูบคลำ, รัก, ทะนุถนอม, กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable, adj.
pet namen. ชื่อเรียกบุคคลหรือสิ่งของด้วยความรัก
petal(เพท'เทิล) n. กลีบดอก., See also: petaled, petalled adj.
peter(พี'เทอะ) vi. ค่อย ๆ หายไป, ค่อย ๆ สลายตัวไป, มอดไป, จางไป. ค่อย ๆ เหือดแห้งไป
petichaieดวงเลือดซึมเข้าใต้ผิวหนัง
petit(เพท'ที) adj. เล็กน้อย, เกี่ยวกับลหุโทษ, ไม่สำคัญ, รองลงมา, Syn. small, petty, minor
petit larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว
petite(พีทีท') adj. เล็ก, จิ๋ว. n. หญิงร่างเล็ก
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน, การอ้อนวอน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, สิทธิการร้องเรียน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา. vt., vi. ร้อยเรียน, ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request, appeal

English-Thai: Nontri Dictionary
pet(n) สัตว์เลี้ยง, คนรัก
pet(vt) กอด, ลูบคลำ
petal(n) กลีบดอกไม้
petite(adj) เล็ก, จิ๋ว, จุ๋มจิ๋ม, น่ารัก, น้อย
petition(n) การร้องเรียน, ฎีกา, คำร้อง, การอุทธรณ์, การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์, ผู้ร้องเรียน, ผู้ถวายฎีกา, ผู้ร้องทุกข์
petrify(vt) ทำให้เป็นหิน, ทำให้เสียขวัญ, ทำให้ตะลึงงัน
petrol(n) น้ำมันรถ
petroleum(n) น้ำมันปิโตรเลียม
petticoat(n) กระโปรงซับใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petalกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petaloidคล้ายกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petechiaจุดเลือดออก, กาฬแดง, กาฬเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petechial-จุดเลือดออก, -กาฬแดง, -กาฬเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petechial eruptionผื่นจุดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petiolateมีก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petiole; leaf stalkก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petiolulateมีก้านใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petioluleก้านใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pet adoptionการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet food industryอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet medicineสัตวแพทยศาสตร์สัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet ownersเจ้าของสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet shopsร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
PET, Polyethylene Terephthalateพีอีที, Example: เรซินที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใส เช่น ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำมันพืช ดู โพลีเอทิลีน [สิ่งแวดล้อม]
Petakopadesapakaranamเปฏโกปเทสปกรณ์ [TU Subject Heading]
petalกลีบดอก, โครงสร้างของดอกชั้นถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป ทำหน้าที่ป้องกันเกสรขณะที่ดอกยังอ่อนและล่อแมลงให้มาช่วยในการถ่ายละอองเรณู มักจะมีสีต่าง ๆ สวยงาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Petanqueเปตอง [TU Subject Heading]
Petasmaอวัยวะเพศภายนอกของกุ้งกุลาดำเพศผู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pete-man[safecracker] (n) นักเจาะเซฟ
pete-man(n) ผู้งัดแงะตู้นิรภัย, Syn. safecracker
petrel(n) นกจมูกหลอดยักษ์ขั้วโลกใต้
petrel[เพ-เทริล] นกทะเลจำพวก Pelacanoides เป็นนกทะเลที่บินได้ไกล
petroleum refiningการกลั่นปิโตรเลียม
petting zoo(n) สวนสัตว์เลี้ยง
petting zoo(n) สวนสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can pass by a pet shop and say, "I just love that little doggie in the window, "คุณเดินผ่านร้านขายสัตว์ และบอกว่าผมรักลูกหมา ในตู้กระจกตัวนั้น Oh, God! (1977)
That's just my pet snake, Reggie.โอ้, มันแค่สัตว์เลี้ยงของฉันน่ะ, เร็จจี่! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Don't call me any of your mother's pet names.อย่าเอาชื่อเล่นแม่แกมาใช้เรียกฉัน Stand by Me (1986)
Maybe he bought a little pet monster.บางทีเขาอาจซื้อสัตว์ประหลาดมาเลี้ยงก็ได้ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Before that time, I was a pet of my master Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the secret art of ninja.ก่อนที่เวลานั้นผมเป็นสัตว์เลี้ยงของโยชิโทของฉัน ... ... เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเขาออกจากกรงของฉัน ... ... และการเรียนรู้ศิลปะความลับของนินจา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
A major pet emporium.ศูนย์จำหน่ายสัตว์เลี้ยง Mannequin: On the Move (1991)
You could pet 'em harder.จะได้ลูบแรง ๆ ได้ไง Of Mice and Men (1992)
I like to pet nice things with the fingers. Soft things.ฉันชอบลูบสิ่งที่สวยงามที่นุ่มนิ่ม Of Mice and Men (1992)
It's a wonderful pet to have.มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมที่จะมี The Shawshank Redemption (1994)
Your life is in the hands of Ace Ventura Pet Detective.ชีวิตท่านอยู่ในมือของเอซ เวนทูร่า... ...นักสืบสารพัดสัตว์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Ace Ventura, Pet Detective.เอซ เวนทูร่า นักสืบสารพัดสัตว์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
petA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
petAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
petAndrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had.
petA pet theory of mine is that things should be seen from a distance.
petAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
petBefore you leave home, make sure your pets have enough food.
petBeing in a room full of smokers is my pet peeve.
petCan you spare me a few liters of petrol?
petDo you have any pets?
petFirst we will present a petition to the mayor and collect signatures.
petHe calls me Pete.
petHe has not any pet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง(adj) trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai Definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
ตะบึงตะบอน(adj) peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ปตท.(n) Petroleum Authority of Thailand, See also: PTT, Syn. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
คดีมโนสาเร่(n) petty case, Ant. คดีอุกฉกรรจ์, Example: คดีนี้เป็นเพียงคดีมโนสาเร่, Count Unit: คดี, Thai Definition: คดีเล็กน้อย
ร้องเรียน(v) complain, See also: petition, request, make an accusation to one's superior, appeal, Syn. ร้องทุกข์, Example: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ, Thai Definition: เสนอเรื่องราว
สัตว์เลี้ยง(n) pet, See also: domestic animal, Example: นกแก้วมักเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและหัดพูดได้ง่าย
ขี้ประติ๋ว(adj) trifling, See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry, Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย, Example: ตำรวจทหารถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องขี้ประติ๋วทำให้เสียสถาบันหมด, Thai Definition: ไม่สำคัญ
ขี้งอน(adj) peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai Definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
กอดจูบ(v) pet, See also: neck, Syn. โอบกอด, Example: มีคนเห็นเธอกอดจูบกับผู้ชายอยู่หน้าสวนสาธารณะ, Thai Definition: โอบร่างไว้ในวงแขนและเอาจมูกสัมผัสสูดแสดงความรักหรือความใคร่
เข้าชื่อ(v) petition, See also: have jointly signed, submit a joint letter, Syn. ลงชื่อ, Example: ฝ่ายค้านจะเข้าชื่อกันเพื่อขับไล่รัฐมนตรีบางคนออก, Thai Definition: รวมกันลงชื่อเพื่อแสดงความจำนง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [ m ] ; déjeuner [ m ] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [ m ]
อาหารเรียกน้ำย่อย[āhān rīek nāmyøi] (n, exp) EN: appetizer  FR: amuse-gueule [ m inv. ]
อำนาจผูกพัน[amnāt phūkphan] (n, exp) FR: compétence liée [ f ]
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[ f ] ; cassette [ f ]
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อาราม[ārām] (n) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry
อร่อยดี[arøi dī] (adj) EN: luscious  FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pet
peta
pete
peth
peto
petr
pets
pett
petz
pet's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pet
Pete
pets
Peter
petal
peter
petty
Petrie
Petipa
petals

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] petal; section #7,934 [Add to Longdo]
卑微[bēi wēi, ㄅㄟ ㄨㄟ,  ] petty and low #11,633 [Add to Longdo]
花瓣[huā bàn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢˋ,  ] petal #14,896 [Add to Longdo]
彼得[Bǐ dé, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ,  ] Peter (name) #20,114 [Add to Longdo]
小资产阶级[xiǎo zī chǎn jiē jí, ㄒㄧㄠˇ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,      /     ] petty bourgeois #31,627 [Add to Longdo]
请愿[qǐng yuàn, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ,   /  ] petition (for action to be taken) #41,494 [Add to Longdo]
输油管[shū yóu guǎn, ㄕㄨ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˇ,    /   ] petroleum pipeline #50,135 [Add to Longdo]
培养皿[péi yǎng mǐn, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄇㄧㄣˇ,    /   ] Petri dish #55,054 [Add to Longdo]
小家子气[xiǎo jiā zi qì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄗ˙ ㄑㄧˋ,     /    ] petty; small-minded #59,368 [Add to Longdo]
请愿书[qǐng yuàn shū, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ ㄕㄨ,    /   ] petition #60,226 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosename { m }pet name [Add to Longdo]
Lieblingsthema { n }pet subject [Add to Longdo]
Peter PanPeter Pan figure [Add to Longdo]
Petersilie { f } [ bot. ]parsley [Add to Longdo]
Petrochemikalien { pl }petrochemicals [Add to Longdo]
Petrologe { m }petrologist [Add to Longdo]
Petrus (Apostel)Peter (apostle) [Add to Longdo]
Petschaft { f }signet [Add to Longdo]
Petunie { f } [ bot. ]petunia [Add to Longdo]
Petzer { m }squealer [Add to Longdo]
Tierhandlung { f }pet shop [Add to Longdo]
Tiernahrung { f }pet food [Add to Longdo]
petrochemisch { adj }petrochemical [Add to Longdo]
petzen; verraten; verpfeifen | petzend; verratend; verpfeifend | gepetzt; verraten; verpfiffen | er/sie petzt | ich/er/sie petzte | er/sie hat/hatte gepetztto squeal | squealing | squealed | he/she squeals | I/he/she squealed | he/she has/had squealed [Add to Longdo]
Petechien { pl }; punktförmige Hautblutungen [ med. ]petechiae [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
petit(adj) |-e| เล็ก, Ant. grand
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, Ant. petite-fille
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, Ant. petit-fils
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[せん, sen] (suf) (1) war; battle; (2) match; competition #216 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小皿) small; little; slight; (2) (See 小半日, 弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 小役人) minor (sometimes derogatory); petty #659 [Add to Longdo]
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u, vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) #1,049 [Add to Longdo]
愛称[あいしょう, aishou] (n, adj-no) pet name; (P) #1,209 [Add to Longdo]
レギュラー[regyura-] (adj-na) (1) regular; (n) (2) (See レギュラーメンバー) regular member (e.g. of football team, etc.); (3) (See 無鉛レギュラー) regular (petrol, gasoline); (P) #1,572 [Add to Longdo]
対戦[たいせん, taisen] (n, vs) waging war; competition; (P) #1,597 [Add to Longdo]
親(P);祖(iK)[おや, oya] (n) (1) parent; parents; (2) dealer (in cards); (3) founder; (4) (pet) owner; (P) #1,782 [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) #2,009 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ペトリネット[ぺとりねっと, petorinetto] Petri-net [Add to Longdo]
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider [Add to Longdo]
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition [Add to Longdo]
繰返し演算[くりかえしえんざん, kurikaeshienzan] repetitive operation [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] competing product [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
請願[せいがん, seigan] Petition, Gesuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pet \pet\ (p[e^]t), n. [Formerly peat, perhaps from Ir. peat,
   akin to Gael. peata.]
   1. A cade lamb; a lamb brought up by hand.
    [1913 Webster]
 
   2. Any person especially cherished and indulged; a fondling;
    a darling; often, a favorite child; as, a teacher's pet.
    [1913 Webster + PJC]
 
       The love of cronies, pets, and favorites. --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   3. [Prob. fr. {Pet} a fondling, hence, the behavior or humor
    of a spoiled child.] A slight fit of peevishness or
    fretfulness. "In a pet she started up." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Any animal kept as a companion, usually in or around one's
    home, typically domesticated and cared for attentively and
    often affectionately. Distinguished from animals raised
    for food or to perform useful tasks, as a {draft animal}
    or a {farm animal}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pet \pet\, a.
   Petted; indulged; favorite; admired; cherished; as, a pet
   child; a pet lamb; a pet theory; a pet animal.
   [1913 Webster]
 
      Some young lady's pet curate.      --F. Harrison.
   [1913 Webster]
 
   {Pet cock}. [Perh. for petty cock.] (Mach.) A little faucet
    in a water pipe or pump, to let air out, or at the end of
    a steam cylinder, to drain it. [Also spelled {petcock}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pet \Pet\, v. t. [imp. & p. p. {Petted}; p. pr. & vb. n.
   {Petting}.]
   To treat as a pet; to fondle; to indulge; as, she was petted
   and spoiled.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pet \Pet\, v. i.
   To be a pet. --Feltham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pet
   adj 1: preferred above all others and treated with partiality;
       "the favored child" [syn: {favored}, {favorite(a)},
       {favourite(a)}, {best-loved}, {pet}, {preferred},
       {preferent}]
   n 1: a domesticated animal kept for companionship or amusement
   2: a special loved one [syn: {darling}, {favorite}, {favourite},
     {pet}, {dearie}, {deary}, {ducky}]
   3: a fit of petulance or sulkiness (especially at what is felt
     to be a slight)
   4: using a computerized radiographic technique to examine the
     metabolic activity in various tissues (especially in the
     brain) [syn: {positron emission tomography}, {PET}]
   v 1: stroke or caress gently; "pet the lamb"
   2: stroke or caress in an erotic manner, as during lovemaking

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PET
     Personal Electronic Translator
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PET
     Print Enhancement Technology (Compaq)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PET
     Privacy Enhancement Technology
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PET
     Progressive Educational Technology
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pet /pɛ/ 
  fart

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pet /pɛt/
  1. cap
  2. cap

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top