ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pervert

P ER1 V ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pervert-, *pervert*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pervert(vt) นำไปในทางผิด, See also: ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง
pervert(vt) ตีความผิดๆ, Syn. misinterpret, sophisticate, twist
pervert(vt) ใช้ในทางที่ผิด, See also: ใช้อย่างไม่เหมาะสม, Syn. abuse, misapply, misuse
pervert(vt) หลงผิด, See also: ทำผิด
pervert(n) พวกกามวิตถาร, See also: ผู้กระทำกามวิปริต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pervert(เพอเวิร์ท') vt. ออกนอกลู่นอกทาง, นำไปในทางผิด, ใช้ในทางผิด, บิดเบือน, ทำให้เสื่อม n. (เพอ'เวิร์ท) ผู้กระทำกามวิปริต., See also: perverter n. pervertible adj., Syn. misconstrue

English-Thai: Nontri Dictionary
pervert(n) การออกนอกลู่นอกทาง, การบิดเบือน
pervert(vt) ออกนอกลู่นอกทาง, บิดเบือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pervertคนวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That pervert actually dare to invade our Palace.เจ้าโจรราคะ บังอาจบุกสำนักเรา. Return of the Condor Heroes (1983)
There's a little pervert here.มีโจรน้อยอยู่นี่ด้วย. Return of the Condor Heroes (1983)
That pervert is your Uncle Guo?เจ้าโจรราคะนั่นคือท่านลุงก๊วยเหรอ? Return of the Condor Heroes (1983)
Everyone, capture this pervert quickly and save the Palace!ทุกคน, จับเจ้าโจรราคะนี่ไว้ แล้วรีบไปช่วยด้านตำหนักเร็ว! Return of the Condor Heroes (1983)
The pervert is going towards Chong Yang Palace!โจรราคะกำลังไปที่ตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
That which is called science perverts providence!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่ นอกลู่นอกทางการคุ้มครองของพระเจ้า Akira (1988)
Why does everyone want to pervert love and suck it bone-dry of all its glory?ทำไมทุกคนต้องโหยหาความรัก แล้วดูดกลืนมันจนแห้งผาก Don Juan DeMarco (1994)
- Oh, my God. That's the pervert who filmed me last night.- ตายล่ะ นั่นไอ้โรคจิตที่ถ่ายวิดีโอฉันเมื่อคืน American Beauty (1999)
Did Pervert attack you?ไอ้โรคจิตมันขืนใจเธอหรอ? Valentine (2001)
Pervert jumped Buffalo.จัดการไอ้โรคจิตกัน Valentine (2001)
Think you can be a pervert and not pay for it?คิดว่าหลอกลวงแล้วจะ ลอยนวลไปได้หรอ? Punch-Drunk Love (2002)
You can call me pervert or whatever you want!เอาเลย คุณจะว่าผมเป็นคนปลิ้นปล้อนก็ได้ Crazy First Love (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสความ(v) pervert, See also: twist, convolute, Syn. บิดเบือน, Example: เธอรู้ว่าเขากำลังเสความ จึงพยายามคาดคั้นให้เขาพูดความจริง, Thai Definition: ทำเนื้อความให้เชือนแชไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามวิตถาร[kāmwittathān] (n) EN: sexual pervert ; abnormal sex  FR: perversion sexuelle [ f ]
เสความ[sēkhwām] (v) EN: twist words ; pervert ; twist ; convolute

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERVERT P ER1 V ER0 T
PERVERT P ER0 V ER1 T
PERVERTS P ER1 V ER0 T S
PERVERTS P ER0 V ER1 T S
PERVERTED P ER0 V ER1 T IH0 D
PERVERTING P ER0 V ER1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pervert (n) pˈɜːʳvɜːʳt (p @@1 v @@ t)
pervert (v) pˈəvˈɜːʳt (p @1 v @@1 t)
perverts (n) pˈɜːʳvɜːʳts (p @@1 v @@ t s)
perverts (v) pˈəvˈɜːʳts (p @1 v @@1 t s)
perverted (v) pˈəvˈɜːʳtɪd (p @1 v @@1 t i d)
perverting (v) pˈəvˈɜːʳtɪŋ (p @1 v @@1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钢耀[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] pervert [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pervertiertheit { f }perversity [Add to Longdo]
Pervertierung { f }perverseness [Add to Longdo]
pervertieren | pervertierend | pervertiertto pervert | perverting | perverted [Add to Longdo]
pervertiert { adv }pervertedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変態[へんたい, hentai] (n, vs, adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P) #10,628 [Add to Longdo]
痴漢[ちかん, chikan] (n) masher; molester; pervert; (P) #14,105 [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
異常者[いじょうしゃ, ijousha] (n) deviant; deviate; pervert [Add to Longdo]
痴女[ちじょ, chijo] (n) (See 痴漢) female pervert; (P) [Add to Longdo]
倒錯者[とうさくしゃ, tousakusha] (n) pervert [Add to Longdo]
変質者[へんしつしゃ, henshitsusha] (n) (a) degenerate; pervert; deviate [Add to Longdo]
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m, vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pervert \Per*vert"\, v. t. [imp. & p. p. {Perverted}; p. pr. &
   vb. n. {Perverting}.] [F. pervertir, L. pervertere,
   perversum; per + vertere to turn. See {Per-}, and {Verse}.]
   1. To turn another way; to divert. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Let's follow him, and pervert the present wrath.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn from truth, rectitude, or propriety; to divert
    from a right use, end, or way; to lead astray; to corrupt;
    also, to misapply; to misinterpret intentionally; as, to
    pervert one's words. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He, in the serpent, had perverted Eve. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pervert \Per*vert"\, v. i.
   To become perverted; to take the wrong course. [R.]
   --Testament of Love.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pervert \Per"vert\, n.
   One who has been perverted; one who has turned to error,
   especially in religion; -- opposed to {convert}. See the
   Synonym of {Convert}.
   [1913 Webster]
 
      That notorious pervert, Henry of Navarre. --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pervert
   n 1: a person whose behavior deviates from what is acceptable
      especially in sexual behavior [syn: {pervert}, {deviant},
      {deviate}, {degenerate}]
   v 1: corrupt morally or by intemperance or sensuality; "debauch
      the young people with wine and women"; "Socrates was
      accused of corrupting young men"; "Do school counselors
      subvert young children?"; "corrupt the morals" [syn:
      {corrupt}, {pervert}, {subvert}, {demoralize},
      {demoralise}, {debauch}, {debase}, {profane}, {vitiate},
      {deprave}, {misdirect}]
   2: practice sophistry; change the meaning of or be vague about
     in order to mislead or deceive; "Don't twist my words" [syn:
     {twist}, {twist around}, {pervert}, {convolute},
     {sophisticate}]
   3: change the inherent purpose or function of something; "Don't
     abuse the system"; "The director of the factory misused the
     funds intended for the health care of his workers" [syn:
     {pervert}, {misuse}, {abuse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top