ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-palpate-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: palpate, *palpate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palpate(vt) ตรวจด้วยการคลำหรือสัมผัส, See also: สัมผัสดู, คลำดู, Syn. touch, contact, finger
palpate(adj) ซึ่งมีต่อมรับความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palpateadj., ซึ่งมีอวัยวะสัมผัส vi. สัมผัสดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palpateคลำตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpateคลำตรวจ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 palpate \palpate\ v. t.
   To examine for medical purposes by touching, as of body
   parts; as, the nurse palpated the patient's stomach.
 
   Syn: feel.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palpate
   v 1: examine (a body part) by palpation; "The nurse palpated the
      patient's stomach"; "The runner felt her pulse" [syn:
      {palpate}, {feel}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top