ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pagan

P EY1 G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pagan-, *pagan*
Possible hiragana form: ぱがん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
counterpropaganda(n) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., Syn. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pagan(n) พวกนอกศาสนา, See also: คนนอกศาสนา, คนนอกรีต, Syn. gentile, pantheist, Ant. Christian, Jew, Muslim
pagan(adj) เกี่ยวกับคนนอกศาสนา, Syn. heathen, unbelieving
paganism(n) ลัทธินอกศาสนา, Syn. heathenism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pagan(เพ'กัน) n. พวกนอกศาสนา, See also: pagnish n. pagnish adj.
pagandom(เพ'กันดัม) n. พวกนอกศาสนา, พวกนอกรีต
paganise(เพ'กะไนซ) v. (กลายเป็น) ทำให้เป็นคนนอกศาสนาหรือนอกรีต, See also: paganization, n. paganizer n.
paganism(เพ'กะนิสซึม) n. ลัทธินอกศาสนา, See also: paganist adj. n. paganistic adj.
paganize(เพ'กะไนซ) v. (กลายเป็น) ทำให้เป็นคนนอกศาสนาหรือนอกรีต, See also: paganization, n. paganizer n.
propaganda(พรอพพะแกน'ดะ) n. การโฆษณา, การเผยแพร่, การแพร่ข่าว
propagandise(พรอพพะแกน'ไดซ) vt., vi. โฆษณา, เผยแพร่, แพร่ข่าว., See also: propagandism, propagandist n., adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
propagandize(พรอพพะแกน'ไดซ) vt., vi. โฆษณา, เผยแพร่, แพร่ข่าว., See also: propagandism, propagandist n., adj. propagandistic adj. propagandistically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
pagan(n) คนป่าเถื่อน, คนนอกศาสนา
paganism(n) ลัทธินอกศาสนา
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ, การเผยแพร่, การเผยแผ่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pagan symbols.สัญญาลักษณ์ของพวกนอกศาสนา. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
No. No, it's the pagan god Horus and his mother, Isis..ไม่ ไม่ใช่ นี่เป็นเทพในศาสนาเพเกิน ฮงค์ฮอรุส และ พระมารดา, เทพีไอซิส The Da Vinci Code (2006)
The pentacle is a pagan religious icon.เพนทาเคิล เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาเพเกิน The Da Vinci Code (2006)
The pagan emperor Constantine.จักรพรรดิ์ คอนสแตนติน ผู้นับถือเพเกิน The Da Vinci Code (2006)
Or did the pagans commence war against the Christians?หรือจะเป็นเพเกินเริ่มทำสงครามกับชาวคริสเตียน? The Da Vinci Code (2006)
The pagans found transcendence through the joining of male to female.พวกเพเกินรู้วิธีหลุดพ้นด้วยการสังวาสระหว่างชาย หญิง The Da Vinci Code (2006)
Pagan symbols for male and female.สัญลักษณ์ของเพเกิน แทนสัญลักษ์เพศชาย และเพศหญิง The Da Vinci Code (2006)
As the pagans would have wanted.เหมือนที่เพเกินต้องการ The Da Vinci Code (2006)
FROSTY THE SNOWMAN espouses a pagan belief in magic.เพลง FROSTY THE SNOWMANถูกพวกนอกศาสนา นำมาใช้กับความเชื่อทางเวทย์ มนต์ Doubt (2008)
Pagan sacrifices, worshipping pagan symbols and visiting pagan temples shall no longer be allowed.มันจะแตกต่างกันซักนิดนึงมั้ย ถ้าเราอยู่ที่นี่ ที่นั่น หรือที่ใดก็แล้วแต่ Agora (2009)
The library was a not only cultural but a religious symbol, ... a place where the pagans worshiped their ancestral gods.หอสมุดนี้ไม่ใช่แค่เป็นสัณลักษณ์ทางวัฒนธรรม\ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาอีกด้วย ที่ที่พวกเพเกินกราบไหว้สักการะเทพเจ้าผู้เป็นบรรพบุรุษของตน Agora (2009)
The traditional pagan worship in the city now coexisted with the Jews, and an unstoppable religion up to now banned, Christianity.พวกเพกินซึ่งในขณะนี้ อยู่ในเมืองร่วมกับ... พวกยิว, และศาสนาที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ซึ่งกลายเป็นศานาต้องห้าม คริสเตียน Agora (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักรพุกาม[Ānājak Phukām] (n, prop) EN: Pagan Kingdom
การโฆษณา[kān khōtsanā = kān khōsanā] (n) EN: publicity ; advertisement ; advertising  FR: publicité [ f ] ; propagande [ f ]
การโฆษณาชวนเชื่อ[kān khōtsanā chuan cheūa] (n) EN: propaganda  FR: propagande [ f ]
พุกาม[Phukām] (n, prop) EN: Pagan  FR: Pagan
สงครามโฆษณาชวนเชื่อ[songkhrām khōsanā chuan cheūa] (n, exp) EN: war of propaganda  FR: guerre de propagande [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PAGAN P EY1 G AH0 N
PAGANI P AA0 G AA1 N IY0
PAGANO P AA0 G AA1 N OW0
PAGANINI P AE2 G AH0 N IY1 N IY0
PAGANISM P EY1 G AH0 N IH2 Z AH0 M
PAGANELLI P AA0 G AA0 N EH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pagan (n) pˈɛɪgən (p ei1 g @ n)
pagans (n) pˈɛɪgənz (p ei1 g @ n z)
paganism (n) pˈɛɪgənɪzəm (p ei1 g @ n i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
宣伝[せんでん, senden] (n, vs) publicity; advertisement; advertising; propaganda; (P) #1,350 [Add to Longdo]
プロパガンダ[puropaganda] (n) propaganda; (P) #14,539 [Add to Longdo]
アジビラ[ajibira] (n) (abbr) propaganda handbill (wasei [Add to Longdo]
アジ演説[アジえんぜつ, aji enzetsu] (n) propaganda speech; inflammatory speech [Add to Longdo]
プロパー[puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P) [Add to Longdo]
ペイガニズム[peiganizumu] (n) paganism [Add to Longdo]
悪宣伝[あくせんでん, akusenden] (n) false propaganda [Add to Longdo]
異教[いきょう, ikyou] (n, adj-no) paganism; heathenism [Add to Longdo]
異教徒[いきょうと, ikyouto] (n) pagan; heretic [Add to Longdo]
街宣右翼[がいせんうよく, gaisen'uyoku] (n) right wing organization, esp. one using "black van" propaganda trucks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pagan \Pa"gan\ (p[=a]"gan), n. [L. paganus a countryman,
   peasant, villager, a pagan, fr. paganus of or pertaining to
   the country, rustic, also, pagan, fr. pagus a district,
   canton, the country, perh. orig., a district with fixed
   boundaries: cf. pangere to fasten. Cf. {Painim}, {Peasant},
   and {Pact}, also {Heathen}.]
   One who worships false gods; an idolater; a heathen; one who
   is neither a Christian, a Mohammedan, nor a Jew.
   [1913 Webster]
 
      Neither having the accent of Christians, nor the gait
      of Christian, pagan, nor man.      --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Gentile; heathen; idolater.
 
   Usage: {Pagan}, {Gentile}, {Heathen}. Gentile was applied to
      the other nations of the earth as distinguished from
      the Jews. Pagan was the name given to idolaters in the
      early Christian church, because the villagers, being
      most remote from the centers of instruction, remained
      for a long time unconverted. Heathen has the same
      origin. Pagan is now more properly applied to rude and
      uncivilized idolaters, while heathen embraces all who
      practice idolatry.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pagan \Pa"gan\, a. [L. paganus of or pertaining to the country,
   pagan. See {Pagan}, n.]
   Of or pertaining to pagans; relating to the worship or the
   worshipers of false goods; heathen; idolatrous, as, pagan
   tribes or superstitions.
   [1913 Webster]
 
      And all the rites of pagan honor paid.  --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pagan
   adj 1: not acknowledging the God of Christianity and Judaism and
       Islam [syn: {heathen}, {heathenish}, {pagan}, {ethnic}]
   n 1: a person who does not acknowledge your god [syn: {heathen},
      {pagan}, {gentile}, {infidel}]
   2: a person who follows a polytheistic or pre-Christian religion
     (not a Christian or Muslim or Jew)
   3: someone motivated by desires for sensual pleasures [syn:
     {hedonist}, {pagan}, {pleasure seeker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top