ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prink

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prink-, *prink*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prink(vi) แต่งตัวพิถีพิถัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prink(พริงคฺ) vt., vi. แต่งตัว, ประดับ, ตกแต่ง, วางท่าวางทาง, Syn. primp
besprinkle(บิสพริง'เคิล) { besprinkled, besprinkling, besprinkles } vt. พรมหรือโรยไปทั่ว
sprinkle(สพริง'เคิล) vt., vi., n. (การ) พรม, โปรย, โรย, หว่าน, (ฝน) ลงประปราย, ฉีดให้เปียก., สิ่งที่ใช้พรม (โรย, โปรย) , การหว่าน, ฝนที่ลงประปราย, จำนวนเล็กน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
besprinkle(vt) โรยไปทั่ว, พรม, ประพรม
sprinkle(n) การพรม, จำนวนน้อย, การโปรย, การหว่าน, ฝนโปรยปราย
sprinkle(vt) โปรย, พรม, ตกปรอยๆ, โรย, หว่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเซ็น[krasen] (v) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot  FR: éclabousser
ละออง[la-øng] (n) EN: dust ; particle ; dirt ; powder ; sprinkling  FR: poussière [ f ] ; particule [ f ]
พรม[phrom] (v) EN: sprinkle ; dash  FR: asperger
ประ[pra] (v) EN: cover with dots ; sprinkle ; dot  FR: pointiller
โปรย[prōi] (v) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute  FR: répandre ; éparpiller
ราด[rāt] (v) EN: pour ; spill ; top ; sprinkle ; dress  FR: verser ; répandre
ราดน้ำ[rāt nām] (v, exp) EN: sprinkle water
โรย[roi] (v) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress  FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
โรยเกลือ[roi kleūa] (v, exp) EN: sprinkle salt  FR: saler ; saupoudrer de sel
โรยหน้า[rōinā] (v) EN: scatter over ; sprinkle on top

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRINKEY P R IH1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prink (v) prˈɪŋk (p r i1 ng k)
prinks (v) prˈɪŋks (p r i1 ng k s)
prinked (v) prˈɪŋkt (p r i1 ng k t)
prinking (v) prˈɪŋkɪŋ (p r i1 ng k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) #11,867 [Add to Longdo]
注ぐ(P);灌ぐ;潅ぐ;濺ぐ;漑ぐ[そそぐ, sosogu] (v5g) (1) (See 注ぐ・つぐ) to pour (into); to fill; (2) to sprinkle on from above; to shed (e.g. tears); (3) to concentrate one's spirit or strength on; (v5g, vi) (4) to fall onto (of rain, snow); (P) #15,571 [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1, vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v, v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) #18,130 [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r, vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) #18,866 [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s, vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) #18,983 [Add to Longdo]
散布(P);撒布[さんぷ(P);さっぷ(撒布), sanpu (P); sappu ( sanpu )] (n, vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P) #19,010 [Add to Longdo]
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
ぱらつく;パラつく[paratsuku ; para tsuku] (v5k, vi) (See パラパラ) to sprinkle (e.g. with rain) [Add to Longdo]
ぱらり[parari] (adv-to, adv) sprinkling; dropping in small light bits [Add to Longdo]
スプリンクラー[supurinkura-] (n) sprinkler; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prink \Prink\, v. i. [imp. & p. p. {Prinked}; p. pr. & vb. n.
   {Prinking}.] [Probably a nasalized form of prick. See
   {Prick}, v. t., and cf. {Prig}, {Prank}.]
   To dress or adjust one's self for show; to prank.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prink \Prink\, v. t.
   To prank or dress up; to deck fantastically. "And prink their
   hair with daisies." --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prink
   v 1: dress very carefully and in a finicky manner
   2: put on special clothes to appear particularly appealing and
     attractive; "She never dresses up, even when she goes to the
     opera"; "The young girls were all fancied up for the party"
     [syn: {overdress}, {dress up}, {fig out}, {fig up}, {deck
     up}, {gussy up}, {fancy up}, {trick up}, {deck out}, {trick
     out}, {prink}, {attire}, {get up}, {rig out}, {tog up}, {tog
     out}] [ant: {dress down}, {underdress}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top