ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patriot

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patriot-, *patriot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patriot(n) ผู้รักชาติ, Syn. good citizen, statesman, nationalist
patriotism(n) ความรักชาติ, Syn. alligiance, civism, nationality
patriotism(n) คนรักชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patriot(เพ'ทริอัท) n. ผู้รักชาต', See also: patriotic adj. patriotism n.
patriotism(เพทริอะทิส'ซึม) n. ความรักชาติ
compatriot(คัมเพ'ทรีเอิท) n. คนร่วมชาติ, คนชาติเดียวกัน. adj. เกี่ยวกับประเทศหรือชาติเดียวกัน., See also: compatriotic adj. ดูcompatriot compatriotism n. ดู compatriotic adj. ดูcompatriot, Syn. fellow countryman

English-Thai: Nontri Dictionary
patriot(n) คนรักชาติ, พวกชาตินิยม
patriotic(adj) ด้วยความรักชาติ
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม, ความรักชาติ
compatriot(n) เพื่อนร่วมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patriotic musicเพลงปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetryกวีนิพนธ์ปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetry, Thaiกวีนิพนธ์ปลุกใจไทย [TU Subject Heading]
Patriotismความรักชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bob was always a patriot first.Bob ชอบเป็นอาสาสมัครคนแรก Squeeze (1993)
If he was such a patriotic American, why didn't he just report us to the authorities?ถ้าเขาเป็นพวกรักชาติอเมริกัน ทำไมเขาไม่รายงานเรื่องของเรา ไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ล่ะ? Clue (1985)
That way Dante's a traitor our patriots can understand.วิธี Dante ที่ทรยศรักชาติของเราสามารถเข้าใจ The Russia House (1990)
But in 20 years if you're still livin' here, comin' over to my house to watch the Patriots games, still workin' construction, I'll fuckin' kill ya.ถ้าอีก 20 ปี เรายังอยู่ที่นี่ นายเข้ามาดูเกมที่บ้านชั้นแล้ว ยังเป็นกรรมกรเหมือนเดิม ชั้นจะฆ่านาย Good Will Hunting (1997)
Just hit Jack Roikman's place. Remember his patriotic orgasms?เขาพึ่งทุบห้องของ Jack Roikman จำเรื่องคลั่งชาติของเขาได้หรือเปล่า? The Story of Us (1999)
The Patriot is proofpositive that missile defense works.จรวด แพททริออต ทดสอบแล้วได้ผลดี... ... สามารถต่อต้านจรวดมิสซายร์ได้ The Story of Us (1999)
First, I'm patriotic. Second, I love my country. And third, they nailed me.หนึ่งผมรักชาติ สองผมรักประเทศ สามผมถูกเกณฑ์ครับ [ เสียงทีวี : American Beauty (1999)
¶ The Yanks are coming The drums rum-tumming everywhere ¶ It was a patriotic call to arms to fight "the war to end all wars."มีการระดมเลือดรักชาติจับอาวุธ... The Legend of Bagger Vance (2000)
(Female DJ) 'It's almost enough to make you feel patriotic, 'so here's one for our arse-kicking prime minister.โอเคค่ะ แค่นี้คงพอแล้วที่จะทำให้ คุณรู้สึกรักชาติ เพลงสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนักเตะก้นค่ะ Love Actually (2003)
thrilled with hope and patriotism...เต็มตื้นด้วยความหวังและความรักชาติ... The Corporation (2003)
I'm Jewish, and there are patriots that assault rich Jews like me so I'm used to it.ฉันเป็นชาวยิวน่ะ ตอนนี้มีพวกต่อต้านเศรษฐียิวมากมาย ฉันเลยชินกับเรื่องแบบนี้แล้ว Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Because they don't want patriots.-This wasn't about revenge. -What was it about? Deja Vu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patriotAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
patriotFrankly speaking, he is more of a hypocrite than a patriot.
patriotHe felt patriotism rise in his breast.
patriotInflame one's patriotism.
patriotLet's sing a patriotic air.
patriotMany murders have been committed using the excuse of patriotism.
patriotNationalism is not to be confused with patriotism.
patriotNo man can be a patriot on an empty stomach.
patriotThe patriots stood up for the rights of their nation.
patriotThe patriot sticks to his moral principles.
patriotWe must instill patriotism into the young people of today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รักชาติ(n) patriot, See also: nationalist, loyalist, Example: คนไทยที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยถือว่าเป็นผู้รักชาติ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีความรู้สึกผูกพันและชื่นชมในประเทศของตน
ชาตินิยม(n) nationalism, See also: patriotism, Example: ิความเป็นชาตินิยมถูกปลูกฝังไว้ในตัวของคนในชาติโดยไม่รู้ตัว, Thai Definition: ลัทธิที่ถือชาติเป็นใหญ่
ความรักชาติ(n) patriotism, Example: รัฐบาลพยายามปลุกความรักชาติให้เกิดในหมู่ประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรักชาติ[khwām rak chāt] (n, exp) EN: patriotism  FR: patriotisme [ m ] ; amour de la patrie [ f ]
ลัทธิชาฅินิยม[latthi chāt niyom] (n, exp) EN: patriotism ; nationalism  FR: patriotisme [ m ] ; nationalisme [ f ]
เพื่อนร่วมชาติ[pheūoen ruam chāt] (n, exp) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman  FR: compatriote [ m ]
เพื่อนร่วมภาคเดียวกัน[pheūoen ruam phāk dīokan] (n, exp) EN: compatriots
พี่น้องประชาชน[phīnøng prachāchon] (n, exp) FR: concitoyens [ mpl ] ; population [ f ] ; compatriotes [ mpl ]
ผู้รักชาติ[phūrakchāt] (n) EN: patriot ; nationalist ; loyalist  FR: patriote [ m ] ; nationaliste [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
patriot
patriots
patriot's
patriotic
patriotism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patriot
patriots
patriotic
patriotism
patriotically

WordNet (3.0)
patriot(n) one who loves and defends his or her country, Syn. nationalist
patriotic(adj) inspired by love for your country, Syn. loyal, Ant. unpatriotic
patriotically(adv) in a patriotic manner, Ant. unpatriotically
patriotism(n) love of country and willingness to sacrifice for it, Syn. nationalism

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Patriot

n. [ F. patriote; cf. Sp. patriota, It. patriotto; all fr. Gr. patriw`ths a fellow-countryman, fr. pa`trios established by forefathers, fr. path`r father. See Father. ] One who loves his country, and zealously supports its authority and interests. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Such tears as patriots shed for dying laws. Pope. [ 1913 Webster ]

Patriot

a. Becoming to a patriot; patriotic. [ 1913 Webster ]

Patriotic

a. [ Cf. F. patriotique, Gr. patriwtiko`s belonging to a fellow-countryman. ] Inspired by patriotism; actuated by love of one's country; zealously and unselfishly devoted to the service of one's country; as, a patriotic statesman, vigilance. [ 1913 Webster ]

Patriotical

a. Patriotic; that pertains to a patriot. -- Pa`tri*ot"ic*al*ly, adv. [1913 Webster]

Patriotism

n. [ Cf. F. patriotisme. ] Love of country; devotion to the welfare of one's country; the virtues and actions of a patriot; the passion which inspires one to serve one's country. Berkley. [ 1913 Webster ]

Patriots' Day

. A legal holiday in the States of Massachusetts and Maine, April 19, the anniversary of the battle of Lexington in 1775. It was first observed in 1894. [ U. S. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱国[ài guó, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] patriotic; love of country; patriotism #5,778 [Add to Longdo]
爱国主义[ài guó zhǔ yì, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] patriotism #9,751 [Add to Longdo]
爱国者[ài guó zhě, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ,    /   ] patriot #15,557 [Add to Longdo]
中华学生爱国民主同盟[Zhōng huá xué sheng ài guó mín zhǔ tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ,           /          ] Patriotic Democratic Alliance of Chinese Students [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patriot { m } | Patrioten { pl }patriot | patriots [Add to Longdo]
Patriotismus { m }patriotism [Add to Longdo]
patriotisch { adj } | patriotischer | am patriotischstenpatriotic | more patriotic | most patriotic [Add to Longdo]
patriotisch { adv }patriotically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛国[あいこく, aikoku] (n, adj-no) love of (one's) country; patriotism; (P) #11,615 [Add to Longdo]
同胞[どうほう(P);どうぼう;はらから, douhou (P); doubou ; harakara] (n) brethren; brothers; fellow countrymen; fellowman; compatriot; (P) #19,049 [Add to Longdo]
パトリオティズム[patorioteizumu] (n) patriotism; (P) [Add to Longdo]
愛国の志士[あいこくのしし, aikokunoshishi] (n) patriot [Add to Longdo]
愛国運動[あいこくうんどう, aikokuundou] (n) patriotic movement [Add to Longdo]
愛国者[あいこくしゃ, aikokusha] (n) patriot [Add to Longdo]
愛国主義[あいこくしゅぎ, aikokushugi] (n) nationalism; patriotism [Add to Longdo]
愛国心[あいこくしん, aikokushin] (n) patriotic feelings; patriotism [Add to Longdo]
愛国団体[あいこくだんたい, aikokudantai] (n) patriotic group or organization (organisation) [Add to Longdo]
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
憂国[ゆうこく, yuukoku] Patriotismus [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top