ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pass out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pass out-, *pass out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass out(phrv) แจกจ่าย, See also: แจก, Syn. dish out, give out
pass out(phrv) หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว, Syn. black out
pass out(phrv) สอบผ่าน
pass out of(phrv) ละทิ้ง, See also: ออกไปจาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought I was gonna pass out from the pain.มันปวดจนแทบจะสลบอยู่แล้ว The One with the Jellyfish (1997)
We just pass out pamphlets, and they give us these discussions that we memorize.เราแค่จะเอาแผ่นพับให้คนทั่วไปดู ถ้าเค้ามีปัญหา เราจะคุยและรับฟังปัญหา เท่าทีผมจำได้นะ Latter Days (2003)
This illness that I'm suffering from waaraan ik lijd Which makes me pass out all of a sudden It's called narcolepsy.ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ฉันทรมานมาตลอดจาก... ...waaraan ik lijd... มันมักเกิดโดยไม่รู้ตัว Uninvited (2003)
So, Don Juan, you pass out on all your dates?you pass out on all your dates? The Butterfly Effect (2004)
Every time I ask who you have to bring back, you pass out on me again.ทุกครั้งที่ผมถามว่าใครที่คุณต้องพากลับ คุณก็สลบไปทุกที Tabula Rasa (2004)
You're going to pass out in a few seconds.คุณจะหมดสติภายในไม่กี่วิ Casino Royale (2006)
Suffice to say I don't like liars who steal nail polish and then pass out when you slap 'em a little bit on the back of the head.พูดตรงๆ ฉันไม่ชอบคนโกหก ใครขโมยที่ขัดเล็บและเรื่องก็จบ เมื่อคุณตบฉันนิดๆหน่อยๆ American Duos (2007)
During testing, you'd pass out from the strain.ในระหว่างการทดสอบ เธอสลบไปจากความเหนื่อยล้า Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
So far, all we know is that you can pass out really well.ที่พวกเรารู้ คือนายสลบได้เก่งมาก Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
I hope you didn't page me to help you pass out cough drops, 'cause it ain't gonna happen.ฉันหวังว่านายจะไม่ได้เพจเรียกฉันมาช่วยแจกยาแก้หวัด เพราะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้น All by Myself (2008)
Hey ladies. I have to go pass out fliers.ขอโทษครับคุณผู้หญิง ผมต้องออกไปแจกใบปลิว Baby and I (2008)
" We already had one doctor pass out after giving blood.พวกเรามีหมอคนหนึ่ง\สลบไปหลังให้เลือด I Saw What I Saw (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pass outIt was so hot in the stadium that I thought I was going to pass out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[jaēk] (v) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out  FR: distribuer ; donner
สลบเหมือด[salop meūat] (v, exp) EN: become unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious  FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบไสล[salopsalai] (v) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious  FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pass out
   v 1: pass out from weakness, physical or emotional distress due
      to a loss of blood supply to the brain [syn: {faint},
      {conk}, {swoon}, {pass out}]
   2: give to several people; "The teacher handed out the exams"
     [syn: {distribute}, {give out}, {hand out}, {pass out}]
   3: lose consciousness due to a sudden trauma, for example [syn:
     {zonk out}, {pass out}, {black out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top