ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pact

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pact-, *pact*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
compact bone(n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pact(n) ข้อสัญญา, See also: ข้อตกลง, สัญญา, Syn. accord, treaty, settlement, compact

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pact(แพคท) n. ข้อตกลง, สัญญา
paction(แพค'ชัน) n. ข้อตกลง, สัญญา
compact(คอม'แพคทฺ) { compacted, compacting, compacts } adj. แน่น, รวมกันแน่น, อัดแน่น, แข็ง, กระชับ, รัดกุม, กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น, อัดกันแน่น, ทำให้แน่น, ทำให้มั่นคง, ทำให้กะทัดรัด, ทำให้เป็นปึกแผ่น, ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก, รถยนต์ขนาดย่อม, ข้อตกลง, สัญญา ค
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
impact(อิม'แพคทฺ) n. การกระทบ, การปะทะ, แรงกระทบ, แรงปะทะ, ผลกระทบ, อิทธิพล, ผล. vt. กระทบ, ปะทะ, อัดแน่น. vi. มีผลต่อ, กระทบ, ปะทะ, Syn. shock, collision
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ฆ้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer) การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้)
impactedadj. อัด, ยัดเยียด, ซึ่งถูกกระทบกระเทือน, อุดตัน
impactionn. การกระทบ, การปะทะ, การติดกันแน่น, การถูกอัดแน่น, ภาวะที่ถูกอัดแน่น, ภาวะอุดตัน

English-Thai: Nontri Dictionary
pact(n) สนธิสัญญา, กติกา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา
compact(adj) รวมกันแน่น, อัดแน่น, กระชับ, กะทัดรัด, รัดกุม
compact(n) สัญญา, ข้อตกลง
compact(vt) อัดกันแน่น, ทำให้เป็นปึก, ทำให้กะทัดรัด
impact(vi) ประกัน, สะเทือน, กระทบ, ปะทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pact๑. กติกาสัญญา๒. ข้อตกลง, สัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pact๑. กติกาสัญญา, สนธิสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ) ๒. ข้อตกลง, สัญญา (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pacta sunt servanda (L.)สัญญาเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacta sunt servanda (L.)สัญญาเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pactกติกาสัญญา [การทูต]
pacta sunt servandaหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา เป็นหลักที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเคารพในสัญญา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I made an inner pact with myself.ดังนั้น ผมจึงทำสัญญากับตัวเอง The Story of Us (1999)
-I made the same pact.- ฉัีนก็ทำเหมือนกัน The Story of Us (1999)
What is this, some sort of teen suicide pact?เข้าไปฆ่าตัวตายรึเปล่า Pilot (2001)
When we were young, we made a pact.ตอนที่เรายังหนุ่มยังแน่น เราเคยสัญญากันไว้ My Little Bride (2004)
So, our pact was passed down to the next generation.เพราะงั้น คำสัญญาของเราจึงต้องส่งผ่านไปถึงคนรุ่นถัดไปน่ะสิ My Little Bride (2004)
We have waited patiently for you to renounce this unholy pact with our oppressors, but we have heard nothing.เรารอคอยอย่างอดทนให้คุณประกาศยกเลิก ข้อตกลงที่กดขี่พวกเรา แต่ยังไม่มีคำตอบ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
You know what? Let's make a pact.เอางี้นะ เรามาตกลงกัน Now You Know (2007)
So you and Jessica had a pact to kill yourselves.เธอกับเจสสิก้าก็เลยสัญญาว่าจะฆ่าตัวตายด้วยกัน Bang, Bang, Your Debt (2007)
Of course. We made a pact to eliminate such danger at any cost.คุณจำเรื่องนั้นไม่ได้ได้อย่างไร? Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
They made a pact.พวกเขาให้สัญญาไว้ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Maybe if you kill your father... the pact will be dissolved.ไม่แน่ การฆ่าพ่อของเธอ อาจลบล้างคำสัญญานั้นได้ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Most normal people enjoy a secret pact with society.คนปกติแล้ว จะสนุกกับความลับนิดหน่อยในสังคม Our Father (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pactThe EC countries are working out a new security pact.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนธิสัญญา(n) treaty, See also: pact, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ปลายพ.ศ.2436 จังหวัดจันทบุรีถูกยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศส และมีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการยึดครองในวันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
กติกา(n) treaty, See also: pact, agreement, covenant, convention, Syn. หนังสือสัญญา, ข้อตกลง, Example: ประเทศไทยและประเทศสวีเดนตกลงทำกติกาสัญญาการค้าระหว่างประเทศ, Count Unit: ข้อ
กติกาสัญญา(n) pact, See also: treaty, covenant, convention, Syn. หนังสือสัญญา, Example: สหภาพโซเวียตได้ใช้องค์การ กติกาสัญญาวอร์ซอเป็นเครื่องตอบโต้องค์การนาโตของฝ่ายตะวันตก, Thai Definition: ความตกลงระหว่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินดาน[dindān] (n) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil
อิมแพค เมืองทองธานี = อิมแพ็ค เมืองทองธานี[Imphaēk Meūang Thøng Thānī] (tm) EN: Impact Muang Thong Thani  FR: Impact Muang Thong Thani
อิทธิพล[itthiphon] (n) EN: influence ; pull ; authority ; control  FR: influence [ f ] ; autorité [ f ] ; impact [ m ]
การประเมินผลกระทบ[kān pramoēnphon krathop] (n, exp) EN: impact evaluation  FR: évaluation de l'impact [ f ]
กะทัดรัด[kathatrat] (adj) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable  FR: proportionné ; équilibré ; concis
กติกา[katikā] (n) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract ; rules  FR: convention [ f ] ; pacte [ m ] ; accord [ m ]
กติกาสัญญา[katikāsanyā] (n) EN: pact ; treaty
กติกาสัญญาแปซิฟิก[Katikāsanyā Paēsifik] (n, prop) EN: Pacific Pact
คับ[khap] (v) EN: close ; firm ; compact ; restrict ; crowd ; oppress ; confine  FR: serrer
คับ[khap] (adj) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; small ; firm  FR: serré ; ajusté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pact
pacto
pacts
pacts
pact's
pactel
pactel's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pact
pacts

WordNet (3.0)
treaty(n) a written agreement between two states or sovereigns, Syn. accord, pact

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
pact

n. [ L. pactum, fr. paciscere to make a bargain or contract, fr. pacere to settle, or agree upon; cf. pangere to fasten, Gr. phgny`nai, Skr. pāça bond, and E. fang: cf. F. pacte. Cf. Peace, Fadge, v. ] An agreement; a league; a compact; a covenant. Bacon. [ 1913 Webster ]

The engagement and pact of society which goes by the name of the constitution. Burke. [ 1913 Webster ]

Paction

n. [ L. pactio: cf. F. paction. See Pact. ] An agreement; a compact; a bargain. [ R. ] Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Pactional

a. Of the nature of, or by means of, a paction. Bp. Sanderson. [ 1913 Webster ]

Pactitious

a. [ L. pactitius, pacticius. ] Setted by a pact, or agreement. [ R. ] Johnson. [ 1913 Webster ]

Pactolian

a. Pertaining to the Pactolus, a river in ancient Lydia famous for its golden sands. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertrag { m } | Verträge { pl }pact | pacts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
影響[えいきょう, eikyou] (n) (1) influence; effect; (vs) (2) to influence; to affect; to have an influence on; to impact; to have an effect on; (P) #666 [Add to Longdo]
契約[けいやく, keiyaku] (n, vs) contract; compact; agreement; (P) #874 [Add to Longdo]
条約[じょうやく, jouyaku] (n) treaty; pact; (P) #1,648 [Add to Longdo]
協定[きょうてい, kyoutei] (n, vs) arrangement; pact; agreement; (P) #2,660 [Add to Longdo]
約束[やくそく, yakusoku] (n, vs) (1) arrangement; promise; appointment; pact; engagement; (2) convention; rule; (P) #3,422 [Add to Longdo]
衝撃[しょうげき, shougeki] (n, vs) shock; crash; impact; ballistic; (P) #5,264 [Add to Longdo]
圧縮(P);あっ縮[あっしゅく, asshuku] (n, vs) compression; condensation; constriction; compaction; (P) #6,249 [Add to Longdo]
コンパクト[konpakuto] (adj-na) (1) compact; (n) (2) (powder) compact (portable makeup & mirror case); (P) #7,660 [Add to Longdo]
インパクト[inpakuto] (n) impact; (P) #11,694 [Add to Longdo]
コンパクトディスク[konpakutodeisuku] (n) compact disc; CD #12,693 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD [Add to Longdo]
シーディー[しーでいー, shi-dei-] CD, compact disk [Add to Longdo]
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
衝撃式印字装置[しょうげきしきいんじそうち, shougekishikiinjisouchi] impact printer [Add to Longdo]
非衝撃式印字装置[ひしょうげきしきいんじそうち, hishougekishikiinjisouchi] nonimpact printer [Add to Longdo]
符号短縮法[ふごうたんしゅくほう, fugoutanshukuhou] compaction method [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top