ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patriot

P EY1 T R IY0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patriot-, *patriot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patriot(n) ผู้รักชาติ, Syn. good citizen, statesman, nationalist
patriotism(n) ความรักชาติ, Syn. alligiance, civism, nationality
patriotism(n) คนรักชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patriot(เพ'ทริอัท) n. ผู้รักชาต', See also: patriotic adj. patriotism n.
patriotism(เพทริอะทิส'ซึม) n. ความรักชาติ
compatriot(คัมเพ'ทรีเอิท) n. คนร่วมชาติ, คนชาติเดียวกัน. adj. เกี่ยวกับประเทศหรือชาติเดียวกัน., See also: compatriotic adj. ดูcompatriot compatriotism n. ดู compatriotic adj. ดูcompatriot, Syn. fellow countryman

English-Thai: Nontri Dictionary
patriot(n) คนรักชาติ, พวกชาตินิยม
patriotic(adj) ด้วยความรักชาติ
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม, ความรักชาติ
compatriot(n) เพื่อนร่วมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patriotic musicเพลงปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetryกวีนิพนธ์ปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetry, Thaiกวีนิพนธ์ปลุกใจไทย [TU Subject Heading]
Patriotismความรักชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That way Dante's a traitor our patriots can understand.วิธี Dante ที่ทรยศรักชาติของเราสามารถเข้าใจ The Russia House (1990)
Bob was always a patriot first.Bob ชอบเป็นอาสาสมัครคนแรก Squeeze (1993)
But in 20 years if you're still livin' here, comin' over to my house to watch the Patriots games, still workin' construction, I'll fuckin' kill ya.ถ้าอีก 20 ปี เรายังอยู่ที่นี่ นายเข้ามาดูเกมที่บ้านชั้นแล้ว ยังเป็นกรรมกรเหมือนเดิม ชั้นจะฆ่านาย Good Will Hunting (1997)
The Patriot is proofpositive that missile defense works.จรวด แพททริออต ทดสอบแล้วได้ผลดี... ... สามารถต่อต้านจรวดมิสซายร์ได้ The Story of Us (1999)
I'm Jewish, and there are patriots that assault rich Jews like me so I'm used to it.ฉันเป็นชาวยิวน่ะ ตอนนี้มีพวกต่อต้านเศรษฐียิวมากมาย ฉันเลยชินกับเรื่องแบบนี้แล้ว Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Under the patriot act, we can detain you as long as we need to.โอเค ฉันกำลังพยายามหา ตำแหน่งของสัญญาณโทรศัพท์ L.D.S.K. (2005)
Dot let him pull any Patriot Act voodoo.อย่าให้พวกเขาใช้เรื่องพลเมืองดีอะไรนั่น The Sweet Taste of Liberty (2005)
The Tree of Liberty must be refreshed with the blood of patriots and tyrants.มีคนที่สุดทางเดินนั่นต้อง to take a statement Deja Vu (2006)
With this Patriot Act, the way they've twisted the laws up so much they can do whatever they please as long as they feel you're a threat to homeland security.ว่าด้วยกฎหมายรักชาติแล้ว พวกเขาพลิกแพลงกฎหมายได้อย่างมาก... ...พวกเขาทำอะไรก็ได้ที่พวกเขา... ...รู้สึกว่าคุณกำลังคุกคาม ความปลอดภัยของผืนแผ่นดินนี้ The Astronaut Farmer (2006)
Read the Patriot Act.เขาอ้างสิทธิในความรักชาติ Hollow Man II (2006)
I'm still enough of a sucker, you press that patriot button, ผมยังโง่เง่าอยู่ ถ้ากดปุ่มรักชาติ Shooter (2007)
As a patriot of this great nation, เชิญทุกท่านพบกับ Sparks Fly Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patriotAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
patriotFrankly speaking, he is more of a hypocrite than a patriot.
patriotHe felt patriotism rise in his breast.
patriotInflame one's patriotism.
patriotLet's sing a patriotic air.
patriotMany murders have been committed using the excuse of patriotism.
patriotNationalism is not to be confused with patriotism.
patriotNo man can be a patriot on an empty stomach.
patriotThe patriots stood up for the rights of their nation.
patriotThe patriot sticks to his moral principles.
patriotWe must instill patriotism into the young people of today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รักชาติ(n) patriot, See also: nationalist, loyalist, Example: คนไทยที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยถือว่าเป็นผู้รักชาติ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีความรู้สึกผูกพันและชื่นชมในประเทศของตน
ชาตินิยม(n) nationalism, See also: patriotism, Example: ิความเป็นชาตินิยมถูกปลูกฝังไว้ในตัวของคนในชาติโดยไม่รู้ตัว, Thai Definition: ลัทธิที่ถือชาติเป็นใหญ่
ความรักชาติ(n) patriotism, Example: รัฐบาลพยายามปลุกความรักชาติให้เกิดในหมู่ประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรักชาติ[khwām rak chāt] (n, exp) EN: patriotism  FR: patriotisme [ m ] ; amour de la patrie [ f ]
ลัทธิชาฅินิยม[latthi chāt niyom] (n, exp) EN: patriotism ; nationalism  FR: patriotisme [ m ] ; nationalisme [ f ]
เพื่อนร่วมชาติ[pheūoen ruam chāt] (n, exp) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman  FR: compatriote [ m ]
เพื่อนร่วมภาคเดียวกัน[pheūoen ruam phāk dīokan] (n, exp) EN: compatriots
พี่น้องประชาชน[phīnøng prachāchon] (n, exp) FR: concitoyens [ mpl ] ; population [ f ] ; compatriotes [ mpl ]
ผู้รักชาติ[phūrakchāt] (n) EN: patriot ; nationalist ; loyalist  FR: patriote [ m ] ; nationaliste [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PATRIOT P EY1 T R IY0 AH0 T
PATRIOTS P EY1 T R IY0 AH0 T S
PATRIOT'S P EY1 T R IY0 AH0 T S
PATRIOTIC P EY2 T R IY0 AA1 T IH0 K
PATRIOTISM P EY1 T R IY0 AH0 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patriot (n) pˈætrɪəʳt (p a1 t r i@ t)
patriots (n) pˈætrɪəʳts (p a1 t r i@ t s)
patriotic (j) pˌætrɪˈɒtɪk (p a2 t r i o1 t i k)
patriotism (n) pˈætrɪəʳtɪzəm (p a1 t r i@ t i z @ m)
patriotically (a) pˌætrɪˈɒtɪkliː (p a2 t r i o1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱国[ài guó, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] patriotic; love of country; patriotism #5,778 [Add to Longdo]
爱国主义[ài guó zhǔ yì, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] patriotism #9,751 [Add to Longdo]
爱国者[ài guó zhě, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ, / ] patriot #15,557 [Add to Longdo]
中华学生爱国民主同盟[Zhōng huá xué sheng ài guó mín zhǔ tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] Patriotic Democratic Alliance of Chinese Students [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patriot { m } | Patrioten { pl }patriot | patriots [Add to Longdo]
Patriotismus { m }patriotism [Add to Longdo]
patriotisch { adj } | patriotischer | am patriotischstenpatriotic | more patriotic | most patriotic [Add to Longdo]
patriotisch { adv }patriotically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛国[あいこく, aikoku] (n, adj-no) love of (one's) country; patriotism; (P) #11,615 [Add to Longdo]
同胞[どうほう(P);どうぼう;はらから, douhou (P); doubou ; harakara] (n) brethren; brothers; fellow countrymen; fellowman; compatriot; (P) #19,049 [Add to Longdo]
パトリオティズム[patorioteizumu] (n) patriotism; (P) [Add to Longdo]
愛国の志士[あいこくのしし, aikokunoshishi] (n) patriot [Add to Longdo]
愛国運動[あいこくうんどう, aikokuundou] (n) patriotic movement [Add to Longdo]
愛国者[あいこくしゃ, aikokusha] (n) patriot [Add to Longdo]
愛国主義[あいこくしゅぎ, aikokushugi] (n) nationalism; patriotism [Add to Longdo]
愛国心[あいこくしん, aikokushin] (n) patriotic feelings; patriotism [Add to Longdo]
愛国団体[あいこくだんたい, aikokudantai] (n) patriotic group or organization (organisation) [Add to Longdo]
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
憂国[ゆうこく, yuukoku] Patriotismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patriot \Pa"tri*ot\ (p[=a]"tr[i^]*[o^]t; 277), n. [F. patriote;
   cf. Sp. patriota, It. patriotto; all fr. Gr. patriw`ths a
   fellow-countryman, fr. pa`trios established by forefathers,
   fr. path`r father. See {Father}.]
   One who loves his country, and zealously supports its
   authority and interests. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]
 
      Such tears as patriots shed for dying laws. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patriot \Pa"tri*ot\, a.
   Becoming to a patriot; patriotic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patriot
   n 1: one who loves and defends his or her country [syn:
      {patriot}, {nationalist}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Patriot /patriːoːt/ 
  patriot

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 patriot /pɑtrijɔt/
  patriot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top