ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

potable

P OW1 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potable-, *potable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potable(adj) เหมาะสำหรับดื่ม, Syn. nonharmful, nonvenomous, nontoxic, Ant. poisonous, toxic
potable(n) เครื่องดื่ม, See also: ของเหลวที่ดื่มได้, Syn. drink, beverage, liquor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potable(พอท'ทะเบิล) adj. เหมาะสำหรับดื่ม, เครื่องดื่ม, ของเหลวที่ดื่มได้., See also: potability, potableness n., Syn. drinkable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potable-ดื่มได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A desalination technique that can yield potable water within seconds.กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำ ทำให้มันสามารถดื่มได้ ในไม่กี่วินาที VS. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำกิน(n) drinking water, See also: potable water, Syn. น้ำดื่ม, Example: ไปเดินป่าวันนี้เตรียมน้ำกินไว้ด้วยก็ดี, Thai Definition: น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ดื่มแก้กระหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื่มได้[deūmdāi] (adj) EN: drinkable  FR: potable ; buvable
เครื่องดื่ม[khreūangdeūm] (n) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher  FR: boisson [ f ] ; breuvage [ m ] ; rafraîchissement [ m ]
น้ำบริโภค[nām børiphōk] (n, exp) FR: eau potable [ f ] ; eau de consommation [ f ]
น้ำดื่ม[nām deūm] (n, exp) EN: drinkable water  FR: eau potable [ f ] ; eau de boisson [ f ]
น้ำกิน[nām kin] (n, exp) EN: drinking water ; potable water  FR: eau potable [ f ]
น้ำพุน้ำดื่ม[nāmphu nām deūm] (n, exp) EN: drinking fountain  FR: fontaine d'eau potable [ f ]
รถเปิดประทุน[rot poēt prathun] (n, exp) EN: convertible  FR: voiture décapotable [ f ] ; décapotable [ f ] ; cabriolet [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POTABLE P OW1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potable (j) pˈoutəbl (p ou1 t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淡水[dàn shuǐ, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, ] potable water (water with low salt content); fresh water #15,463 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲用水[いんようすい, inyousui] (n) potable water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potable \Po"ta*ble\, a. [F., fr. L. potabilis, fr. potare to
   drink; akin to Gr. po`tos a drinking, po`sis a drink, Skr.
   p[=a] to drink, OIr. ibim I drink. Cf. {Poison}, {Bib},
   {Imbibe}.]
   Fit to be drunk; drinkable. "Water fresh and potable."
   --Bacon. -- n. A potable liquid; a beverage. "Useful in
   potables." --J. Philips.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potable
   adj 1: suitable for drinking [syn: {drinkable}, {potable}] [ant:
       {undrinkable}]
   n 1: any liquid suitable for drinking; "may I take your beverage
      order?" [syn: {beverage}, {drink}, {drinkable}, {potable}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 potable /potabl/ 
  drinkable

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top